LIJN

LIJN CRISTINA SERRA VALLES

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2017

Tutor

Fran Casado

Abstract anglés

Lijn, or line, the name of this project clearly delimits the style of this. The present project of end of degree revolves all over an artistic reference, the work of Piet Mondrian and more in detail on the artistic period that goes from years 20 to 30, time in which the painter realizes one of the most famous painting series and known in the history of art with pictures, composition in red, yellow or blue. The project takes as a reference of inspiration this period of the artist's work and intends through a collection of fashion to transmit the series of basic elements that characterize the painter and the artistic movement that I call neoplasticism. The collection consists of 10 looks, 6 of them made, are clearly inspired in the work of the author even though it is not, nor does it pretend to be an exact representation of his works and much less seeks to develop the conceptual elements of the artist. The referent was chosen for his artistic style, which was in line with the aesthetics he sought in this project. My goal was to make a collection with geometric shapes, flat, pure and structural volumes. Along with this has been treated the line, the color and the flat volume as elements of the collection, but at the same time also characteristic of the neoplasticism and the work of Piet. For the application of these elements in the garment, we have sought a geometric pattern, formed by flat overlays, which have allowed us to create a flat volume aspect, at the same time have been marked alive in black on white to reflect the Line and the use of primary color pieces, all on a neoprene fabric that allows to withstand these structures, is pure, clean and thanks to its weight allows us without losing comfort, hold the extravagant geometric structures. Thus, after analyzing the trajectory of the artist, neoplasticism and the use of the different references, both artistic and fashion, has made this collection and if the project. Concluding that: - The collection is able to convey and clearly know the referent used, any expert or knower of the art could interpret in it Mondrian's look, either by using the line or the own colors blue, red and blue. yellow. - The use of the living in black on white, transmit the clarity of the line as a key element of the piece, which at the same time helps the transmission of the sensation of flat and geometric volumes, as well as the delimitation between color and White. - Not only the patterns designed, but also to the minimum detail of the garments transmit the objectives of geometric, structure and flat volume, raised. - Through the overlap of the different garments creates a visual perspective of single piece, conveying the feeling that the designed garments are part of a painting.

Abstract català

Lijn, o línia, nom del present projecte delimita clarament l'estil d’aquest. El present projecte de final de grau, gira tot sobre un referent artístic, l'obra de Piet Mondrian i més detalladament sobre el període artístic que va dels anys 20 a 30, època en què el pintor realitza una de les sèries de pintura més famoses i conegudes en la història de l'art amb els quadres, composició en vermell, groc o blau. El projecte pren com a referent d'inspiració aquest període de l'obra de l'artista i pretén a través d'una col•lecció de moda, transmetre la sèrie d'elements bàsics que caracteritzen al pintor i al propi moviment artístic al que ell mateix denomina neoplasticisme. La col•lecció consta de 10 looks, 6 d'ells confeccionats, s'inspira clarament en l'obra de l'autor tot i que no és, ni pretén ser una representació exacta de les seves obres i molt menys pretén desenvolupar els elements conceptuals de l'artista. El referent va ser triat pel seu estil artístic, el qual era conforme a l'estètica que buscava en aquest projecte, el meu objectiu era confeccionar una col•lecció amb formes geomètriques, volums plans, purs i estructurals. A part d'això s'ha tractat la línia, el color i el volum pla com a elements de la col•lecció però al mateix temps també propis del neoplasticisme i l'obra de Piet. Per a l'aplicació d'aquests elements en la confecció, s'ha buscat un patronatge geomètric, format a través de superposicions planes, que ens permeten crear un aspecte de volum pla, al mateix temps s'han marcat els vius en negre sobre blanc per reflectir la línia i la utilització de peces a color primaris, tot això sobre un teixit de neoprè que permet aguantar aquestes estructures, és pur, net i gràcies al seu gramatge ens permet sense perdre confort, subjectar les estructures geomètriques extravagants. Així doncs, després d'analitzar la trajectòria de l'artista, el neoplasticisme i de la utilització dels diferents referents, tant artístics com de moda, s'ha confeccionat la present col•lecció i en si el projecte. Concloent que: - La col•lecció és capaç de transmetre i donar a conèixer de manera clara el referent utilitzat, qualsevol expert o coneixedor de l'art vaig poder interpretar en ella la mira de Mondrian, ja sigui mitjançant la utilització de la línia o els propis colors plans, vermell blau i groc. - La utilització dels vius en negre sobre blanc, transmeten la claredat de la línia com a element clau de la peça, que al mateix temps ajuda a la transmissió de la sensació de volums plans i geomètrics, així com la delimitació entre el color i el blanc. - No solament els patrons dissenyats, sinó que també fins al mínim detall de les peces transmeten els objectius de geometrizació, estructura i volum pla, plantejats. - A través de la superposició de les diferents peces es crea una perspectiva visual de peça única, transmetent la sensació de que les peces dissenyades formen part d'un quadre.

