Lorem. Deseo consumista. Deseo Zombi

Lorem. Deseo consumista. Deseo Zombi Laura Costa Santos

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2017

Tutor

Fran Casado

Abstract anglés

Crowded shopping malls, long queues at the doors of mobile device stores, the same jacket repeated over and over again, myriad selfies on social networks and zombie hordes. In principle we can not find any relationship between these terms, but throughout this project will be able to unravel the parallels and common causes that allow us to identify the consumers users of the new society with the hordes of zombies of our film culture. We will focus on the zombie as a social and cultural metaphor that will allow us to analyze the new customs of consumption, the gradual individualization of society and the need for self-realization through the purchase of symbolic goods. The objective of this project is to highlight the need that motivates the consumer society to acquire goods and products that allow it to fill the existential vacuum that they feel, precisely because it is part of this same society. Through an exhaustive analysis of the functioning of consumerism and its social repercussions and, always using the zombie as a metaphor, we will try to define the figure of the zombie consumer. This concept will be transferred to pledge, creating grotesque pieces of great volumetry, where alliteration and accumulation are fundamental bases for its realization. In short, pieces will be created that allow us to consider the absurdity of the capitalist system. This project is not presented as a solution or as an alternative, its main intention is to expose the risks to which society is exposed. It is a wake-up call to highlight all the dangers that our way of life entails, a wake-up call that makes us consider our consumption habits, in short, a wake-up call that allows us to avoid the “zombie contagion”.

Abstract català

Centres comercials atestats de gent, llargues cues a les portes de les botigues de dispositius mòbils, la mateixa jaqueta repetida fins a la sacietat, infinitat de selfies a les xarxes socials i hordes zombis. En principi podem no trobar relació entre aquests termes, però al llarg d'aquest projecte es podran desentranyar els paral·lelismes i causes comunes que ens permeten identificar els usuaris consumidors de la nova societat amb les hordes de zombis de la nostra cultura cinematogràfica. Ens centrarem en el zombi com a metàfora social i cultural que ens permetrà fer una anàlisi dels nous costums de consum, de la individualització gradual de la societat i de la necessitat d'autorealització mitjançant la compra de béns simbòlics. L'objectiu d'aquest projecte és posar en evidència la necessitat que motiva la societat de consum a adquirir béns i productes que li permetin omplir el buit existencial que senten, precisament per ser part d'aquesta mateixa societat. Mitjançant una exhaustiva anàlisi del funcionament del consumisme i de les seves repercussions a nivell social i, utilitzant sempre el zombi com a metàfora, s'intentarà definir la figura del consumidor zombi. Aquest concepte es traspassarà a peça, creant peces esperpèntiques, grotesques i de gran volumetria, on l'al·literació i l'acumulació són bases fonamentals per a la seva realització. En definitiva, es crearan peces que ens permetin plantejar l'absurd del sistema capitalista. Aquest projecte no es presenta com una solució ni com una alternativa, la seva intenció principal és la d'exposar els riscos a què la societat està exposada. Es tracta d'un toc d'atenció per evidenciar tots els perills que la nostra manera de vida comporta, un toc d'atenció que ens faci plantejar els nostres hàbits de consum, en definitiva, una crida d'atenció que ens permeti evitar el "contagi zombi".

Abstract español

Centros comerciales atestados de gente, largas colas en las puertas de las tiendas de dispositivos móviles, la misma chaqueta repetida hasta la saciedad, infinidad de selfies en las redes sociales y hordas zombis. En principio podemos no encontrar relación entre estos términos, pero a lo largo de este proyecto se podrán desentrañar los paralelismos y causas comunes que nos permiten identificar a los usuarios consumidores de la nueva sociedad con las hordas de zombis de nuestra cultura cinematográfica. Nos centraremos en el zombi como metáfora social y cultural que nos permitirá hacer un análisis de las nuevas costumbres de consumo, de la individualización paulatina de la sociedad y de la necesidad de autorrealización mediante la compra de bienes simbólicos. El objetivo de este proyecto es poner en evidencia la necesidad que motiva a la sociedad de consumo a adquirir bienes y productos que le permitan llenar el vacío existencial que sienten, precisamente por ser parte de esta misma sociedad. Mediante un exhaustivo análisis del funcionamiento del consumismo y de sus repercusiones a nivel social y, utilizando siempre el zombi como metáfora, se intentará definir la figura del consumidor zombi. Este concepto se traspasará a prenda, creando piezas esperpénticas, grotescas y de gran volumetría, donde la aliteración y la acumulación son bases fundamentales para su realización. En definitiva, se crearán piezas que nos permitan plantearnos lo absurdo del sistema capitalista. Este proyecto no se presenta como una solución ni como una alternativa, su intención principal es la de exponer los riesgos a los que la sociedad está expuesta. Se trata de una llamada de atención para evidenciar todos los peligros que nuestro modo de vida conlleva, una llamada de atención que nos haga plantearnos nuestros hábitos de consumo, en definitiva, una llamada de atención que nos permita evitar el “contagio zombi”.