Postigos

Postigos Paula Medrano Úbeda

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Fran Pinel

Tribunal:

TRIBUNAL AUDIOVISUAL A6

Abstract català:

Aquest projecte neix amb la intenció d’explicar una història en primera persona sobre una relació tòxica mitjançant una narrativa expandida. El punt de partida per a aquesta peça és la producció d’un curtmetratge. Aquest serà un projecte conceptual, on les vivències i sentiments de l’actriu protagonista es narren mitjançant la direcció d’art, és a dir, utilitzar l’ambientació de l’espai com a metàfora dels sentiments fluctuants en què la noia es desenvolupa durant la història. L’objectiu de la peça audiovisual és explicar la vida de la protagonista sense l’aparició d’un diàleg, sinó narrar mitjançant l’estètica. Aquest treball anirà acompanyat d’una narració expandida a través d’un compte d’Instagram que servirà com a estratègia narrativa per aprofundir i expandir el relat, parlant així d’un projecte de narrativa líquida, és a dir, una història explicada mitjançant diferents formats.

Abstract espanyol:

Este proyecto nace con la intención de explicar una historia en primera persona sobre una relación tóxica mediante una narrativa expandida. El punto de partida para esta pieza es la producción de un cortometraje. Éste será un proyecto conceptual, donde las vivencias y sentimientos de la actriz protagonista se narran mediante la dirección de arte, es decir, utilizar la ambientación del espacio como metáfora de los sentimientos fluctuantes en los que la chica se desenvuelve durante la historia. El objetivo de la pieza audiovisual es contar la vida de la protagonista sin la aparición de un diálogo, sino narrar mediante la estética. Este trabajo irá acompañado de una narración expandida a través de una cuenta de Instagram que servirá como estrategia narrativa para profundizar y expandir el relato, hablando así de un proyecto de narrativa líquida, es decir, una historia contada mediante diferentes formatos.

Abstract anglés:

This project was born with the intention of explaining a first-person story about a toxic relationship through an expanded narrative. The starting point for this piece is the production of a short film. This will be a conceptual project, where the experiences and feelings of the leading actress are narrated through art direction, that is, using the setting of the space as a metaphor for the fluctuating feelings in which the girl develops during the story. The objective of the audiovisual piece is to tell the life of the protagonist without the appearance of a dialogue, but to narrate through aesthetics. This work will be accompanied by an expanded narrative through an Instagram account that serves as a narrative strategy to deepen and expand the story, thus speaking of a liquid narrative project, that is, a story told through different formats.

Peces incloses:

Audiovisual

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download Postigos_PaulaMedrano_Julio2020.pdf

Memòria definitiva del projecte

Download Medrano_Paula_Postigos_Memoria_1.pdf

Video del projecte

Postigos Postigos Postigos