¿A qué sabe la luna? Una fábula interactiva y un artefacto pedagógico

¿A qué sabe la luna? Una fábula interactiva y un artefacto pedagógico Angela Bonet Cuartero

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Cecília Górriz

Tribunal:

TRIBUNAL AUDIOVISUAL A3

Abstract català:

En els últims anys hem pogut ser testimonis de com la tecnologia s’ha anat incorporant a tots els àmbits de la nostra vida, des de l’entreteniment al treball. Poques són les activitats que avui día no requereixin d’un dispositiu o connexió a internet. En l’àmbit familiar, és cada vegada més difícil entretenir als més petits amb elements que no depenguin d’una pantalla. Aquest tipus de recurs, amb el temps i l’exposició no controlada, crea dependència i sobreestimulación, que a llarg termini resulta en dificultat de concentració i comprensió. Es fa necessària una educació en l’ús d’aquestes noves tecnologies i dispositius, perquè els nens adquireixin un criteri i entenguin què és fer un bon ús d’elles. Amb aquest projecte es proposa l’ús de les pantalles i dispositius mòbils d’una manera diferent, utilitzant-se com una eina complementària a l’educació: supervisada per un adult, controlada en el temps i que ens proporciona un espai en el qual aprendre a reflexionar en família. Per a això s’ha creat “A què sap la Lluna? Una rondalla interactiva i un artefacte pedagògic”. Aquest llibre infantil mescla l’experiència real amb la digital, en una rondalla que parla d’emocions i valors, com la solitud, la frustració o el treball en equip. L’experiència d’aquest llibre proporciona un entreteniment alternatiu per a nens i pares, amb l’objectiu d’afavorir a crear una atmosfera d’aprenentatge, a través de la lectura, la il·lustració i l’ús de la Realitat Augmentada. La integració de les noves tecnologies ens permet afegir la capa d’animació a la història, a través de la qual el nen observa com els personatges expressen les seves emocions, i això porta a l’empatia, a la reflexió i al diàleg, claus per a l’educació emocional a aquestes edats.

Abstract espanyol:

En los últimos años hemos podido ser testigos de cómo la tecnología se ha ido incorporando a todos los ámbitos de nuestra vida, desde el entretenimiento al trabajo. Pocas son las actividades que hoy en día no requieran de un dispositivo o conexión a internet. En el ámbito familiar, es cada vez más difícil entretener a los más pequeños con elementos que no dependan de una pantalla. Este tipo de recurso, con el tiempo y la exposición no controlada, crea dependencia y sobreestimulación, que a largo plazo resulta en dificultad de concentración y comprensión. Se hace necesaria una educación en el uso de estas nuevas tecnologías y dispositivos, para que los niños adquieran un criterio y entiendan qué es hacer un buen uso de ellas. Con este proyecto se propone el uso de las pantallas y dispositivos móviles de una manera distinta, utilizándose como una herramienta complementaria a la educación: supervisada por un adulto, controlada en el tiempo y que nos proporciona un espacio en el que aprender a reflexionar en familia. Para ello se ha creado “A qué sabe la Luna? Una fábula interactiva y un artefacto pedagógico”. Este libro infantil mezcla la experiencia real con la digital, en una fábula que habla de emociones y valores, como la soledad, la frustración o el trabajo en equipo. La experiencia de este libro proporciona un entretenimiento alternativo para niños y padres, con el objetivo de favorecer a crear una atmósfera de aprendizaje, a través de la lectura, la ilustración y el uso de la Realidad Aumentada. La integración de las nuevas tecnologías nos permite añadir la capa de animación a la historia, a través de la cual el niño observa cómo los personajes expresan sus emociones, y esto lleva a la empatía, a la reflexión y al diálogo, claves para la educación emocional a estas edades.

Abstract anglés:

In recent years we have been able to witness how technology has been incorporated into all areas of our lives, from entertainment to work. As of today, few are the activities that do not require an electronic device or internet connection. In the family environment, it is increasingly difficult to entertain the little ones with elements that do not depend on a flashing screen. This type of resource creates dependency and overstimulation if one is exposed to it uncontrollably, which in the long term results in difficulty in concentration and understanding. An education on how to use these new technologies and devices is essential, so that children develop their own judgements and understand how to use it appropiately. This project proposes the use of screens and mobile devices in a different way, being used as a complementary tool to education: supervised by an adult, controlled over time while providing a space to learn how to reflect in family . For this matter, “What does the Moon taste like? An interactive fable and a pedagogical artifact” has been created. This children’s book mixes both the real and digital experience, and combines them in a fable that explores values and emotions, such as loneliness, frustration or teamwork. The experience of this book offers an alternative type of entertainment for children and parents, with the aim of stimulating the creation of an atmosphere of learning through reading, illustrations and the use of Augmented Reality. The integration of new technologies allows us to add the animation layer to the story, through which the child observes how the characters express their emotions, and this leads to empathy, reflection and dialogue, keys to an emotional education.

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download BonetCuartero_A_que_sabe_la_luna_Memoria.pdf