Domus

Domus Nuria Luján Sánchez

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Mireia Feliu

Tribunal:

TRIBUNAL AUDIOVISUAL A6

Abstract català:

''Domus'' és una investigació narrativa que parteix de l'interès personal per un vincle ancestral com és el de l'humà i l'animal (en aquest cas concret, el de l'animal domèstic). Aquest interès es completa posant el tema a través del focus de la complexitat i la moral grisa. A partir d'aquí, el projecte utilitza tant la recerca bibliogràfica com la investigació de camp per abordar temes i problemàtiques entorn d'aquest vincle, com poden ser-ho la ruralitat, l'origen de la domesticació, el racionalisme, l'experimentació animal, el mecanicisme o l'antropomorfisme en la literatura. D'aquesta manera, s'exploren situacions en què el dualisme i els contrastos diaris de tal coexistència es mostrin i es valorin amb la diversitat de criteris i raons inherents a elles. El projecte elabora un discurs que acull la naturalesa multifacètica d'aquesta convivència entre els dos éssers i la mira des d'una perspectiva que valora la complexitat, evitant la sentència.

Abstract espanyol:

''Domus'' es una investigación narrativa que parte del interés personal por un vínculo ancestral como es el del humano y el animal (en este caso concreto, el del animal doméstico). Este interés se completa poniendo el tema a través del foco de la complejidad y la moral gris. A partir de ahí, el proyecto utiliza tanto la investigación bibliográfica como la investigación de campo para abordar temas y problemáticas entorno a ese vínculo, como pueden serlo la ruralidad, el origen de la domesticación, el racionalismo, la experimentación animal, el mecanicismo o el antropomorfismo en la literatura. De ese modo, se exploran situaciones en las que el dualismo y los contrastes diarios de tal coexistencia se muestren y se valoren con la diversidad de criterios y razones inherentes a ellas. El proyecto elabora un discurso que acoge la naturaleza multifacética de esta convivencia entre ambos seres y la mira desde una perspectiva que valora la complejidad, evitando la sentencia.

Abstract anglés:

''Domus'' is a narrative research that starts off a personal interest in an ancestral bond which exists between the human and the animal (in this specific case, the domestic animal). This interest is completed by putting the subject through the focus of complexity and gray morality. From there, the project uses both bibliographic research and field research to address issues and problems around this bond, such as rurality, the origin of domestication, rationalism, animal experimentation, mechanism or anthropomorphism in literature. This way, the project explores situations in which dualism and the daily contrasts of such coexistence are shown and valued with the diversity of criteria and reasons inherent in them. The project develops a discourse that embraces the multi-faceted nature of this coexistence between both beings and looks at it from a perspective that values ​​complexity, avoiding judgment.

Peces incloses:

Audiovisual

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download Domus_Lujan.pdf

Memòria definitiva del projecte

Download Domus_Lujan_Septiembre.pdf

Video del projecte

Video 2 del projecte

Domus Domus Domus Domus