El Pop, el Fan y el Estigma Social:  Colectivo RISEUP

El Pop, el Fan y el Estigma Social: Colectivo RISEUP David Cruz Fuentes

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2017

Tutor

Joan Achón

Abstract anglés

As fans of pop music, we have been living situations and negative experiences that have led us to consider the existence of a social stigma. From the analysis of these experiences we have faced questions such as: What is the origin of the negative view? What is the cause of this social stigma? Is it the media that provides a negative view of the fans? Looking for the answer to the questions generated, it has been decided to Investigate the perspecitve of the fans of pop music in the current society, Rising as the objective of the final work for the degree to show the reality of the fan as part of a multifaceted collective. From here, the idea of ​​the Collective RISEUP is born as a research project that wants to fight against the social stigma that exists around the fans of pop music. The research has been carried out in two phases: the first has been to investigate the origin of the term fan, the conceptual evolution of the term and the historical evolution of the fan as an individual in society; The second phase, has focused on investigating the social stigma and the fan pop movement in social networks. The final piece of design consists of 3 pieces: The first piece is composed of the glasses of red methacrylate (key piece that gives the receiver a tool to see beyond the social stigma), presented in a tubular packaging that contains a copy of the manifesto fan, stickers of the collective, the chamois to clean the glasses and the cover. The second piece consists of 13 graphic proposals in poster format, all the pieces follow the same composition and explore the method of superimposing the colour red and blue, to reveal hidden messages thanks to the glasses. The graphic resolutions are divided into 3 areas, in which messages and images are combined to stimulate reflection. The last piece is the web that reports on the collective RISEUP and the campaign against social stigma.

Abstract català

Com a fans de la música pop hem anat vivint situacions i experiències negatives que ens han portat a plantejar-nos l'existència d'un estigma social. A partir de l'anàlisi d'aquestes vivències ens hem enfrontat a preguntes com: Quin és l'origen de la visió negativa? A què es deu aquest estigma social? Són els mitjans de comunicació els que proporcionen aquesta visió negativa dels fans? Buscant la resposta a les qüestions generades s'ha decidit investigar la concepció de la figura del fan de la música pop en la societat actual, plantejant com a objectiu del treball final de grau, mostrar la realitat del fan com a part d'un col·lectiu polifacètic. A partir d'aquí, neix la idea del Col·lectiu RISEUP, un projecte de recerca que vol lluitar contra l'estigma social que existeix entorn dels fans de la música pop. La recerca s'ha dut a terme en dues fases: la primera, ha estat investigar sobre l'origen del terme fan, l'evolució conceptual del terme i l'evolució històrica del fan com a individu en la societat; la segona fase, s'ha centrat a investigar l'estigma social i el moviment fan a les xarxes socials. L'objecte final de disseny es compon de 3 peces: La primera peça està composta per les ulleres de metacrilat vermell (Peça clau que dota al receptor d'una eina amb la qual veure més enllà de l'estigma social), presentades en un packaging tubular que conté una còpia del manifest fan, adhesius del col·lectiu, la gamuza per netejar les ulleres i la funda. La segona peça es compon de 13 propostes gràfiques en format cartell, totes les peces segueixen la mateixa composició i exploren el mètode de la superposició del color vermell i blau, per revelar missatges ocults gràcies a les ulleres. Les resolucions gràfiques es divideixen en 3 àmbits, en els quals es combinen missatges i imatges que inciten a una reflexió. L'última peça és la web que informa sobre el col·lectiu RISEUP i la campanya realitzada contra l'estigma social.

Abstract español

Como fans de la música pop hemos ido viviendo situaciones y experiencias negativas que nos han llevado a plantearnos la existencia de un estigma social. A partir del análisis de estas vivencias nos hemos enfrentado a preguntas como: ¿Cuál es el origen de la visión negativa? ¿A qué se debe este estigma social? ¿Son los medios de comunicación los que proporcionan esta visión negativa de los fans? Buscando la respuesta a las cuestiones generadas se ha decidido investigar la concepción de la figura del fan de la música pop en la sociedad actual, planteando como objetivo del trabajo final de grado, mostrar la realidad del fan como parte de un colectivo polifacético. A partir de aquí, nace la idea del Colectivo RISEUP, un proyecto de investigación que quiere luchar contra el estigma social que existe en torno a los fans de la música pop. La investigación se ha llevado a cabo en dos fases: la primera, ha sido investigar sobre el origen del término fan, la evolución conceptual del término y la evolución histórica del fan como individuo en la sociedad; la segunda fase, se ha centrado en investigar el estigma social y el movimiento fan pop en las redes sociales. El objeto final de diseño se compone de 3 piezas: La primera pieza está compuesta por las gafas de metacrilato rojo (Pieza clave que dota al receptor de una herramienta con la que ver más allá del estigma social), presentadas en un packaging tubular que contiene una copia del manifiesto fan, pegatinas del colectivo, la gamuza para limpiar las gafas y la funda. La segunda pieza se compone de 13 propuestas gráficas en formato cartel, todas las piezas siguen la misma composición y exploran el método de la superposición del color rojo y azul, para revelar mensajes ocultos gracias a las gafas. Las resoluciones gráficas se dividen en 3 ámbitos, en los que se combinan mensajes e imágenes que incitan a una reflexión. La última pieza es la web que informa sobre el colectivo RISEUP y la campaña realizada contra el estigma social.

Comentari