El quadre infinit

El quadre infinit Laura Suñé Reyes

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Mireia Feliu

Tribunal:

TRIBUNAL AUDIOVISUAL A5

Abstract català:

El quadre infinit és una investigació que parteix de la inquietud generada en l’observació del meu entorn, especialment durant l’experiència d’un confinament, on la consciència d’interior i exterior s’han vist amplificades i la finestra s’ha convertit en l’element central. Aquestes observacions, basades en els límits i els llindars que em trobo a l’espai que habito, han conduït el projecte a reflexionar sobre la relació entre finestra i ull i, en conseqüència, sobre la imatge. La percepció, el temps, la distància, la fotografia, la identitat o la comunicació són temes que deriven de la reflexió i l’anàlisi d’aquest element i que, durant tot el treball, es posen en diàleg amb el relat de les vivències personals, sorgit de l’experiència del confinament. L’estructura del projecte parteix també de l’observació del meu entorn. En ell hi identifico tots aquells llindars que em separen i em connecten amb l’exterior i que seguidament desenvolupo per parlar dels diferents temes. La investigació conclou amb una experimentació formal sobre la finestra i les diferents reflexions que s’exposen durant el treball, buscant la relació d’aquest element arquitectònic amb la imatge i analitzant les manera de mirar i d’emmagatzemar records que les finestres desencadenen.

Abstract espanyol:

El cuadro infinito es una investigación que parte de la inquietud generada en la observación de mi entorno, especialmente durante la experiencia de un confinamiento, donde la consciencia de interior y exterior se han visto amplificadas y la ventana se ha convertido en el elemento central. Estas observaciones, basadas en los límites y los umbrales que me encuentro en el espacio que habito, han conducido el proyecto a reflexionar sobre la relación entre ventana y ojo y, en consecuencia, sobre la imagen. La percepción, el tiempo, la distancia, la fotografia, la identidad o la comunicación son temas que derivan de la reflexión y el análisis de este elemento y que, durante todo el trabajo, se ponen en diálogo con el relato de las vivencias personales surgidas de la experiencia del confinamiento. La estructura también parte de la observación de mi entorno. En él identifico todos esos umbrales que me separan y me conectan con el exterior, los cuales seguidamente desarrollo para hablar de diferentes temas. La investigación concluye con una experimentación formal sobre la ventana y las distintas reflexiones que se exponen durante el trabajo, buscando la relación de este elemento arquitectónico con la imagen y analizando la manera de mirar y de almacenar recuerdos que las ventanas desencadenan.

Abstract anglés:

The infinite picture is an investigation based on the concerns arisen in the observation of my environment, specially during the experience of a confinement, where the consciousness of interior and exterior have been amplified and the window has become the central element. These observations based on the limits and thresholds that I find in the space I inhabit, have led the project to reflect on the relationship between window and eye and, consequently, on the image. Perception, time, distance, photography, identity or communication are subjects that derive from the reflection and analysis of this element and that, throughout the work, are put into dialogue with the account of personal experiences arising from the experience of confinement. The structure also starts from the observation of my surroundings, where I identify all those thresholds that separate me and connect me with the outside, which I subsequently develop to talk about different topics. The research concludes with a material experimentation on windows and the different thoughts that are set out during this project, searching for a link between these architectural elements and images, while analyzing the ways of seeing and storing memories that windows trigger.

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download MemoriaTFG__Elquadreinfinit_LauraSune.pdf

Memòria definitiva del projecte

Download MemoriaTFG__ElquadreinfinitLauraSune.pdf

Video del projecte