Ombres

Ombres Núria Garrigós Bou

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2017

Tutor

David Torrents

Abstract anglés

Shadows is an educational workshop in the form of a game that aims to promote learning as a creative process. It looks for breaking with the standard educational system of Catalonia focused on rote learning. This project is inspired by alternative education approaches, and finds its reference on the Reggio Emilia Italian philosophy and its “workshoper” figure, who becomes a co-learner and collaborator This project’s background is the experience of a person who claims space for self-discovery as the best tool for managing the current conventional teaching methodologies When facing the misfit sentiment with the traditional educational system, she has been looking for the movement in front of statism and, in the darkness; she has found the enlightening shapes. For this reason, this project also defends that education and learning shall speak, as well, about personal motivations, inquisitiveness and needs and, therefore, shall speak about fears. The aim of this project is to create and innovative tool that helps both, children and adults, to learn and to manage internal and abstract aspects, such as fears are. This proposal materializes into a book which covers specifically the fear to darkness, one of the most common fears among children, but also frequent in adulthood. This fear arises from a feeling of vulnerability in moments when everything cannot be under control and it drifts into multiple stressing and irrational thoughts. It is proposed, therefore, a game to obtain the most positive side of the imagination, transforming senses and discomforts: a book that takes the shapes of the shadows drawn by the nature in a dark forest. These are projected into the walls portraying light as an exercise to promote resilience. The methodology of this project has been trial and error, with people of different ages,, who have tested the book and the flashlight. This way, has been achieved an object in which all senses are involved The initial question that motivated the project has also been answered may fears, concerns, and basically emotions, be educated or guided?

Abstract català

Ombres és un joc en forma de taller educatiu que pretén promoure l'aprenentatge com un procés creatiu. Busca trencar amb les classes magistrals del sistema educatiu estandarditzat a Catalunya. S’inspira en les premisses de l'educació alternativa i troba un referent a l'escola italiana Reggio Emilia i a la figura del tallerista com a acompanyant en l’espai educatiu creat. El rerefons d’aquest projecte se situa en l'experiència d'una persona que reivindica el lloc per a l’autoconeixement com la millor eina per gestionar els cànons educatius preestablerts. Davant del sentiment de desadaptació en el sistema educatiu tradicional, ha buscat el moviment davant l’estaticisme i, en la foscor, ha trobat les formes que l’han il·luminat. Defensa que l’educació i l’aprenentatge també han de parlar de les pròpies motivacions, inquietuds i necessitats i, per tant, també haurien de parlar de les pors. L'objectiu d'aquest projecte és crear una eina innovadora que ajudi tant a nens com a adults a aprendre a gestionar aspectes més interns i abstractes, tal i com són les pors. La proposta es materialitza així en un llibre que tracta específicament la por a la foscor, un dels temors més comuns en infants, tot i que també freqüent en adults. Aquesta por sorgeix de la vulnerabilitat en moments en els quals no es pot tenir tot controlat i es tradueixen en tot un seguit de pensaments angoixants irracionals. Es proposa, així, un joc per treure la vessant més positiva de la imaginació, transformant les sensacions i la incomoditat com a resposta: un llibre que agafa les formes de les ombres que dibuixa la natura en un bosc nocturn, les projecta per les parets de l’espai i s’acaba pintant la llum com a exercici promotor de la resiliència. La metodologia d'aquest projecte ha estat de prova i error, amb usuaris de diverses edats que han anat testejant el llibre amb la llanterna que l'acompanya. S’ha aconseguit d’aquesta manera un objecte on tots els sentits hi són protagonistes i que respon a les preguntes inicials del projecte: Es poden educar o guiar les pors, les inquietuds i, en definitiva, les emocions?

Abstract español

Ombres es un juego en forma de taller educativo que pretende promover el aprendizaje como un proceso creativo. Busca romper con las clases magistrales del sistema educativo estandarizado a Cataluña. Se inspira en las premisas de la educación alternativa y encuentra un referente en la escuela italiana Reggio Emilia y a la figura del tallerista como acompañante en el espacio educativo creado. La profundidad de este proyecto se sitúa en la experiencia de una persona que reivindica un lugar para el autoconocimiento como la mejor herramienta para gestionar los cánones educativos preestablecidos. Ante el sentimiento de desadaptación en el sistema educativo tradicional, ha buscado el movimiento ante el estatismo y, en la oscuridad, ha encontrado las formas que lo han iluminado, Defiende que la educación y el aprendizaje también han de hablar de las motivaciones propias, las inquietudes, las necesidades y, por lo tanto, también los miedos. El objetivo de este proyecto es crear una herramienta innovadoras que ayuden a niños y a adultos a aprender a gestionar aspectos más internos y abstractos, como los miedos. La propuesta es materializar un libro que trata específicamente el miedo a la oscuridad, uno de los temores más comunes en niños, y muy frecuente en adultos. Este miedo surge de la vulnerabilidad en momentos en los que no podemos tenerlo todo controlado, y se traduce en un conjunto de pensamientos angustiantes e irracionales. Se propone un juego para sacar lo positivo de la imaginación, transformando sensaciones y incomodidades como respuesta: Un libro que coge las formas de las sombras que dibuja la naturaleza en un bosque nocturno, las proyecta por las paredes del espacio y acaba pintando la luz como ejercicio promotor de la resiliencia. La metodología de este proyecto ha estado prueba y error, con usuarios de varias edades que han testeado el libro con la linterna que lo acompaña. Se ha conseguido de esta manera un objeto donde todos los sentidos son protagonistas y que responde a las preguntas iniciales del proyecto: Se pueden educar o guiar los miedos, inquietudes y, en definitiva, las emociones