Empremtes emocionals

Empremtes emocionals Mariona Padró

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2017

Tutor

Joan Achón

Abstract anglés

“Do we actually know ourselves?”, “When do we become the final version of ourselves?”, “Is there a real you?”, “Is there anything constant?”. These are some questions formuled and answered by philosophers, sociologists and psychologists like Bauman, Gilbert and Baggini, from which the basis of this research and investigation project starts. This design project digs into the psychological world in order to help the users to focus the attention onto themselves. It studies and takes sides among different theories that talk about the creative process of identity and personality, as something lifetime changing. The erosion concept is used as a visual metaphore of ourselves. The main piece is an interactive tool that shows a visual portrait of the person’s emotional construction and evolution. We create an image of their path by building a constellation from an introspective sight into everyone’s personal universe. This emotional mapping is generated through an interactive website that’s based in a few general items of the user’s personality and the way their needs have been met during their life. The inspiration for the mapping came from the image of tree growth rings. The amount of rings points the age and their deformation, the level of satisfaction with which the user’s needs have been met, according to different vital areas. This mechanism takes dendrochronology as a reference, the botanical method that dates the age of a tree and the atmospheric conditions it has been exposed to. If you understand what you have lived, if you learn how to read your emotions, then you will be able to know yourself better and maybe even get to modify some of your patterns and behaviours. The real thing is that we own a liquid character that lets us adapt and change more than we imagine. This project is meant to use technology as an instrument of self-knowledge so as to deep and understand better our personality. It is said by the neuroscientist Ariel Garden: “Can we redefine our relation with the techologized world to get this deep feeling of self-klowledge that we are looking for?”.

Abstract català

“Ens coneixem realment?”, “Quan ens convertirem en la versió final de nosal- tres mateixos?”, “Existeix un veritable tu?”, “Hi ha alguna cosa permanent?”. Aquestes són algunes de les preguntes formulades i respostes per filòsofs, sociòlegs i psicòlegs com Bauman, Gilbert i Baggini, que inicien la base teòrica d’aquest projecte de recerca i investigació. Aquest projecte de disseny s’endinsa dins del món de la psicologia per tal d’ajudar a l‘usuari a focalitzar la seva atenció en ell mateix. Estudia i es posiciona amb diferents teories que parlen del procés de creació de la identitat i la personalitat, com quelcom canviant al llarg de la vida. El concepte d’erosió ens serveix per fer una metàfora visual de nosaltres mateixos. Com a peça principal es genera una eina interactiva que mostra un retrat visual del canvi i la construcció emocional de la persona. Donem imatge a la seva trajectòria creant una constel·lació fruit d’una mirada introspectiva dins de l’univers personal de cada individu. Aquesta cartografia emocional es genera a través d’una web interactiva que es basa en uns trets genèrics de personalitat de l’usuari i la manera en com han estat cobertes les seves necessitats durant la seva vida. Inspirant-nos en la imatge de les anelles dels arbres, generem aquest mapa retrat emocional. La quantitat d’anelles marca l’edat i la deformació d’aquestes, el grau de satisfacció amb que s’han cobert les necessitats d’aquest en diferents àrees vitals. Aquest mecanisme agafa com a referència la dendrocronologia, tècnica botànica que data l’edat i els canvis climàtics als que ha estat sotmès l’arbre. Si entens que és el que has viscut, si aprens a llegir les teves emocions, podràs conèixer-te més i potser inclús arribar a modificar alguns patrons i comportaments. La realitat és que posseïm un caràcter líquid que ens permet adaptar-nos i canviar més del que ens imaginem. Aquest projecte pretén utilitzar la tecnologia com a eina d’autoconeixement per tal d’aprofundir i comprendre millor la nostra manera de ser. Com diu la neurocientífica Ariel Garten: “Podem redefinir la nostra relació amb el món tecnologitzat per tenir aquest sentiment profund d'auto-consciència que estem buscant?”.

Abstract español

"¿Nos conocemos realmente?", "¿Cuándo nos convertiremos en la versión final de nosotros mismos?", "¿Existe un verdadero tu"?.,"¿Hay alguna cosa permanente?". Estas son algunas de las preguntas formuladas y respondidas por filósofos, sociólogos y psicólogos, como Bauman, Gilbert y Baggini, que sirven de inicio de la base teórica de este proyecto de investigación. Este proyecto de diseño se adentra en el mundo de la psicología con el objetivo de ayudar al usuario a poner la atención en él mismo. Estudia y se posiciona a través de diferentes teorías sobre el proceso de creación de la identidad y de la personalidad, como algo que varía a lo largo de la vida. El concepto de erosión nos sirve para hacer una metáfora visual de nosotros mismos. Como pieza principal se genera una herramienta interactiva que muestra un retrato visual del cambio y la construcción emocional de la persona. Ponemos imagen a su trayectoria creando una constelación fruto de una mirada introspectiva dentro del universo personal de cada individuo. Esta cartografía emocional se genera a través de una web interactiva que se basa en unos rasgos genéricos de personalidad del usuario y la manera como han sido cubiertas sus necesidades a lo largo de su vida. Inspirándonos en la imagen de los anillos de la corteza de los árboles, generamos este mapa retrato emocional. La cantidad de anillos marca la edad y la deformación de éstas, el grado de satisfacción con que se han cubierto las necesidades de éste en diferentes áreas vitales. Este mecanismo toma como referencia la dendrocronología, técnica botánica que fecha la edad y los cambios climático a los que ha estado sometido el árbol. Si entiendes que es lo que has vivido, si aprendes a leer tus emociones, podrás conocerte más y quizás incluso podrás llegar a modificar algunos patrones y comportamientos. La realidad es que poseemos un carácter líquido que nos permite adaptarnos y cambiar más de lo que nos imaginamos. Este proyecto pretende utilizar la tecnología como una herramienta de autoconocimiento para profundizar y comprender mejor nuestra manera de ser. Como dice la a neurocientífica Ariel Garten: “¿Podemos redefinir nuestra relación con el mundo tecnologizado para tener este sentimiento profundo de auto-consciencia que estamos buscando?”.