DIALÉCTICA

DIALÉCTICA MARTA LORETO SANCHEZ GUZMAN

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2017

Tutor

Fran Casado

Abstract anglés

This project is the materialization of the hypothesis that fashion isn’t exclusive, and cannot be conceived outside philosophy. It’s also a result of an uneasiness, or even stubbornness to disqualify this postmodern perspective to catalog fashion as a minor art, as something banal, nimian and transitory, distanced from the intellectual vanguards; and demonstrate that fashion is much more deeper and complex. It needs both arduous technical and theoretical knowledge and that always has influenced mankind and society. To crystalize this, it has been chosen one of the most extended and important philosophical concepts, the Hegelian Dialectic, to be used as fundaments and conceptualization of my practical work, and even to claim it. Once understood in depth the philosophical concept, previous to the analyses and studies, I’ve used this knowledge to set the core of the project: this is the design and production of 14 garments, 5 looks, influenced by it. This way the ideas of the Hegelian Dialectic have determined and shaped the whole process, from the design of the clothes, textile and volumetric shape, selection of colors, and prints. Hegel’s dialectical process of negatives and contradictions are symbolically framed in the aesthetical contrasts that coexist in each one of the garments of this collection. These oppositions go from the clothes’ typology, nomenclatures, textures and colors. Usually fashion marks this rules as erroneous, or they can’t be used simply for their discrepancy. By affronting these contradictions in the garments will create a new piece that symbolically gets to be the synthesis Hegel speaks about, becoming the result of a previous confrontation.

Abstract català

Aquest projecte és la materialització de la hipòtesi que la moda no és excloent, i no es pot concebre aliena a la filosofia. El projecte també és el resultat d'una inquietud, o fins i tot l'obstinació per eliminar aquesta perspectiva postmoderna de catalogar a la moda com un art menor, com una cosa banal, insignificant i passatgera, allunyada de les avantguardes intel·lectuals i demostrar que la moda és una cosa molt més transcendent i complexa, que necessita molts coneixements tècnics i teòrics, i que sempre ha influenciat a l'ésser humà i a la societat. Per poder plasmar tot l'anterior, s'ha triat un dels conceptes filosòfics més vasts i importants de la humanitat, la Dialèctica Hegeliana per utilitzar-lo com fonamentació i conceptualització del meu treball pràctic, i fins i tot també per reivindicar-lo. Un cop entès en profunditat el concepte filosòfic, amb una prèvia anàlisi i estudi, he utilitzat aquest coneixement per dur a terme el nucli principal del meu projecte. Aquest ha sigut el disseny i la confecció de 14 peces, 5 looks, influenciades pel mateix. D'aquesta manera les idees sobre la Dialèctica Hegeliana han determinat i influenciat tot el procés, el disseny de peces, la selecció dels teixits i les volumetries, l'elecció de la paleta de color i els gràfics dels tèxtils. La contradicció i negació de la qual parla Hegel en el seu procés dialèctic es veu plasmat simbòlicament en els contrastos estètics que conviuen en cadascuna de les peces d'aquesta col·lecció. Aquests contrastos van des de la tipologia de les peces fins nomenclatures, textures i colors tant dispars i que usualment les regles de la moda marquen com incorrectes o simplement no solen ser usades per lo contradictòries que són. En enfrontar a aquesta contradicció en les peces d'aquesta col·lecció es donarà origen a una nova peça que de manera simbòlica arriba a ser aquesta tesi de la qual parla Hegel, ja que és el resultat d'un enfrontament previ.

Abstract español

Este proyecto es la materialización de la hipótesis de que la moda no es excluyente, y no se puede concebir ajena a la filosofía. Esto también es resultado de una inquietud, o incluso la obstinación por eliminar esa perspectiva posmoderna de catalogar a la moda como un arte menor. Como algo banal, nimio y pasajero, alejado de las vanguardias intelectuales, y demostrar que la moda es algo mucho más profundo y complejo. Necesita arduos conocimientos técnicos y teóricos, y siempre ha influenciado al ser humano y a la sociedad. Para poder cristalizar todo lo anterior, se ha elegido uno de los conceptos filosóficos y más vastos e importantes de la humanidad, la Dialéctica Hegeliana para poder utilizarlo como fundamentación y conceptualización del trabajo práctico, e incluso también para reivindicarlo. Una vez entendido en profundidad el concepto filosófico, previo análisis y estudio, se ha utilizado este conocimiento para llevar a cabo el núcleo del proyecto: esto es el diseño y confección de 14 prendas, 5 looks, influenciadas por el mismo. De esta forma las ideas sobre la Dialéctica Hegeliana han determinado e influenciado todo el proceso, el diseño de prendas, la selección de los tejidos y las volumetrías, la elección de la paleta de color y los gráficos textiles. La contracción y negación de la que habla Hegel en su proceso dialéctico se ve plasmado simbólicamente en los contrastes estéticos que conviven en cada una de las prendas de esta colección. Estos contrastes van desde la tipología de las prendas, nomenclaturas, texturas y colores. Usualmente las reglas de la moda lo descalifica como incorrecto o simplemente no suelen ser usadas por lo contradictorias que son. Al enfrentar a esta contradicción en las prendas de esta colección, se dará origen a una nueva prenda que de manera simbólica llega a ser esa síntesis de la que habla Hegel; pues es el resultado de un enfrentamiento previo.