En cuerpo y alma

En cuerpo y alma Mariona Corxet Solé

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Elisa Amann, Fran Casado, Israel Frutos

Tribunal:

TRIBUNAL MODA M3

Abstract català:

Aquest projecte explora com la dualitat cos / ànima i la vinculació de la dona a “allò corporal” s’ha utilitzat com excusa per a irracionalizar-la i infantilitzar-la, així com també per a exercir una opressió i objectualizació sobre el seu cos. Es proposa una reflexió sobre el cos de la dona i la pressió social que s’exerceix sobre ell a través de l’hegemonia del model estétic “jove, blanca, bella y prima”. Qüestiona la visió de la primesa com a èxit social i personal, que empeny les dones al sacrifici, a la gana, al malestar amb la seva pròpia imatge, i a la necessitat de controlar el seu cos i la seva vida fins a l’últim detall. S’analitzen els discursos feministes sobre el cos, els quals el plantegen com a una eina de lluita i reivindicació, com a un subjecte que decideix i parla, però que també reclamen el dret a la intimitat del propi cos en una societat masclista que l’expon, el cossifica i l’evalúa constantment. En cuerpo y alma es una reflexió personal sobre el cos. Planteja un diàleg entre les seves formes i simbolitza la contradicció entre un cos “adult” i un cos “infantilitzat” resultant d’aquesta por al descontrol i als canvis del cos, i de l’intent cruel de protegir-lo del seu propi desenvolupament i de la consegüent cosificació. Exposa la paradoxa entre sentir-se atrapada en els dogmes de la feminitat tradicional i voler escapar-ne. Voler-ho en cos i ànima.

Abstract espanyol:

Este proyecto explora cómo la dualidad cuerpo / alma y la vinculación de la mujer “lo corpóreo” se ha utilizado como excusa para irracionalizarla e infantilizarla, así como para ejercer una opresión y objetualización sobre su cuerpo. Se propone una reflexión sobre el cuerpo de la mujer y la presión social que se ejerce sobre él a través de la hegemonía del modelo estético “joven, blanca, bella y delgada”. Cuestiona la visión de la delgadez como éxito social y personal, que empuja a las mujeres al sacrificio, al hambre, al malestar con su propia imagen, y a la necesidad de controlar su cuerpo y su vida hasta el último detalle. Se analizan los discursos feministas sobre el cuerpo, que lo plantean como una herramienta de lucha y reivindicación, como un sujeto que decide y habla, pero que también reclaman el derecho a la intimidad del propio cuerpo en una sociedad machista que lo expone, lo cosifica y lo evalúa constantemente. En cuerpo y alma es una reflexión personal sobre el cuerpo. Plantea un diálogo entre sus formas y simboliza la contradicción entre un cuerpo “adulto” y un cuerpo “infantilizado” resultante de este miedo al descontrol y a los cambios del cuerpo, y del intento cruel de protegerlo de su propio desarrollo y de la consiguiente cosificación. Expone la paradoja entre sentirse atrapada en los dogmas de la feminidad tradicional y querer de escapar. Quererlo en cuerpo y alma.

Abstract anglés:

This project explores how the body / soul duality and the connection of women to “what’s corporeal” has been used as an excuse to irrationalize and infantilize her, as well as to exert oppression and objectification upon her body. It proposes a reflection on the woman’s body and the social pressure that is exerted on it through the hegemony of the “young, white, beautiful and slim” aesthetic model. It questions the vision of thinness as a social and personal success, which pushes women to sacrifice, hunger, discomfort with their own image, and the need to control their body and their life down to the last detail. It analyses some feminists debates on the body, which proposes it as a tool for fight and vindication, as a subject who decides and speaks, but who also claim the right to privacy of the body itself in a macho society that exposes it, reifies it and constantly evaluates it. En cuerpo y alma is a personal reflection on the body. It establishes a dialogue between its forms and symbolizes the contradiction between an “adult” body and a “infantilized” body resulting from this fear of lack of control and body changes, and the cruel attempt to protect it from its own development and its consequent objectification. It exposes the paradox between feeling trapped in the dogmas of traditional femininity and wanting to escape. Wanting it body and soul.

Peces incloses:

Altres (a detallar en el següent camp)

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download Mariona_Corxet_En_cuerpo_y_alma.pdf

Informació complementaria del projecte

Aquest projecte inclou una col·lecció de 4 looks, composta per 13 peces de moda.

Video del projecte

Informació complementaria del projecte

Aquest projecte inclou una col·lecció de 4 looks, composta per 13 peces de moda.