PAR-SYNC.

PAR-SYNC. Miquel Donat Sala, Ferran Sellarès Ribas

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2017

Tutor

Cecília Górriz

Abstract anglés

The way we interact with the world has become our way to learn and grow. Changing how we learn, teach, reach the information... has made a change in how people act today. Anyone with an internet connexion is able to access all the information he wants. This fact has made a mind change in people. Making is understood more and more as a part of a collective act, and looking for new ways and methods of thinking, as the basis of knowledge. In our childhood we have a natural pulsion to explore new things, the things we don’t know. We have the will to move forward no matter what. But it seems like when we grow we kind of lose this will,, we get comfortable in those things we already know and don’t look forward to reach the unknown. We settle. Linus Torvalds, creator of Linux OS, has defined Open Source as a comeback to science. Before dealing with big names, big salaries and great awards science was constantly working for science itself. This is the mindset that drives an experimentation process. The concept of research, any kind of research, seeks to fill those empty unknown spaces and makes the researcher evolve. That’s the main goal that we are trying to achieve. Our proposal flows in this same intention. Creating a playground for creators seeking new ways of thinking. New ways to understand what we already know and get new perspectives. Therefore we present PAR-SYNC. A tool for the user to work with any kind of data. Music, video, internet data, anything that can be translated to numbers. Anytime, anywhere, and in real time. Every receptor of this data can work, interpret and send all this data wherever he wants at will. Artistic installations, visual shows, live infographics, there’s only one limit to that, the will to experiment and play. With all that appears a decentralized collective creation lab, open and available for anyone at any time, that connects those who maybe could never had met. And over all this, PAR-SYNC is a total open source tool: the user can not only use it but open it, transformit and recode it so it fits perfectly his ways of creating and researching.

Abstract català

La manera en què interactuem amb el món s'ha convertit en la nostra manera d'aprendre i créixer. Canviant com aprenem, ensenyem y arribem a la informació ha canviat el comportament de les persones. Qualsevol persona amb una connexió a internet pot arribar a tota la informació que desitgi. Això ha provocat un canvi en la ment de la gent. Crear es veu cada cop més com un acte col·lectiu, i buscar noves maneres i mètodes de creació, com la base del coneixement. Durant la nostra infància sentim una pulsió natural per investigar noves coses, aquelles que no coneixem. Tenim la intenció d'explorar passi el que passi. Però sembla que a mesura que entrem en la maduresa els nostres raonaments passen a basar-se en allò que ja coneixem i no ens endinsem en allò desconegut. Ens acomodem. Linus Torvalds, creador de Linux OS, ha definit el Codi Obert com una tornada a la ciència. Abans que aquesta esdevingués grans noms amb grans salaris y grans premis, la ciència treballava constantment per ella mateixa. Aquest és el pensament que condueix qualsevol procés d'investigació. Aquest concepte, qualsevol tipus d'investigació busca omplir aquells aspectes del coneixement que no coneixem y fa evolucionar a l'investigador. Aquest és l'objectiu real. La nostra proposta treballa amb aquesta mateixa intenció. Creant així un espai de joc per creadors que busquen noves maneres de pensar. Noves maneres d'entendre allò que ja se sap i obrir noves perspectives. Presentem PAR-SYNC. Una eina que permet a l'usuari treballar amb informació. Qualsevol tipus de dades, música, vídeo, dades extretes d'internet, en base qualsevol informació que es pugui traduir a números. En qualsevol moment, qualsevol lloc, i en directe. Cada receptor pot treballar, interpretar i enviar aquestes dades on i com vulgui, a la seva voluntat. Instal·lacions artístiques, infografies, espectacles en directe... l'únic límit és la intenció d'investigar. Apareix així un laboratori de creació col·lectiva descentralitzada, que connecta a aquells que potser mai s'haguessin pogut conèixer. Donada la seva condició de Codi Obert, l'usuari no només pot utilitzar l'eina sinó que la pot obrir, desmuntar i reprogramar perquè es converteixi en la seva eina de creació perfecte.

Abstract español

La forma como interactuamos con el mundo se ha convertido en nuestra manera de aprender y crecer. Cambiando cómo aprendemos, enseñamos y llegamos hasta la información ha cambiado el comportamiento de las personas. Cualquier persona con una conexión a internet puede acceder a toda la información que desee. Este hecho ha provocado un cambio en la mente de la gente. Crear cada vez se entiende más como un acto colectivo, y buscar nuevas maneras y métodos de creación, como la base del conocimiento. En nuestra infancia sentimos una pulsión por explorar nuevas cosas, aquellas que no conocemos. Tenemos la intención de explorar pase lo que pase. Pero parece que a medida que entramos en la madurez empezamos a sentar nuestros razonamientos en aquello que ya sabemos y no nos adentramos en aquello que no conocemos. Nos acomodamos. Linus Torvalds, creador de Linux OS, ha definido el Código Abierto como una vuelta a la ciencia. Antes de que esta trabajara con grandes nombres, grandes salarios y grandes premios, la ciencia estaba constantemente trabajando para ella misma. Este es el pensamiento que conduce un proceso de investigación. Este concepto, cualquier tipo de investigación, busca llenar esos puntos del conocimiento que no conocemos y hace evolucionar al investigador. Éste es el objetivo real. Nuestra propuesta trabaja con esta misma intención. Creando un espacio de juego para creadores buscando nuevas maneras de pensar. Nuevas maneras de entender lo que ya sabemos y buscar nuevas perspectivas. Presentamos PAR-SYNC. Una herramienta que permite al usuario trabajar con información. Cualquier tipo de datos, música, vídeo, datos de internet, en base cualquier información que se pueda transformar en números. En cualquier momento, cualquier lugar y en directo. Cada receptor puede trabajar, interpretar y enviar los datos donde quiera a su voluntad. Instalaciones artísticas, infografías, espectáculos visuales… sólo hay un límite, la intención y deseo de experimentar. Aparece pues un laboratorio de creación colectiva descentralizada, que conecta a aquellos que quizás no se podrían haber conocido antes. Dada su condición de Código Abierto, el usuario puede no sólo usar la herramienta sino abrirla, despedazarla y transformar a su gusto para hacerla así su perfecta herramienta de creación y desarrollo.