NOMADS

NOMADS CRISTINA MORO PARERA

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2017

Tutor

Fran Casado, Israel Frutos

Abstract anglés

Nomads is a fashion project which starts from the research of the prehistoric nomad and how it evolves into a contemporary and global figure. Thanks to the conclusions drawn from different studies carried out by psychologists and anthropologists, Gilles Deleuze and his nomadic theory on "Capitalism and Schizophrenia" are used as the main reference. The concept defines a philosophy and a lifestyle. A break in the way of understanding displacement. It proposes a dynamism, both mental and physical, where the stimulation of both parties generates the experience of satisfying needs and the pursuit of pleasure, coming to be described as an intangible process. The place where the nomad moves is the urban environment, formed by two opposite scenarios: the smooth space and the striated. An opposition between the mobile and the moved, inseparable to give meaning to the concept. The smooth, which encompasses the nomads, is composed of an open space in constant drift, not coded where what matters is the path and not the points that define it. The striation in turn, is based on codes, determined behaviors and paths delimited by a starting point and end, generating a tension and a path. As a consequence, cities become an experimental field in search of new experiences and research. This thought that seeks variation, resists and moves overcoming constraints through innovation. The modification of the environment through the acts. It is understood that mobility provides change, and with it, new perspectives. In this way the resistance of the contemporary man is presented to be confined in a single address, a single profession, a determined family nucleus and even a sexual identity.

Abstract català

Nomads és un projecte de moda que parteix de la investigació dels nòmades prehistòrics i com es converteix en una figura contemporània i global. Gràcies a les conclusions extretes de diferents estudis duts a terme pels psicòlegs i antropòlegs, Gilles Deleuze i la seva teoria nòmada a "Capitalisme i esquizofrènia" s'utilitzen com a principal referència. El concepte defineix una filosofia i un estil de vida. Un trencament en la forma d'entendre el desplaçament. Proposa un dinamisme, tant mental com física, on l'estimulació de les dues parts genera l'experiència de la satisfacció de les necessitats i la recerca del plaer, arribant a ser descrit com un procés intangible. El lloc on el nòmada es mou és l'entorn urbà, format per dos escenaris oposats: l'espai llis i l'estriat. Una oposició entre lo mòbil i lo mogut, inseparables per donar significat al concepte. El suau, que abasta els nòmades, es compon d'un espai obert a la deriva constant, no codificats, on el que importa és la ruta d'accés i no els punts que el defineixen. La estriació en canvi, es basa en codis, comportaments determinats i camins delimitats per un punt de partida i final, la generació d'una tensió i un camí. Com a conseqüència, les ciutats es converteixen en un camp experimental a la recerca de noves experiències i investigacions. Aquest pensament que cerca la variació, es resisteix i es mou a través de la superació de les limitacions de la innovació. La modificació del medi ambient a través dels actes. S'entén que la mobilitat ofereix el canvi, i amb ell, noves perspectives. D'aquesta manera es presenta la resisténcia de l’home contemporani per ser confinat en una sola direcció, una sola professió, un nucli familiar determinat i fins i tot una identitat sexual.

Abstract español

Nomads se trata de un proyecto de moda el cual parte de la investigación del nómada prehistórico y cómo éste evoluciona hasta convertirse en una figura contemporánea y global. Gracias a las conclusiones extraídas de diferentes estudios realizados por psicólogos y antropólogos, utilizamos como referente principal a Gilles Deleuze y a su teoría sobre el nómada en “ Capitalismo y esquizofrenia “. El concepto nos define una filosofía y a su vez un estilo de vida. Una ruptura en la manera de entender el desplazamiento. Nos propone un dinamismo, tanto mental como físico, donde la estimulación de ambas partes genera la experiencia de satisfacer necesidades y la búsqueda del placer, llegando a describirse como un proceso intangible. El lugar por el que se desplaza el nómada es el entorno urbano, formado por dos escenarios opuestos: el espacio liso y el estriado. Una oposición entre lo móvil y lo movido, inseparables para dar sentido al concepto. El liso, que engloba a los nómadas, se compone de un espacio abierto en constante deriva, no codificado donde lo que importa es el trayecto y no los puntos que lo definen. El estriado a su vez, está basado en códigos, conductas determinadas y recorridos delimitados por un punto de inicio y final, generando una tensión y un recorrido. Como consecuencia, las ciudades se vuelven un campo experimental en la búsqueda de nuevas experiencias e investigaciones. Este pensamiento que busca la variación, se resiste y se desplaza superando limitaciones mediante la innovación. La modificación del entorno a través de los actos. Se entiende que la movilidad proporciona el cambio, y con éste, nuevas perspectivas. De este manera se presenta la resistencia del hombre contemporáneo a confinarse en un solo domicilio, una sola profesión, un núcleo familiar determinado e incluso una identidad sexual

Etiquetes

NOMADS | PATH