The perception of (my)time

The perception of (my)time Ariadna Rodriguez

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2017

Tutor

Raúl Goñi

Abstract anglés

The Perception of (my) Time is a project that seeks to combat the acceleration of our lives by looking for non-time moments through design and creativity. He does not resist speed wanting to stop, but out of his dynamic. The research of this project has been carried out in two ways: the rst has become a phase of re ec- tion, almost carefully analyzing what is called time, it overwhel- ms us and because of that, it push us up; The second way, has been a phase of experimentation through photography, design and creativity, and how it may help us to abstain from this time slowing down and perceiving a better ex- perience of the passing of life. The objects of design that have overcome composes the compi- lation and development of pieces made during the process of the project. Using instant photogra- phy (polaroids) about the pass of time in objects, people and situations. with this material a photobook has been developed. The experience of the instant from our condition of mortals, allows us to access a moment of eternity, a moment in which time stops. Although an other result of this search for non-time mo- ments has been a book-poster, with posters and still lifes full of messages and meanings about how I perceive time and how it affect me. We can only come to see the idea of time as a limit that always disappears between two related universes; The past and the future.

Abstract català

The Percepcion of (my) Time és un projecte que busca comba- tre l’acceleració de les nostres vides buscant moments de no- temps a partir del disseny i la creativitat. No es resisteix a la velocitat volent parar, sinó sortint de la seva dinàmica. La investigació d’aquest projec- te s’ha realitzat de dues mane- res: la primera ha estat una fase de re exió, d’analitzar detin- gudament que és això al que anomenem temps que tant ens controla, ens atabala i perquè ens pressiona; la segona mane- ra, ha estat una fase d’experi- mentació a través de la fotogra- a, el disseny i la creativitat, i de quina manera pot ajudar-nos a abstenir-nos d’aquest temps desaccelerant i percebent una millor experiència del transcó- rrer de la vida. Els objectes de disseny que han sorgit, ha estat la recopilació i el desenvolupa- ment de peces realitzades durant el lapse de temps que ha ocupat la feina. A partir de l’ús de la fotogra a instantània (pola- roids) sobre el pas del temps en objectes, persones i situacions s’ha desenvolupat un fotollibre; l’experiència de l’instant des de la nostra condició de mortals, ens permet accedir a un moment d’eternitat, un moment en què el temps s’atura. Un altre resultat d’aquesta recerca de moments de no-temps ha estat un libropóster, amb cartells i still lifes plens de missatges i signi cats sobre com he percebut el temps i de quina manera m’ha afectat. Només podem arribar a visualitzar la idea de “temps” com un límit que sempre desapareix entre dos res; el passat i el futur.

Abstract español

The Perception of (my)Time es un proyecto que busca com- batir la aceleración de nues- tras vidas buscando momen- tos de no-tiempo mediante el diseño y la creatividad. No se resiste a la velocidad queriéndola parar, sinó salien- do de su dinámica. La investigación de este proyecto se ha realizado de dos maneras: la primera ha sido una fase de reflexión, de analizar detenidamente que es eso a lo que llamamos tiempo que tanto nos controla, nos agobia y porque nos presiona; la segunda manera, ha sido una fase de experimentación a través de la fotografía, el diseño y la creatividad, y de que manera puede ayudarnos a abstenernos de este tiempo desacelerando y percibién- do una mejor experiencia del transcurrir de la vida. Los objetos de diseño que han surgido, ha sido la recopila- ción y el desarrollo de piezas realizadas durante el lapso de tiempo que ha ocupado el trabajo. A partir del uso de la fotografia instantánea (polaroids) sobre el paso del tiempo en objetos, personas y situaciones se ha desarrollado un fotolibro; la experiencia del instante desde nuestra condi- ción de mortales, nos permite acceder a un momento de eternidad, un momento en el que el tiempo se detiene. Otro resultado de esta búsqueda de momentos de no-tiempo ha sido un libropóster, con carteles y still lifes llenos de mensajes y significados sobre como he percibido el tiempo y de que manera me ha afec- tado. Solo podemos llegar a visualizar la idea de “tiempo” como un limite que siempre desaparece entre dos nadas; el pasado y el futuro.