Urban Blossom

Urban Blossom Eva Tamayo Rodríguez, Alberto Fernández Álvarez

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2017

Tutor

Pau Vidal

Abstract anglés

Numerous studies support the benefits of contact with nature and social relations for the human being. Nowadays, most of the world’s population lives in cities, environments where limited access to green spaces and the fast pace of life prevent this natural and social contact, thus greatly reducing the quality of the life of its inhabitants. With the purpose of returning these benefits to the urbanite, we have elaborated a speculative proposal of eight years seen in the context of Barcelona and built on the collaboration between the specializations of Audiovisual Design and Interior Design. Urban Blossom is a social and collaborative project that organizes citizens of the Eixample district, allowing them to be actively involved in the creation and use of urban green areas. By taking advantage of the underused space in the district’s roofs, spaces of well-being are generated and activities are developed as a community through a self-managed participative process. With this methodology, the project manages to bring new knowledge about the natural world and the benefits of contact with nature to the citizens. Urban Blossom is therefore a social on / off-line experience, with a mobile application that disseminates, boosts and manages the activities and roofs, facilitating the creation of groups of citizens with common interests. Over time, these groups begin to contact other groups of adjoining roofs. As a result, citizens propose the circulation between them by building stairs and bridges with recycled scaffolding, thus creating a new green city in the heights.

Abstract català

Nombrosos estudis avalen els beneficis del contacte amb la natura i de les relacions socials pel ésser humà. Avui en dia la major part de la població viu en ciutats, entorns on el limitat accés a espais verds i l’accelerat ritme de vida impedeixen aquest contacte natural i social, reduint considerablement la qualitat de vida dels seus habitants. Amb el propòsit de retornar el benestar a l’urbanita, hem elaborat una proposta especulativa a vuit anys vista en el context de Barcelona i construïda a partir de la col·laboració entre els itineraris de Disseny d’Audiovisuals i d’Interiors. Urban Blossom és un projecte social i col·laboratiu que organitza a ciutadans del districte de l’Eixample perquè s’impliquin de manera activa en la creació i l’ús de zones verdes urbanes. Aprofitant l’espai infrautilitzat dels terrats de l’Eixample es generen espais de benestar i es desenvolupen activitats en comunitat autogestionades gràcies a la participació ciutadana. D’aquesta manera, el projecte aconsegueix aportar nous coneixements sobre el món natural i els beneficis del contacte amb la natura al ciutadà. Urban Blossom és, per tant, una experiència social on/off-line, amb una aplicació mòbil que difon, dinamitza i gestiona les activitats i els terrats, facilitant així la creació de grups de ciutadans amb interessos comuns. Amb el pas del temps, aquests grups comencen a contactar amb altres terrats contigus. Com a resultat, els ciutadans proposen la circulació entre ells mitjançant la construcció d’escales i ponts amb bastides reciclades, creant així una nova ciutat verda a les altures.

Abstract español

Numerosos estudios avalan los beneficios del contacto con la naturaleza y de las relaciones sociales para el ser humano. Hoy en día la mayor parte de la población vive en ciudades, entornos donde el limitado acceso a espacios verdes y el acelerado ritmo de vida impiden este contacto natural y social, reduciendo considerablemente la calidad de vida de sus habitantes. Con el propósito de devolver el bienestar al urbanita, hemos elaborado una propuesta especulativa a ocho años vista en el contexto de Barcelona y construida a partir de la colaboración entre los itinerarios de Diseño de Audiovisuales y de Interiores. Urban Blossom es un proyecto social y colaborativo que organiza a ciudadanos del distrito del Eixample para que se impliquen de forma activa en la creación y el uso de zonas verdes urbanas. Aprovechando el espacio infrautilizado de las azoteas del Eixample se generan espacios de bienestar y se desarrollan actividades autogestionadas en comunidad. De esta manera, el proyecto consigue aportar nuevos conocimientos sobre el mundo natural y los beneficios del contacto con la naturaleza al ciudadano. Urban Blossom es, por tanto, una experiencia social on/off-line, con una aplicación móvil que difunde, dinamiza y gestiona las actividades y azoteas, facilitando así la creación de grupos de ciudadanos con intereses comunes. Con el paso del tiempo, estos grupos empiezan a contactar con otras azoteas contiguas. Como resultado, los ciudadanos proponen la circulación entre ellas mediante la construcción de escaleras y de puentes con andamios reciclados, creando así una nueva ciudad verde en las alturas.