Arqueología cotidiana

Arqueología cotidiana Cèlia Mialet i Risueño

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Fran Casado

Tribunal:

TRIBUNAL MODA M1

Abstract català:

En la meva vida personal, tinc una clara tendència als objectes i a la càrrega emocional que aquests mateixos em transmeten, com també a la profunda necessitat de recrear o explicar la seva memòria i el seu origen. Els objectes com a materials protagonistes en les nostres vides quotidianes acostumen a desaparèixer sent d'un sol ús. Per què no donar-lis una segona vida o un segon renéixer? Quins són, sociològicament, les possibilitats biogràfiques de l'objecte inherents a l'estatus, període i cultura?, Són conegudes aquestes propietats pel posseïdor? Aquest projecte s'inicia sota les inquietuds i interessos que es desprenen principalment dels conceptes de Memòria i Objetualitat. Específicament de la relació que pugui traçar-se entre ells. He realitzat una arqueologia quotidiana dels objectes rebutjats, més comuns en la nostra societat. I gràcies a aquesta he pogut realitzar peces objectes on a través de diferents tècniques plasmo aquests objectes i les seves històries.

Abstract espanyol:

En mi vida personal, tengo una clara tendencia a los objetos y a la carga emocional que estos mismos me transmiten, como también a la profunda necesidad de recrear o explicar su memoria y su origen. Los objetos como materiales protagonistas en nuestras vidas cotidianas acostumbran a desaparecer siendo desechables. ¿Por qué no darles una segunda vida o un segundo renacer? ¿Cuáles son, sociológicamente, las posibilidades biográficas del objeto inherentes al estatus, periodo y cultura?, ¿Son conocidas estas propiedades por el poseedor? Este proyecto se inicia bajo las inquietudes e intereses que se desprenden principalmente de los conceptos de Memoria y Objetualidad. Específicamente de la relación que pueda trazarse entre ellos. He realizado una arqueología cotidiana de los objetos desechados, más comunes en nuestra sociedad. Y gracias a esta he podido realizar piezas objetos donde a través de diferentes técnicas plasmo estos objetos y sus historias.

Abstract anglés:

In my personal life, I have a clear tendency to the objects and the emotional load that these same ones transmit to me, as well as to the deep need to recreate or explain their memory and their origin. Objects as protagonist materials in our daily lives usually disappear being disposable. Why not give them a second life or a second rebirth? Which are, sociologically, the biographical possibilities of the object inherent in status, period and culture? , Are these properties known by the possessor? This project begins under the concerns and interests that arise mainly from the concepts of Memory and Objectuality. Specifically the relationship that can be drawn between them. I have made a daily archaeology of the most common discarded objects in our society. And thanks to this I have been able to make objects pieces where through different techniques I translate these objects and their stories.

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download Arqueologia_cotidiana_Celia_Mialet.pdf
Arqueología cotidiana Arqueología cotidiana Arqueología cotidiana Arqueología cotidiana Arqueología cotidiana Arqueología cotidiana Arqueología cotidiana Arqueología cotidiana Arqueología cotidiana