Extravagancia Masculina

Extravagancia Masculina Núria Ramos Gimenez

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Elisa Amann, Fran Casado, Israel Frutos

Tribunal:

TRIBUNAL MODA M2

Abstract català:

Aquest projecte sorgeix a partir d'un pensament i d'una il·lusió, el fet de crear un disseny que obrís un debat, un diàleg sobre el gènere. Vull expressar la meva idea de moda, una moda lliure pel que fa a gènere, ideologia ... Per a això, he volgut crear una fantasia del que crec que la societat hauria de ser, expressiva i tolerant amb els altres sense jutjar, no només en l'aspecte de la moda i desmuntar així les regles del gènere que ens han inculcat des que naixem, a partir d'aquest concepte crític volia barrejar aquest afany de fer una moda que creï un diàleg creant un projecte de col·lecció masculina amb inspiració Barroca i Rococó tant estèticament potent pel que fa a colors, estructures i formes. Dels anys 1730 i 1760 he volgut ressaltar aquesta llibertat que en part tenien en aquestes societats idíl·liques a les quals la seva bombolla burgesa els hi permetia ser lliures sexualment però també en aquesta pròpia bombolla les seves regles imposades pel rei sol els cohibien com a persones. En definitiva, el meu objectiu és mostrar aquest paral·lelisme d'opulència i llibertat, aquesta explosió artística i la seva estètica, i d'altra banda, igual que passa avui dia amb la imatge que dónes a la societat, el que vesteixes, el que dius fa que t'encasellin i no et deixin créixer com a individu lliure.

Abstract espanyol:

Este proyecto surge a partir de un pensamiento y de una ilusión, el crear un diseño que abriera un debate, un diálogo sobre el género. Quiero expresar mi idea de la moda, una moda libre en cuanto a género, ideología ... Para ello, he querido crear una fantasía de lo que creo que la sociedad debería ser , expresiva y tolerante con los demás sin juzgar, no solo en el aspecto de la moda y desmontar así las reglas del género que nos han rodeado desde que nacemos, a partir de este concepto crítico quería mezclar este afán de hacer una moda que cree un diálogo creando proyecto de colección masculina con inspiración Barroca y Rococó tanto estéticamente potente en cuanto a colores, estructuras y formas. De los años 1730 y 1760 he querido resaltar esa libertad que en parte tenían en estas sociedades idílicas en las cuales su burbuja burguesa les permitía ser libres sexualmente pero también en esta propia burbuja sus reglas impuestas por el rey sol les cohibían como personas. En definitiva, mi objetivo es mostrar ese paralelismo de opulencia y libertad esa explosión artística y su estética, y por otra parte, igual que pasa hoy en día la imagen que das a la sociedad, lo que vistes, lo que dices hace que te encasillen y no te dejen crecer como individuo libre.

Abstract anglés:

This project arises from a thought and an illusion, creating a design that opens a debate, a dialogue on gender. I want to express my idea of fashion, a free fashion in terms of gender, ideology... To do this, I wanted to create a fantasy of what I think society should be, expressive and tolerant of others without judging, not only in the fashion aspect and thus dismantling the rules of gender that have surrounded us since we were born, Based on this critical concept, I wanted to mix this desire to create a fashion that creates a dialogue by creating a men's collection project with Baroque and Rococo, both aesthetically powerful in terms of colors, structures and shapes. From the 1730s and 1760s I wanted to highlight that freedom that they had in part in these idyllic societies in which their bourgeois bubble allowed them to be sexually free, but also in this very bubble their rules imposed by the Sun King inhibited them as people. In short, my goal is to show that parallelism of opulence and freedom, that artistic explosion and its aesthetics, and on the other hand, just as the image you give society today, what you wear, what you say makes you pigeonhole and don't let you grow as a free individual.

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download Ramos_Nuria_memoria_compressed.pdf

Memòria definitiva del projecte

Download Ramos_Nuria_memoria_compressed_2.pdf

Video del projecte