VÍNCULOS E INTIMIDAD - Viviendas intergeneracionales

VÍNCULOS E INTIMIDAD - Viviendas intergeneracionales Aida Hernando

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2017

Tutor

Mariona Genís

Abstract anglés

Links and Intimacy is an intergenerational housing project where users are single mothers in social exclusion and older people, located in the industrial area of Can Batlló. I have noticed that single-parent families, apart from having financial problems and reconciling their family and work life, have many emotional problems (lack of affection, stress, depressions, abandonment of studies, family problems ...) and above all Problems to access a housing in conditions. I propose another kind of coexistence where they can have more facilities, more access and other links and relationships with their children and with another sector of the population that in many cases also suffers loneliness and other emotional problems, the elderly. It gives importance to the quality of housing and not so much to quantity. To generate a high quality of life, I see it necessary to take into account a fundamental aspect for all people, be they of the economic level that they are, the intimacy. Each user has their own space of intimacy, their home, and at the same time can enrich their stay by creating close ties between mothers, children and the elderly. Mothers can provide technological knowledge and the elderly manual skills such as knitting, repairing, own advice ... In turn, children have another family referent, since in most cases their mothers do not have that support or are away from them . For the elderly it is also a joy to be close to small children as it makes them more active both physically and mentally. All this takes place within a neighborhood environment of social movement and solidarity like Can Batlló, where the city council has ceded to the neighbors several industrial buildings to develop different equipment necessary for the neighborhood. La Bordeta is a neighborhood with many needs without solution and one of them is the housing focused on sectors in social exclusion. This intergenerational project would be extrapolable to other areas.

Abstract català

Vincles i Intimitat es un projecte d’ habitatges intergeneracional son els usuaris són mares en exclusió social i gent gran, situat al recinte industrial de Can Batlló. He detectat que les famílies monoparentals, apart de tenir problemes econòmics i de conciliació laboral i familiar, tenen moltes dificultats emocionals (falta d’afecte, estrès, depressions, abandonament dels estudis, problemes familiars...) i sobretot dificultats per accedir a un habitatge en condicions. Proposo un altre tipus de convivència on puguin tenir més facilitats, més accessos i uns vincles i relacions diferents amb els seus fills i amb un sector de la població que en moltes ocasions també pateix soledat i altres problemes emocionals, la gent gran. Se li dóna importància a la qualitat dels habitatges i no tant a la quantitat. Per generar una qualitat de vida alta, es necessari tenir en compte un aspecte fonamental per a totes les persones, siguin del nivell econòmic que siguin, la intimitat. Cada usuari té el seu propi espai d’intimitat, el seu habitatge, i al mateix temps pot enriquir la seva estància creant estrets vincles entre mares, fills i gent gran. Les mares aporten coneixements Aida Hernando García tecnològics i els avis coneixements manuals com teixir, reparar o donar consells. Al mateix temps, els nens tenen un altre referent familiar, ja que en la major part dels casos les seves mares no tenen un recolzament familiar o estan lluny. Per la gent gran també és una alegria poder estar a prop de nens petits perquè els fa ser més actius tant física com mentalment. Tot això es porta a terme en un entorn veïnal i de moviment social i solidari com Can Batlló, on l’ajuntament ha cedit als veïns varies naus industrials perquè desenvolupin equipaments necessaris per al barri. La Bordeta és un barri amb moltes necessitats a solucionar i una de elles és l’habitatge enfocat a sectors en exclusió social. Aquest projecte intergeneracional seria extrapolable a altres zones.

Abstract español

Vínculos e Intimidad es un proyecto de viviendas intergeneracionales donde los usuarios son madres solas en exclusión social y gente mayor, localizado en el recinto industrial de Can Batlló. He detectado que las familias monoparentales, aparte de tener problemas económicos y de conciliación con su vida familiar y laboral, tienen muchos problemas emocionales (falta de afecto, estrés, depresiones, abandono de los estudios, problemas familiares...) y sobretodo problemas para acceder a una vivienda en condiciones. Propongo otro tipo de convivencia donde puedan tener más facilidades, más accesos y otro tipo de vínculos y relaciones con sus hijos y con otro sector de la población que en muchas ocasiones también sufre soledad y otros problemas emocionales, los ancianos. Se da importancia a la calidad de las viviendas y no tanto a la cantidad. Para generar una calidad de vida alta, veo necesario tener en cuenta un aspecto fundamental para todas las personas, sean del nivel económico que sean, la intimidad. Cada usuario tiene su propio espacio de intimidad, su vivienda, y a la vez puede enriquecer su estancia creando estrechos vínculos entre madres, hijos y ancianos. Las madres pueden aportan conocimientos tecnológicos y los ancianos conocimientos manuales como tejer, reparar, consejos propios... A su vez, los niños tienen otro referente familiar, ya que en la mayoría de ocasiones sus madres no tienen ese apoyo o están lejos de ellos. Para los ancianos es también una alegría poder estar cerca de niños pequeños ya que les hace ser más activos tanto física como mentalmente. Todo esto se lleva a cabo dentro de un entorno vecinal de movimiento social y solidario como Can Batlló, donde el ayuntamiento ha cedido a los vecinos varias naves industriales para que desarrollen diferentes equipamientos necesarios para el barrio. Opino que La Bordeta es un barrio con muchas necesidades sin solucionar y una de ellas es la vivienda enfocada a sectores en exclusión social. Este proyecto intergeneracional sería extrapolable a otras zonas.

Comentari