@yz.es

@yz.es Anna Salvatella martin

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Agost 2017

Tutor

Fran Casado, Israel Frutos

Abstract anglés

ABSTRACT ENGLISH. The processes of socioeconomic transformation that endures the globalization have affected straight away people lives, especially in the young people of the Y and Z Generation (born between 1980 and 2000). They are a group vulnerable to be influenced by because they are still building up and consolidating their future. The initiated economic crisis, in Spain, in 2008 accentuates all these processes and increases the vulnerability of this two generations. Therefore, it is foreseeable that the transition to the adult life of the young people changes and modifies, and get affected and becomes more fragile. During 2000, the concept of Neet gets consolidated, making reference to the young people that does either work or study, called nini in Spain. This concept was useful to be conciuous of the amount of young people not employeed or studying, or even in exclusion risk. The problem arises when these numbers that happen are extended, heterogeneous and there happen a few results that little have to do with the reality. This information is those who have given popularity to the expression nini and to all the negative connotations towards this group, sold through different channels, articles, programs, etc. While this expression becomes popular, others are created to refer to this young people group. For example: “Generation of Peter Pan”, “Lost Generation”, when the reality of all this, it is that the majority of them are except lost all the opposite. Inside the same group, there is young people who in front of the same circumstances became stronger and independent, had decided to work for themselves or went abroad to get a work that fulfills its expectations. Many of them study, do several activities and work simultaneously. These are what I call the found generation , the generation of progress, ... In my collection I represent all this group of young people, both those who are active and inactive since because both are embodied in the label of ‘’Lost Generation’’. Even so, I would like to make special emphasis to these that aren’t as recoignised and know as the others but still, they represent the change and the progress.

Abstract català

ABSTRACT cat. Els processos de transformació socioeconòmica que comporta la globalització han impactat directament a la vida de les persones, especialment en el joves de la Generació Y i Z (nascuts entre 1980 y 2000), ja que són un col•lectiu vulnerable que es troba en plena construcció del seu futur. La crisis econòmica iniciada a Espanya, en el 2008, accentua tots aquests progressos e incrementa la vulnerabilitat d’aquestes dues generacions. Per tant, es previsible que la transició a la vida adulta dels joves canviï , es modifiqui, i en part, es vegi afectada per una major fragilitat. Durant el 2000, es consolida el concepte de joves en situació Neet; nini (a Espanya). Aquest concepte va ser útil per detectar, dins d’aquest col•lectiu, joves que no treballen ni estudien, joves, inclòs, en risc d’exclusió social. El problema sorgeix quan aquestes xifres que es donen s’amplien, s’heterogenien i es donen uns resultats que poc tenen a veure amb la realitat. Aquestes dades son les que han donat popularitat a la expressió nini i ens ho venen per diferents medis, canals, articles, programes, etc. Mentrestant aquesta expressió es fa popular, es creen altres per referir-se aquest col•lectiu de joves. Per exemple: ‘’Generació de Peter Pan’’, ‘’Generació Perduda’’, quan ,crec que, la realitat de tot això, es que la gran majoria d’ells estan de tot menys perduts. Dins d’aquest col•lectiu, hi han joves que davant de les mateixes circumstancies s’han fet més forts e independents, ha decidit treballar per ells mateixos, innovar, anar-se’n al estranger a busca una feina que compleixi les seves expectatives. Molts d’ells estudien, fan activitats varies i treballen a la vegada. Aquests son els que jo anomeno la generació trobada, la generació del progrés,... A la meva col•lecció, jo represento a tot aquest col•lectiu de joves, els que es troben en actiu o en inactiu, ja que tots dos son englobats en la mateixa etiqueta de ‘’Generació Perduda’’. Encara així, faig especial èmfasi als actius, no tan reconeguts públicament, però que representen el canvi i el progrés.

Abstract español

ABSTRACT cast. Los procesos de transformación socioeconómica que comporta la globalización han impactado directamente en las vidas de las personas, especialmente en los jóvenes de la Generación Y y Z (nacidos entre 1980 y el 2000), ya que son un colectivo vulnerable que se encuentra en plana construcción de su futuro. La crisis económica iniciada en España, en el 2008, acentúa todos esos procesos e incrementa la vulnerabilidad de estas dos generaciones. Por lo tanto, es previsible que la transición a la vida adulta de los jóvenes cambie, se modifique, y en parte, se vea afectada por una mayor fragilidad. Durante el 2000, se consolida el concepto de jóvenes en situación Neet; nini (en España). Este concepto fue útil para detectar, dentro de este colectivo, jóvenes que no trabajaban ni estudiaban, jóvenes, incluso, en riesgo de exclusión social. El problema surge cuando estas cifras que se dan se amplían, se heterogénea y se dan unos resultados que poco tienen que ver con la realidad. Estos datos son los que han dado popularidad a la expresión nini y a todas las connotaciones negativas hacia este colectivo y nos lo venden por diferentes medios, canales, articulos, programas, etc. Mientras esta expresión se hace popular, se crean otras para referirse a ese colectivo de jóvenes. Por ejemplo: ‘’Generación de Peter Pan’’, ‘’Generación Perdida’’, cuando, creo que, la realidad de todo esto, es que la gran mayoria de ellos están de todo menos perdidos. Dentro de este mismo colectivo , hay jóvenes que delante de las mismas circunstancias, se han hecho más fuertes e independientes, han decidido trabajar para ellos mismos, innovar, irse al extranjero a buscar un trabajo que cumpla sus expectativas. Muchos de ellos estudian, hacen varias actividades y trabajan a la vez. Estos són los que yo llamo la generación encontrada, la generación del progreso, ... En mi colección yo represento a todo este colectivo de jóvenes , tanto los que se encuentran en activo como en inactivo ya que ambos son englobados en la etiqueta de ‘’Generación Perdida’’. Aún así, hago especial énfasis a los activos, no tan reconocidos públicamente, pero que representan el cambio y el progreso.