Aprehendizaje

Aprehendizaje Joan Román Pérez

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Cecília Górriz

Tribunal:

TRIBUNAL AUDIOVISUAL A4

Abstract català:

Aprehendizaje és un projecte que té com a objectiu aprofundir l’àmbit del disseny instruccional per complementar d’una manera activa el mètode tradicional de transmissió de coneixements. Encara avui, a les universitats i escoles es manté un enfocament academicista, en el qual el professor explica i l’alumne rep el coneixement d’una forma passiva. Però les tecnologies de la telecomunicació actuals, l’estandardització de l’accés a la tecnologia i l’alfabetització digital de les generacions de joves d’avui dia suggereixen certa maduresa digital i preparació per a l’aprehensió de coneixements a partir d’una deducció autònoma de base pràctica, per mitjà de material audiovisual i multimèdia. El nostre projecte presenta una plataforma que aglutina diferents cursos basats en gamificació i en l’aprenentatge pràctic i interactiu. Als nous escenaris d’explotació de les eines tecnològiques i les necessitats socials relacionades amb el tarannà de les noves generacions d’estudiants s’uneixen les conseqüències de la situació de pandèmia en la primavera del 2020 sobre l’àmbit educatiu, que afegeixen sentit al treball. D’una manera més detallada, la nostra proposta desenvolupa una mostra de formació interactiva que consta de càpsules pràctiques per a un curs d’Introducció a la Tipografia. El desenvolupament de les càpsules s’ha definit sobre una mostra de continguts de l’assignatura de BAU Expressió Gràfica I de l’itinerari de Disseny Gràfic impartida actualment per David Martín. En concret, per mitjà de l’ús de dispositius mòbils i estratègies de gamificació desenvolupem un breu exemple d’aspectes fonamentals per comprendre l’alfabet llatí actual. Com a marc per a la definició funcional i gràfica de l’aplicació, es té en compte una base teòrica d’acompanyament pedagògic que persegueix la motivació de l’alumne i la capacitat d’autoeficàcia pel que fa a formació. Per a això, es proposa l’aplicació de tècniques de gamificació per a la percepció de progrés del receptor mitjançant expressió dels avenços, la gestió d’ajudes en cas de dificultat i la comunicació amb la comunitat d’usuaris afins.

Abstract espanyol:

Aprehendizaje es un proyecto que tiene como objetivo ahondar en el ámbito del diseño instruccional para complementar de una manera activa el método tradicional de transmisión de conocimientos. Aún hoy, en las universidades y escuelas se mantiene un enfoque academicista, en el que el profesor explica y el alumno recibe el conocimiento de una forma pasiva. Pero las actuales tecnologías de la telecomunicación, la estandarización del acceso a la tecnología y la alfabetización digital de las generaciones de jóvenes de hoy en día sugieren cierta madurez digital y preparación para la aprehensión de conocimientos a partir de una deducción autónoma de base práctica, por medio de material audiovisual y multimedia. Nuestro proyecto presenta una plataforma que aglutina diferentes cursos basados en gamificación y en el aprendizaje práctico e interactivo. A los nuevos escenarios de explotación de las herramientas tecnológicas y las necesidades sociales relacionadas con la idiosincrasia de las nuevas generaciones de estudiantes se unen las consecuencias de la situación de pandemia en la primavera de 2020 sobre el ámbito educativo, que añaden sentido al trabajo. De una manera más detallada, nuestra propuesta desarrolla una muestra de formación interactiva que consta de cápsulas prácticas para un curso de Introducción a la Tipografía. El desarrollo de las cápsulas se ha definido sobre una muestra de contenidos de la asignatura de BAU Expresión Gráfica I del itinerario de Diseño Gráfico impartida actualmente por David Martín. En concreto, con dispositivos móviles y estrategias de gamificación desarrollamos un breve ejemplo de aspectos fundamentales para comprender el alfabeto latino actual. Como marco para la definición funcional y gráfica de la aplicación mencionada, se tiene en cuenta una base teórica de acompañamiento pedagógico que persigue la motivación del alumno y su capacidad de autoeficacia en cuanto a formación se refiere. Para ello, se propone la aplicación de técnicas de gamificación que permiten la percepción de progreso del receptor mediante expresión de los avances, la gestión de ayudas en caso de dificultad y la comunicación con la comunidad de usuarios afines.

Abstract anglés:

Aprehendizaje is a project that aims to dive into the field of Instructional Design to actively complement the traditional method of transmitting knowledge. Even nowadays, in universities and schools, there is a remaining academical focus, in which the teacher explains and the student receives knowledge passively. But current telecommunication technologies, along with the standardization of technology access for today’s generations of young people, suggest some digital maturity that lead to a breakthrough for apprehension of knowledge from an autonomous, hands-on deduction, through audiovisual and multimedia material. Our project develops a platform that brings together several courses based on gamification and interactive and practical learning strategies. In regard to the new scenarios of usage of technological tools and the social need related to those, being newer student generations the ones with a tighter relationship to it, the pandemic situation in spring of 2020 is added amongst the educational field, which has ended up adding meaning to the work. In a more detailed way, our proposal develops an interactive approach consisting of practical capsules developed for an introduction to typography fundamentals. The development of the capsules has been defined on the basis of a sample of contents about BAU’s Graphic Expression I subject from the Graphic Design itinerary, currently taught by David Martín. Specifically, throughout the use of mobile devices and gamification strategies we develop a brief example of fundamental aspects to understand the current characteristics of the Latin alphabet. As a framework for the functional and graphic definition of the aforementioned application, a theoretical base of pedagogical support is taken into consideration, so that the pursue of motivation of the student and his capacity for self-efficacy in terms of training is accomplished. For this, the execution of gamification techniques allows us to track the recipient’s progress through the expression of advancement, the management of aid in case of difficulty and communication with the community of related users is proposed.

Peces incloses:

Maquetes i prototips

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download Roman_Joan_Memoria.pdf

Memòria definitiva del projecte

Download Roman_Joan_Memoria.pdf

Video del projecte

Aprehendizaje Aprehendizaje Aprehendizaje Aprehendizaje Aprehendizaje