Agua, el fluir del río

Agua, el fluir del río Sangita Gili Maeso

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Fran Casado

Tribunal:

TRIBUNAL MODA M1

Abstract català:

L'ésser humà està compost per aigua, tres quartes parts de la superfície terrestre està format per aigua, per lo no és d'estranyar que aquest element tingués un lloc privilegiat en les antigues religions. Diferentes cultures antigues veneraven l'Aigua i el riu com a símbol de la vida i com la vida mateixa, d'aquí que sigui considerat element sagrat. El riu es fon amb la natura, com a pont entre allò material i allò diví, el seru fluir s'adapta per on passa donant i prenent forma de la llera que segueix. Com el cicle de la vida, neix, evoluciona i mor, però aquesta mort és una transformació. La mort forma part de la vida. Necessitem tornar a l'espiritualitat que va impregnar les creences de cultures antigues en èpoques d'esplendor, l'estat de consciència de l'existència que permeti crear un pensament de cohesió i respecte per tot el que ens envolta, ja que la línia divisòria entre l'exterior i l'interior és només una etiqueta que t'allunya i en canvi l'aigua és l'element que tot el nodreix i del que tot forma part en la seva justa mesura. Les religions han tingut un paper important a l'hora de preservar i transmetre el significat essencial de l'element aigua, tant el seu paper com a element purificador com a pont de connexió entre l'estat conscient i inconscient a través d'l'art, en forma d'iconografia. L'ésser humà pren la simbologia de l'aigua i els elements de la natura per extrapolar-hi les respostes que troba a les preguntes existencialistes que sempre l'ha perseguit. Respostes que responen a un estat canviant gràcies a l'energia que tot ho domina i que és la mateixa que regeix l'univers sencer. Entre Orient i Occident com Un.

Abstract espanyol:

El ser humano está compuesto por agua, tres cuartas partes de la superficie terrestre está formado por agua, por lo que no es de extrañar que este elemento tuviera un lugar privilegiado en las antiguas religiones. Diferentes culturas antiguas veneraban el Agua y el río como símbolo de la vida y como la vida misma, de ahí que sea considerado elemento sagrado. El río se funde con la Naturaleza, como puente entre lo material y lo divino, en su fluir se adapta por dónde pasa dando y tomando forma del cauce que sigue. Como el ciclo de la vida, nace, evoluciona y muere, pero esa muerte es una transformación. La muerte forma parte de la vida. Necesitamos volver a la espiritualidad que impregnó las creencias de culturas antiguas en épocas de esplendor, el estado de conciencia de la existencia que permita crear un pensamiento de cohesión y respeto por todo lo que nos rodea, pues la línea divisoria entre el exterior y el interior es solamente una etiqueta que te aleja y en cambio el agua es el elemento que todo lo nutre y de lo que todo forma parte en su justa medida. Las religiones han tenido un papel importante a la hora de preservar y transmitir el significado esencial del elemento agua, tanto su papel como elemento purificador como puente de conexión entre el estado consciente e inconsciente a través del arte, en forma de iconografía. El ser humano toma la simbología del agua y los elementos de la naturaleza para extrapolar en ellos las respuestas que encuentra a las preguntas existencialistas que siempre le ha perseguido. Respuestas que responden a un estado cambiante gracias a la energía que todo lo domina y que es la misma que rige el universo entero. Entre Oriente y Occidente como Uno.

Abstract anglés:

The human being is made up of water, three quarters of the earth's surface is made up of water, so it is not surprising that this element had a privileged place in the ancient religions. Different ancient cultures revered Water and the river as a symbol of life and as life itself, hence it is considered a sacred element. The river merges with Nature, bridge between the material and the divine, in its flow it adapts where it passes, giving and taking the form of the channel that follows. Like the cycle of life, it is born, evolves and dies, but that death is a transformation. The death is part of life. We need to return to the spirituality that impregnated the beliefs of ancient cultures in times of splendor, the state of consciousness of existence that allows us to create a thought of cohesion and respect for everything that surrounds us, since the dividing line between outside and inside it is only a label that takes you away and instead the water is the element that nourishes everything and of which everything is part in its proper measure. Religions have had an important role in preserving and transmitting the essential meaning of the water element, both its role as a purifying element and as a bridge of connection between the conscious and unconscious state through art, in the form of iconography. The human being takes the symbology of water and the elements of nature to extrapolate in them the answers he finds to the existentialist questions that have always haunted him. Responses that respond to a changing state thanks to the energy that dominates everything and is the same that governs the entire universe. Bwtwee East and West as One

Peces incloses:

Objectes varis

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download Aguael_fluir_del_rio._Sangita_Gili.pdf

Etiquetes

Agua | Cultura | Identidad | India
Agua, el fluir del río