MEN

MEN Arnau Filomeno

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Fran Pinel

Tribunal:

TRIBUNAL AUDIOVISUAL A6

Abstract català:

El punt de partida d'aquest projecte passa per la curiositat d'observar i entendre la nostra construcció de gènere i identitat, i per què actuem de determinada manera. “MEN” és un projecte artístic que tracta de mostrar de manera poètica i metafòrica una mirada sobre la construcció social de l'home; concretament de l'home homosexual. Parla sobre la importància del cos dins de la comunitat homosexual i com aquest ha estat i és modelat mitjançant forces que escapen dels subjectes, però que representen a tot un col·lectiu i formen part de la nostra societat actual. El gènere i la identitat juguen un paper molt important en la construcció dels subjectes masculins i en concret de la identitat gai. De fet, determinen uns certs aspectes dels nostres comportaments dins de la societat mitjançant idees establertes i hàbits de consum. La masculinitat ha generat una sèrie de patrons de com han de ser els homes i el capitalisme ha aconseguit cosificar el cos masculí convertint-lo en un objecte sexualitzat ple de condicionants que ens fan menys lliures. La identitat gai ha construït mitjançant l'opressió un llenguatge propi per al cos i per a la seva comunicació dins del col·lectiu, senyals identitaris que defineixen a grans trets l'arquetip gai. Així doncs, el projecte es planteja la creació d'una peça audiovisual que pretén ser reflex de la imatge predominant del cos masculí homosexual en l'actualitat, la qual és comercialitzada pels mass media, la pornografia i la publicitat. És el reflex d'una societat i una identitat gai sexualitzada i mostra el cos com una cosa objectual.

Abstract espanyol:

El punto de partida de este proyecto pasa por la curiosidad de observar y entender nuestra construcción de género e identidad, y por qué actuamos de determinada manera. “MEN” es un proyecto artístico que trata de mostrar de manera poética y metafórica una mirada sobre la construcción social del hombre; concretamente del hombre homosexual. Habla sobre la importancia del cuerpo dentro de la comunidad homosexual y como este ha sido y es moldeado mediante fuerzas que escapan de los sujetos, pero que representan a todo un colectivo y forman parte de nuestra sociedad actual. El género y la identidad juegan un papel muy importante en la construcción de los sujetos masculinos y en concreto de la identidad gay. De hecho, determinan ciertos aspectos de nuestros comportamientos dentro de la sociedad mediante ideas establecidas y hábitos de consumo. La masculinidad ha generado una serie de patrones de cómo deben ser los hombres y el capitalismo ha conseguido cosificar el cuerpo masculino convirtiéndolo en un objeto sexualizado lleno de condicionantes que nos hacen menos libres. La identidad gay ha construido mediante la opresión un lenguaje propio para el cuerpo y para su comunicación dentro del colectivo, señas identitarias que definen a grandes rasgos el arquetipo gay. Así pues, el proyecto se plantea la creación de una pieza audiovisual que pretende ser reflejo de la imagen predominante del cuerpo masculino homosexual en la actualidad, la cual es comercializada por los mass media, la pornografía y la publicidad. Es el reflejo de una sociedad y una identidad gay sexualizada y muestra el cuerpo como algo objetual.

Abstract anglés:

The starting point of this project is through the curiosity to observe and understand our construction of gender and identity, and why we act in a certain way. “MEN” is an artistic project trying to poetically and metaphorically show a look at the social construction of man; specifically of the homosexual man. It’s about the importance of the body in the homosexual community and how it has been and is molded by forces that escape from the subjects, but that represent an entire collective and are part of our current society. Gender and identity play a very important role in the construction of male subjects and specifically of gay identity. In fact, they determine certain aspects of our behaviors within society through established ideas and consumption habits. Masculinity has generated series of patterns of how men should be and capitalism has managed to reify the male body, turning it into a sexualized object full of constraints that make us less free. Gay identity has built through oppression a language of its own for the body and for its communication in the collective, identifying signs that broadly define the gay archetype. Thus, the project considers the creation of an audiovisual piece that aims to reflect the prevailing image of the homosexual male body today, which is marketed by the mass media, pornography and advertising. It is the reflection of a gay sexualized society that shows the body as something material.

Peces incloses:

Audiovisual

Memòria del projecte ( 8 de Juliol)

Download filomeno_arnau_men_memoria.pdf

Video del projecte

MEN MEN MEN MEN MEN MEN