Niswiyya

Niswiyya Diana Younes Mansour

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Elisa Amann, Fran Casado, Israel Frutos

Tribunal:

TRIBUNAL MODA M1

Abstract català:

Els recents disturbis populars de la Primavera Àrab han reactivat la lluita feminista en el món àrab enmig de tensions i conflictes al voltant de les relacions de gènere. Després de més d’un segle de lluita, les activistes àrabs continuen revelant la discriminació i la presència de les estructures patriarcals que dominen en la societat, el que demostra que els problemes plantejats en la primera fase d’el feminisme àrab no només no s’han resolt, sinó que ressorgeixen amb cada nova crisi política i social. Independentment de la situació de conflicte d’el país, s’ha mantingut la percepció comú que les dones musulmanes són oprimides, discriminades i que mantenen una posició subordinada i submisa en la societat. Aquest projecte parla de la situació en què es troben milions de dones residents a l’Orient Mitjà i al Nord d’Àfrica, desemmascarar està realitat plena d’idees falses sobre l’Islam, per això s’investiga la desigualtat de gènere i com la religió controla , no només cada habit de la vida de les persones musulmanes, sinó també com a forma gran part de la política, de la indumentària i manera en què avança la societat. Els objectius d’aquest treball són analitzar les causes de la persistència de la discriminació contra la dona en el món àrab malgrat els importants canvis socials que han tingut lloc en les últimes dècades. No només això sinó investigar la posició de la dona per així sentir la seva veu, posar-me en la seva pell, i d’aquesta manera poder donar-les una manera d’expressió sense arriscar la seva vida, a través de les peces, pensant en elles com a grup, i no com looks, peces intercanviables, que es puguin utilitzar per totes les dones. S’han afegit detalls en les peces, com frases pròpies de moviments feministes, escrites a mà o brodats de flors per representar la primavera àrab que ha canviat el dia a dia a milions de persones.

Abstract espanyol:

Los recientes disturbios populares de la Primavera Árabe han reactivado la lucha feminista en el mundo árabe en medio de tensiones y conflictos en torno a las relaciones de género. Después de más de un siglo de lucha, las activistas árabes continúan revelando la discriminación y la presencia de las estructuras patriarcales que dominan en la sociedad, lo que demuestra que los problemas planteados en la primera fase del feminismo árabe no solo no se han resuelto, sino que resurgen con cada nueva crisis política y social. Independientemente de la situación de conflicto del país, se ha mantenido la percepción común que las mujeres musulmanas son oprimidas, discriminadas y que mantienen una posición subordinada y sumisa en la sociedad. Este proyecto habla de la situación en la que se encuentran millones de mujeres residentes en el Oriente Medio y en el Norte de África, desenmascarar está realidad llena de ideas falsas acerca del Islam, para eso se investiga la desigualdad de género y como la religión controla, no solo cada habito de la vida de las personas musulmanas, sino también como forma gran parte de la política, de la indumentaria y manera en que avanza la sociedad. Los objetivos de este trabajo son analizar las causas de la persistencia de la discriminación contra la mujer en el mundo árabe a pesar de los importantes cambios sociales que han tenido lugar en las últimas décadas. No solo eso sino investigar la posición de la mujer para así sentir su voz, ponerme en su piel, y de esta manera poder darles una manera de expresión sin arriesgar su vida, a través de las prendas, pensando en ellas como grupo, y no como looks, prendas intercambiables, que se puedan utilizar por todas las mujeres. Se han añadido detalles en las piezas frases propias de movimientos feministas, escritas a mano o bordados de flores para representar la primavera árabe que ha cambiado el día a día a millones de personas.

Abstract anglés:

The recent popular unrest in the Arab Spring has revived the feminist struggle in the Arab world amid tensions and conflicts over gender relations. After more than a century of struggle, Arab activists continue to denounce discrimination and the persistence of patriarchal structures that dominate in society, demonstrating that the problems raised in the first phase of Arab feminism have not only not been solved, rather, they resurface with each new political and social crisis. Regardless of the country’s conflict situation, the common perception that Muslim women are oppressed, discriminated against and that they maintain a subordinate and submissive position in society has been maintained.This project talks about the situation in which millions of women living in the Middle East and North Africa find themselves. Unmasking this reality is full of false ideas about Islam, that is why gender inequality is investigated and how religion controls , not only every habit of the life of Muslim people, but also as a large part of politics, clothing and the way society advances.The objectives of this work are to analyze the causes of the persistence of discrimination against women in the Arab world despite the important social changes that have taken place in the last decades. Not only that, but investigating the position of women in order to feel their voice, put myself in their shoes, and in this way be able to give them a way of expression without risking their lives, through the clothes, thinking of them as a group, and not like outfits, interchangeable garments, that can be used by all women. As details in the pieces, handwritten phrases of feminist movements, flower embroidery have been added to define the Arab spring that has changed the every day for millions of people.

Peces incloses:

Producte

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download Diana_Younes_PDF_.pdf

Memòria definitiva del projecte

Download Diana_Younes_Niswiyya.pdf