Abstract español

Lijn, o línea, nombre del presente proyecto delimita claramente el estilo de este. El presente proyecto de final de grado gira todo el sobre un referente artístico, la obra de Piet Mondrian y más detalladamente sobre el periodo artístico que va de los años 20 a 30, época en que el pintor realiza una de las series de pintura más famosas y conocidas en la historia del arte con los cuadros, composición en rojo, amarillo o azul. El proyecto toma como referente de inspiración este periodo de la obra del artista y pretende a través de una colección de moda, trasmitir la serie de elementos básicos que caracterizan al pintor y al propio movimiento artístico que el mismo denomino neoplasticismo. La colección se compone de 10 looks, 6 de ellos confeccionados, se inspiran claramente en la obra del autor a pesar de que no es, ni pretende ser una representación exacta de sus obras y mucho menos pretende desarrollar los elementos conceptuales del artista. El referente fue elegido por su estilo artístico, el cual iba acorde a la estética que buscaba en este proyecto. Mi objetivo era confeccionar una colección con formas geométricas, volúmenes planos, puros y estructurales. Junto a ello se ha tratado la línea, el color y el volumen plano como elementos de la colección, pero al mismo tiempo también propios del neoplasticismo y la obra de Piet. Para la aplicación de estos elementos en la confección, se ha buscado un patronaje geométrico, formado a través de superposiciones planas, que nos han permitido crear un aspecto de volumen plano, al mismo tiempo se han marcado los vivos en negro sobre blanco para reflejar la línea y la utilización de piezas a color primario, todo ello sobre un tejido de neopreno que permite aguantar estas estructuras, es puro, limpio y gracias a su gramaje nos permite sin perder confort, sujetar las estructuras geométricas extravagantes. Así pues, después de analizar la trayectoria del artista, el neoplasticismo y de la utilización de los distintos referentes, tanto artísticos como de moda, se ha confeccionado la presente colección y en si el proyecto. Concluyendo que: - La colección es capaz de trasmitir y dar a conocer de manera clara el referente utilizado, cualquier experto o conocedor del arte pude interpretar en ella la mira de Mondrian, ya sea mediante la utilización de la línea o los propios colores planos, rojo azul y amarillo. - La utilización de los vivos en negro sobre blanco, trasmiten la claridad de la línea como elemento clave de la pieza, que al mismo tiempo ayuda a la transmisión de la sensación de volúmenes planos y geométricos, así como la delimitación entre el color y el blanco. - No solo los patrones diseñados, sino que también hasta el mínimo detalle de las prendas trasmiten los objetivos de geometrización, estructura y volumen plano, planteados. - A través de la superposición de las distintas prendas se crea una perspectiva visual de pieza única, transmitiendo la sensación de que las prendas diseñadas forman parte de un cuadro.

Etiquetes

GEOMETRIC | LINE | PLANO | STRUCTURE