Phobos

Phobos Martina Solés Caldés

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2017

Tutor

David Torrents

Abstract anglés

Will Mars become a mainstream tourist destination? AeroeSpacial companies around the world invest millions of dollars everyday making this dream possible. What if its future tourists would have as main interest traveling to Mars as a way to be popular online? In a speculative context, we make a satire about the obsession about sharing our live in social media and the constant need of approval, hidden in egocentric profiles about dreamt lifestyles. This critic is explained through one of the major achievements of the human being: an interplanetary specie, able to travel to Mars and to create massive tourism whenever they go. That’s why Phobos is created, a travel agency to Mars with the aim to amass its tourism expanding it to the medium class with a promise: to recover the investment of this trip, if they were the first of each competition. The participants of this tour, would have to share as many as pictures and videos as they can to their timelines, to be able to generate a huge audience, so those followers would help the contestants to gain points with their likes, loves and live video visits. To retrieve their investment, they should win almost 240.000 points, an equivalent to the price of the trip in dollars. Once earning the minimum, all the points that are gained would be added to the amount of money that just the first will keep. The feedback intensifies the fame of the most popular on Phobos. Only the first three are visible on the website, where viewers can follow their trip and help them to gain points with likes and watching live videos. If the contestants are not in the podium, their online visibility would be zero, so they'll have to fight to regain their position. Being this context a speculation about the future dehumanized caused by the growing obsession with the use of technology, we believe that if it’s possible going to Mars, it is possible that Mars could become a top-trend destination, seen as an opportunity to grow fast in social networks.

Abstract català

Arribarà Mart a ser una destinació turística més? Companyies espacials d'al voltant del món inverteixen milions de dòlars cada dia a aconseguir que aquest somni sigui possible. Què passaria si els seus futurs turistes tinguessin com a interès principal viatjar a Mart per aconseguir ser populars a la xarxa? Ens situem en un context especulatiu, fent una sàtira de l'obsessió per compartir la nostra vida a les xarxes socials i la constant necessitat d'aprovació per part dels altres, camuflada en perfils egocèntrics que mostren diversos estils de vida de somni. Aquesta crítica s'explica mitjançant un dels majors assoliments de l'ésser humà: ser una espècie interplanetària, capaç de viatjar a Mart i generar una xarxa de turisme gairebé massiu. Per a això, vam crear Phobos, una agència de viatges a Mart que proposa massificar el seu turisme cap a la classe mitjana amb una promesa: recuperar la inversió d'aquest viatge, si aconsegueixen ser els primers de cada competició. Per a això, els participants d'aquest tour, hauran de publicar en el seu timeline el major nombre de fotografies i vídeos per generar un gran volum d'audiència, de manera que aquests seguidors ajudaran als participants a guanyar punts mitjançant ‘’likes’’, ‘’ratings’’ i visites. Per recuperar la seva inversió principal, hauran de superar el mínim de punts, 240.000, equivalents al preu del viatge en dòlars. Una vegada superat el mínim, tots els punts que es guanyin se sumaran al pot de diners que es portaran solament si són els primers. La retroalimentació de la fama dels més populars s'intensifica en Phobos. Solament els tres primers seran visibles a la web, en la qual els espectadors podran seguir el seu viatge i fer que guanyin punts donant-los likes veient els seus live videos. Al moment en què deixes d'estar en el podium, la teva visibilitat online és nul·la, per la qual cosa hauràs de lluitar per recuperar la teva posició. Sent aquest context una especulació sobre un futur deshumanitzat causat per la creixent obsessió de l'ús de la tecnologia, creiem que és possible que anar a Mart arribi a ser una destinació més, vist com una oportunitat per créixer ràpid a les xarxes socials.

Abstract español

¿Llegará Marte a ser un destino turístico más? Compañías espaciales de alrededor del mundo invierten millones de dólares cada día en conseguir que este sueño sea posible. ¿Qué pasaría si sus futuros turistas tuvieran como interés principal viajar a Marte para conseguir ser populares en la red? Nos ubicamos en un contexto especulativo, haciendo una sátira de la obsesión por compartir nuestra vida en las redes sociales y la constante necesidad de aprobación por parte de los demás, camuflada en perfiles egocéntricos que muestran diversos estilos de vida de ensueño. Esta crítica se explica mediante uno de los mayores logros del ser humano: ser una especie interplanetaria, capaz de viajar a Marte y generar una red de turismo casi masivo. Para ello, creamos Phobos, una agencia de viajes a Marte que propone masificar su turismo hacia la clase media con una promesa: recuperar la inversión de este viaje, si consiguen ser los primeros de cada competición. Para ello, los participantes de este tour, deberán publicar en su timeline el mayor número de fotografías y vídeos para generar un gran volumen de audiencia, de manera que esos seguidores ayudarán a los participantes a ganar puntos mediante ‘’likes’’, ‘’ratings’’ y visitas. Para recuperar su inversión principal, deberán superar el mínimo de puntos, 240.000, equivalentes al precio del viaje en dólares. Una vez superado el mínimo, todos los puntos que se ganen se sumarán al bote de dinero que se llevarán solo si son los primeros. La retroalimentación de la fama de los más populares se intensifica en Phobos. Solo los tres primeros serán visibles en la web, en la cual los espectadores podrán seguir su viaje y hacer que ganen puntos dándoles likes viendo sus live videos. En el momento en que dejas de estar en el podium, tu visibilidad online es nula, por lo que deberás luchar para recuperar tu posición. Siendo este contexto una especulación sobre un futuro deshumanizado causado por la creciente obsesión del uso de la tecnología, creemos que es posible que ir a Marte llegue a ser un destino más, visto como una oportunidad para crecer rápido en las redes sociales.