Hyperreal

Hyperreal Dani Gallego Vélez

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Cecília Górriz

Tribunal:

TRIBUNAL AUDIOVISUAL A3

Abstract català:

En les disciplines que fan servir mitjans digitals en el seu dia a dia, és habitual trobar molta varietat d'ús, tant en processos de treball (workflow) com en les eines triades. En el món de el disseny d'espais i la representació 3D (CGI) per a arquitectura (Archviz), prevalen aquelles eines que permeten resultats hiperrealistes. Aquests programes són molt especialitzats, cars i requereixen una llarga corba d'aprenentatge, que excedeix amb escreix les possibilitats dels alumnes. En el grau no es disposa d'hores lectives suficients per especialitzar-se tant, però no es pot deixar de cobrir aquesta necessitat educativa, sobretot a les persones que faran de el disseny d'espais digitals seva sortida professional. Per a això hi ha programes intermedis que, correctament utilitzats, compleixen amb les expectatives sense renunciar a objectius ambiciosos pel que fa a disseny 3D. L'objecte d'aquesta investigació és la recerca d'un workflow eficient i accessible per a estudiants de grau, per a la visualització d'arquitectura i el disseny d'espais hiperrealistes en 3D. En concret aquest projecte proposa un procés de treball, combinant diverses eines, la corba d'aprenentatge és ràpida en relació als coneixements previs de l'estudiant, i que permet obtenir resultats hiperrealistes i de qualitat, compatibles amb el món professional. Per a això s'han utilitzat els programaris Cinema 4D i Lumion per a la visualització d'arquitectura, i s'ha posat a prova les seves capacitats i funcionalitats en diferents models per extreure el workflow òptim, tant en imatge fixa com en vídeo. Per transferir el coneixement adquirit en aquesta investigació tècnica, i que arribi als estudiants de disseny, s'ha creat un curs en línia, basat en càpsules de vídeo, que mostren el procés de treball recomanat. Aquestes càpsules són de curta durada, per a facilitar la recerca i l'aprenentatge personalitzat dels que accedeixin a el lloc. Tant la metodologia de treball com la plataforma de transferència de coneixement són l'aportació d'aquest projecte, com a proposta per ajudar a obtenir resultats hiperrealistes als estudiants de disseny, de manera eficient, accessible i assequible.

Abstract espanyol:

En las disciplinas que usan medios digitales en su día a día, es habitual encontrar mucha variedad de uso, tanto en procesos de trabajo (workflow) como en las herramientas elegidas. En el mundo del diseño de espacios y la representación 3D (CGI) para arquitectura (Archviz), priman aquellas herramientas que permiten resultados hiperrealistas. Estos programas son muy especializados, caros y requieren una larga curva de aprendizaje, que excede con creces las posibilidades de los alumnos. En el grado no se dispone de horas lectivas suficientes para especializarse tanto, sin embargo no se puede dejar de cubrir esta necesidad educativa, sobre todo a las personas que harán del diseño de espacios digitales su salida profesional. Para ello existen programas intermedios que, correctamente utilizados, cumplen con las expectativas sin renunciar a objetivos ambiciosos en cuanto a diseño 3D. El objeto de esta investigación es la búsqueda de un workflow eficiente y accessible para estudiantes de grado, para la visualización de arquitectura y el diseño de espacios hiperrealistas en 3D. En concreto este proyecto propone un proceso de trabajo, combinando varias herramientas, cuya curva de aprendizaje es rápida en relación a los conocimientos previos del estudiante, y que permite obtener resultados hiperrealistas y de calidad, compatibles con el mundo profesional. Para ello se han utilizado los softwares Cinema 4D y Lumion para la visualización de arquitectura, y se ha puesto a prueba sus capacidades y funcionalidades en diferentes modelos para extraer el workflow óptimo, tanto en imagen fija como en video. Para transferir el conocimiento adquirido en esta investigación técnica, y que llegue a los estudiantes de diseño, se ha creado un curso online, basado en cápsulas de video, que muestran el proceso de trabajo recomendado. Estas cápsulas son de corta duración, para facilitar la búsqueda y el aprendizaje personalizado de los que accedan al sitio. Tanto la metodología de trabajo como la plataforma de transferencia de conocimiento son la aportación de este proyecto, como propuesta para ayudar a obtener resultados hiperrealistas a los estudiantes de diseño, de manera eficiente, accessible y asequible.

Abstract anglés:

In the disciplines that use digital media in their day-to-day work, it is common to find a great variety of use, both in work processes (workflow) and in the tools chosen. In the world of space design and 3D representation (CGI) for architecture (Archviz), those tools that allow for hyperrealistic results prevail. These programs are very specialized, expensive and require a long learning curve, which far exceeds the students' possibilities. There are not enough school hours available in the degree to specialize so much, but this educational need cannot be ignored, especially for those who will make the design of digital spaces their professional outlet. For this purpose, there are intermediate programs that, when correctly used, meet expectations without renouncing ambitious goals in terms of 3D design. The aim of this research is the search for an efficient and accessible workflow for undergraduate students, for the visualization of architecture and the design of hyperrealistic spaces in 3D. Specifically, this project proposes a work process, combining several tools, whose learning curve is fast in relation to the student's previous knowledge, and that allows to obtain hyperrealistic and quality results, compatible with the professional world. For this purpose, the Cinema 4D and Lumion software have been used for architectural visualization, and their capacities and functionalities have been tested on different models to extract the optimal workflow, both in still image and video. In order to transfer the knowledge acquired in this technical research to design students, an online course has been created, based on video capsules, which show the recommended work process. These capsules are of short duration, to facilitate the search and the personalized learning of those who access the site. Both the work methodology and the knowledge transfer platform are the contribution of this project, as a proposal to help design students obtain hyperrealistic results, in an efficient, accessible and affordable way.

Peces incloses:

Audiovisual

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download Hyperreal_Dani_Gallego.pdf

Memòria definitiva del projecte

Download Hyperreal_Dani_Gallego_1.pdf
Hyperreal Hyperreal Hyperreal Hyperreal