Conocer es Recordar

Conocer es Recordar María Terrel Molina

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2017

Tutor

Fran Casado, Israel Frutos

Abstract anglés

Knowing is Remembering is a fashion project that aims to reflect on the costume and its meaning, analysing the feminine romantic ideal of beauty and its influence on the current bride. The thorough historical research conducted on clothing in the Romantic period has led to detect that it constituted a wide repertoire of differential gender signs that underlined the disparity between the sexual roles of men and women; sexual dimorphism that remains unchanged today in the wedding costume, given that the man's clothing differs absolutely from that of the woman in form, colour, fabric and ornamentation. The primary function of clothing in our society is to reflect the identity of the wearer, reinforcing his ideology. Therefore, with the aim of dressing an absolutely true bride, this collection challenges the traditional wedding sector with an idea that contributes to strengthen the identity of women. Conceptually, we will go back to a moment of history in which the wedding dress was stuck, and we will try to appropriate the qualities that traditionally placed women below men, and coat it with what in costume theory is known as the great masculine renunciation to decoration. However, the ambition of releasing the traditional wedding dress from its sexual stereotypes did not reach its final achievement, as the present woman, on her wedding day, still wants to take on that feminine ideal of Romanticism, even if only in appearance and only one day in her life. Thus, this dichotomy should also be reflected in the collection. Fleeing from the classic costume, the looks are made up of several garments, based on overlapping layers. In this way, less is more in every way, and through a meticulous design the bride is offered the added value of versatility. Infinite combinations that reflect the woman in her two poles; in short, dynamic wedding clothes, designed for the millennial woman, a demanding and chameleon target that seeks contemporaneity.

Abstract català

Conèixer és Recordar és un projecte de moda que pretén reflexionar al voltant del vestit i el seu significat, analitzant l’ideal romàntic de bellesa femení i la seva influència en la núvia actual. La profunda recerca històrica realitzada al voltant de la vestimenta en el Romanticisme ha arribat a detectar que aquest va constituir un ampli repertori de signes diferencials de gènere que van subratllar la disparitat en els rols sexuals de l’home i la dona; dimorfisme sexual que a dia d’avui roman inalterable en el vestit de boda, doncs la vestimenta de l’home difereix absolutament de la de la dona en forma, color, teixit i ornamentació. La funció primordial de la vestimenta a la nostra societat és reflectir la identitat de qui la porta, reforçant la seva ideologia. Per això, amb l’objectiu de vestir a una núvia absolutament veritable, aquesta col·lecció desafia el tradicional sector nupcial amb una proposta que contribueix a reforçar la identitat de la dona. Conceptualment, es retrocedirà a un moment de la història en què el vestit de núvia va quedar estancat, procurant apropiar-lo de les qualitats que tradicionalment han col·locat a la dona per sota dels homes, i revestint-lo del que, en la teoria de la vestimenta, es coneix com la gran renúncia masculina a la decoració. No obstant, el propòsit d’alliberar al vestit de núvia tradicional dels estereotips sexuals que el constitueixen no ha arribat mai a la seva consecució final, doncs la dona actual, el dia del seu casament, encara desitja revestir-se d’aquest ideal femení del Romanticisme, encara que només sigui en aparença i un únic dia a la seva vida. Així doncs, aquesta dicotomia haurà també de plasmar-se en la col·lecció. Fugint del clàssic vestit, es treballen looks constituïts per diverses peces, basats en la superposició de capes. D’aquesta manera, menys és més en tots els sentits, i a través d’un disseny minuciós s’ofereix a la núvia el valor afegit de la versatilitat. Infinites combinaciones que representen a la dona actual i a la núvia tradicional, dues realitats contraposades quan convergeixen. En definitiva, vestits de núvia dinàmics, pensats per a la dona millennial, un target exigent i camaleònic que busca la contemporaneïtat.

Abstract español

Conocer es Recordar es un proyecto de moda que pretende reflexionar en torno al traje y su significado, analizando el ideal romántico de belleza femenino y su influencia en la novia actual. La profunda investigación histórica realizada en torno al traje en el Romanticismo ha llevado a detectar que este constituyó un amplio repertorio de signos diferenciales de género que subrayaron la disparidad en los roles sexuales del hombre y la mujer; dimorfismo sexual que a día de hoy permanece inalterable en el traje de boda pues el atuendo del hombre difiere absolutamente del de la mujer en forma, color, tejido y ornamentación. La función primordial del traje en nuestra sociedad es reflejar la identidad de quien lo viste, reforzando su ideología. Por ello, con el objetivo de vestir a una novia absolutamente verdadera, esta colección desafía al tradicional sector nupcial con una propuesta que contribuye a reforzar la identidad de la mujer. Conceptualmente, se retrocederá a un momento de la historia en el que el traje de novia quedó estancado, procurando apropiarlo de las cualidades que tradicionalmente han colocado a la mujer por debajo de los hombres, y revistiéndola de lo que, en la teoría del traje, se conoce como la gran renuncia masculina a la decoración. No obstante, el propósito de liberar al traje de novia tradicional de los estereotipos sexuales que lo constituyen, no llegará a su consecución final, pues la mujer actual el día de su boda aun desea revestirse de ese ideal femenino del Romanticismo, aunque solo sea en apariencia y un único día en su vida. Así pues, esta dicotomía, deberá plasmarse también en la colección. Huyendo del clásico vestido de novia se trabajan looks constituidos por varias prendas, basados en la superposición de capas. De esta manera menos es más y a través de un diseño minucioso se ofrece a la novia el valor añadido de la versatilidad. Infinitas combinaciones que representan a la mujer actual y a la novia tradicional, dos realidades contrapuestas cuando convergen, dos caras de una misma moneda. En definitiva, trajes de novia dinámicos pensados para la mujer millenial; un target exigente y camaleónico que busca la contemporaneidad.

Etiquetes

identidad | novia