Identidad 404

Identidad 404 Fiorela Espinoza Condor

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Fran Pinel

Tribunal:

TRIBUNAL AUDIOVISUAL A2

Abstract català:

El projecte “IDENTITAT 404” neix de la necessitat de divulgar la problemàtica que afecta la privacitat de la nostra identitat en la xarxa, a més de voler ensenyar solucions accessibles a la societat. L’objectiu principal és el de construir una xarxa de col·laboradors i professionals en diferents àmbits, que persegueixen el mateix objectiu: la conscienciació social i la prevenció sobre els riscos que comporta la sobreexposició de la nostra identitat. Aquesta xarxa serà totalment oberta per a qualsevol persona que vulgui col·laborar en el projecte, ja sigui a través de suport o aportant informació. A partir d’una recerca de casos pràctics s’ha decidit que la millor manera d’abordar tota aquesta informació, per a poder arribar al major nombre de persones, sigui a través d’una pàgina web. La funció principal del projecte en tot moment és oferir contingut i eines ja creades que puguin ajudar a prevenir casos d’emergència com el robatori de dades o la suplantació d’identitat. Aquest contingut es compartirà a manera de podcast, tutorials i en la xarxa social “Instagram”. D’altra banda també posarà a disposició a col·laboradors de la xarxa per a donar suport i oferir ajuda en situacions de perill. D’aquesta manera es busca empoderar a l’usuari final perquè sigui capaç de detectar aquestes situacions i pugui actuar en conseqüència. Per a poder decidir quin tipus de tecnologia volem en el nostre futur necessitem primer saber a què ens enfrontem.

Abstract espanyol:

El proyecto “IDENTIDAD 404” nace de la necesidad de divulgar la problemática que afecta a la privacidad de nuestra identidad en la red, además de querer enseñar soluciones accesibles a la sociedad. El objetivo principal es el de construir una red de colaboradores y profesionales en diferentes ámbitos, que persiguen el mismo objetivo: la concienciación social y la prevención sobre los riesgos que comporta la sobreexposición de nuestra identidad. Esta red será totalmente abierta para cualquier persona que quiera colaborar en el proyecto, ya sea a través de soporte o aportando información. A partir de una investigación de casos prácticos se ha decidido que la mejor manera de abordar toda esta información, para poder llegar al mayor número de personas, sea a través de una página web. La función principal del proyecto en todo momento es ofrecer contenido y herramientas ya creadas que puedan ayudar a prevenir casos de emergencia como el robo de datos o la suplantación de identidad. Este contenido se compartirá a modo de podcast, tutoriales y en la red social “Instagram”. Por otro lado también pondrá a disposición a colaboradores de la red para dar soporte y ofrecer ayuda en situaciones de peligro. De esta manera se busca empoderar al usuario final para que sea capaz de detectar estas situaciones y pueda actuar en consecuencia. Para poder decidir qué tipo de tecnología queremos en nuestro futuro necesitamos primero saber a qué nos enfrentamos.

Abstract anglés:

The “IDENTITY 404” project starts from the need to reveal the problems that affect the privacy of our identity on the web, in addition with the porpose to teach accessible solutions for society. The main objective is to build a network of collaborators and professionals in different fields with the same objective: social awareness and prevention of the risks of overexposure of our identity. This network will be completely open to anyone who wants to collaborate in the project, either through support or by providing information. Based on an investigation of practical cases, the best way to approach all this information and to reach the largest number of people is through a web page. The primary function of the project at all times is to provide ready-to-use content and tools that can help prevent emergencies such as data or identity theft. This content will be shared as a podcast, tutorials and on the social network “Instagram”. On the other hand, it will also make network partners available to provide support and offer help in dangerous situations. In this way, it seeks to train the end user so that they can detect these situations and act accordingly. To decide what kind of technology we want in our future, we first need to know what we are dealing with.

Peces incloses:

Web

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download Espinoza_fiorela_identidad_404_memoria_v8.pdf
Identidad 404 Identidad 404