EXPANDINT. El cos augmentat.

EXPANDINT. El cos augmentat. Alícia Latorre Cascante

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Cecília Górriz

Tribunal:

TRIBUNAL AUDIOVISUAL A3

Abstract català:

En l’àmbit dels espectacles audiovisuals en directe es busca hibridar les disciplines artístiques amb tecnologies interactives, com ara la dansa i la detecció de moviment amb kinects i/o la gràfica generativa. Tot i que la posada en escena pot semblar espectacular, en moltes ocasions els visuals i la coreografia són encara dos llenguatges molt diferents, que actuen per separat, sense cohesió. El fet de voler unir aquests dos mons (el disseny, projecció de visuals i l’expressió corporal de la dansa) demana un diàleg entre aquests llenguatges, per poder expressar conjuntament una mateixa narració. Si això no succeeix, es percep un desequilibri a l’espectacle, en que una narració acompanya a l’altre, però sempre hi ha una veu predominant. Vinculant les noves tecnologies i els llenguatges de codi per a crear gràfiques a temps real, es poden crear espectacles interactius/generatius, que implican un diàleg a temps real entre la coreografia i les visuals. Però en aquesta investigació hem pogut veure que, tant als dissenyadors como als intèrprets, aquestes eines ens limiten a l’hora de potenciar l’expressivitat. Per aquesta raó plantejo una alternativa a les eines que limiten l’expressivitat i a la metodologia de treball. Acceptant eines menys interactives o generatives per poder centrar tota l'atenció en l’expressivitat i treballant en equip amb els intèrprets i ballarins, per assolir aquesta narració única. “Expandint, el cos augmentat” és un espectacle que planteja una nova metodologia de treball entre disciplines, a partir de la cocreació entre dissenyador i coreògraf, per cohesionar dos llenguatges expressius en un. D’aquesta manera, volem amplificar l’expressivitat dels moviments i dinàmiques de la ballarina. Per poder assolir-ho, “Expandint” ha sigut un procés de coneixement col·lectiu, que s’ha treballat a partir de l'experimentació, de manera que el procés de treball ha estat un conjunt de prova i error amb llenguatges i tecnologies, amb diferent grau d’interacció i generativitat, i amb la intenció d’aconseguir la màxima expressivitat possible.

Abstract espanyol:

En el ámbito de los espectáculos audiovisuales en directo se busca hibridar las disciplinas artísticas con tecnologías interactivas, tales como la danza y la detección de movimiento con Kinect y/o la gráfica generativa. Aunque la puesta en escena puede parecer espectacular, en muchas ocasiones los visuales y la coreografía son aún dos lenguajes muy diferentes, que actúan por separado, sin cohesión. El hecho de querer unir estos dos mundos (el diseño, proyección de visuales y la expresión corporal de la danza) pide una conversación entre estos lenguajes, para poder expresar conjuntamente una misma narración. Si esto no sucede, se percibe un desequilibrio en el espectáculo, en que una narración acompaña a la otra, pero siempre hay una voz predominante. Vinculando las nuevas tecnologías y los lenguajes de código para crear gráficas a tiempo real, se pueden crear espectáculos interactivos/generativos, que implican un diálogo en tiempo real entre la coreografía y las visuales. Pero en esta investigación hemos podido ver que, tanto a los diseñadores como los intérpretes, estas herramientas nos limitan a la hora de potenciar la expresividad. Por esta razón planteo una alternativa a las herramientas que limitan la expresividad y la metodología de trabajo. Aceptando herramientas menos interactivas o generativas para poder centrar toda la atención en la expresividad y trabajando en equipo con los intérpretes y bailarines, para alcanzar esta narración única. “Expandint, el cos augmentat” es un espectáculo que plantea una nueva metodología de trabajo entre disciplinas, a partir de la cocreación entre diseñador y coreógrafo, para cohesionar dos lenguajes expresivos en uno. De esta manera, queremos amplificar la expresividad de los movimientos y dinámicas de la bailarina. Para poder lograrlo, "Expandint" ha sido un proceso de conocimiento colectivo, que se ha trabajado a partir de la experimentación, de modo que el proceso de trabajo ha sido un conjunto de prueba y error con lenguajes y tecnologías con diferente grado de interacción y generatividad, y con la intención de conseguir la máxima expresividad posible.

Abstract anglés:

In the field of real-time audiovisual performances, the aim is to hybridise artistic disciplines with interactive technologies, such as dance and movement detection with Kinects and/or generative graphics. Although the staging may seem spectacular, on many occasions the visuals and the choreography are still two very different languages, which act separately, without cohesion. The fact of joining these two worlds (the design, visual projection and the body expression of the dance) calls for a conversation between these languages, in order to express the same narrative. If this does not happen, an imbalance is perceived in the show, in which one narrative accompanies the other, but there is always a predominant voice. By linking new technologies and code languages to create real-time graphics, interactive/generative shows can be created, involving a real-time dialogue between choreography and visuals. But in this research we have seen that for both, designers and performers, these tools limit us when it comes to enhancing expressiveness. For this reason I propose an alternative to the tools that limit expressiveness and work methodology. Accepting less interactive or generative tools in order to focus all the attention on expressiveness and working as a team with the performers and dancers, to achieve this unique narrative. “Expandint, el cos augmentat” is a show that proposes a new methodology of work between disciplines, from the co-creation between designer and choreographer, to unite two expressive languages in one. In this way, we want to amplify the expressiveness of the dancer’s movements and dynamics. In order to achieve this, “Expandint” has been a process of collective knowledge, which has been based on experimentation, so that the work process has been a set of trial and error with languages and technologies with a different degree of interaction and generosity, and with the intention of achieving the maximum possible expressiveness.

Peces incloses:

Audiovisual

Informació complementaria del projecte

https://drive.google.com/drive/folders/1307JTr0OeUgtdFuC8LFPhq1X2I6yMgju?usp=sharing

Video del projecte

Video 2 del projecte

Informació complementaria del projecte

https://drive.google.com/drive/folders/1307JTr0OeUgtdFuC8LFPhq1X2I6yMgju?usp=sharing

EXPANDINT. El cos augmentat. EXPANDINT. El cos augmentat. EXPANDINT. El cos augmentat. EXPANDINT. El cos augmentat.