Posidonia & Lab

Posidonia & Lab Tamara Díaz

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2017

Tutor

Pau Vidal, Mariona Genís

Abstract anglés

Posidonia and Lab is a project that aims to give response to a real problem, the accumulation of posidonia oceanica on the shores of the Mediterranean. The main objective is to raise awareness about the importance of the Posidonia and the accumulation of the dried leaves of this, in the present, but, above all, for future generations. Has thought about involving users of the beaches and the local citizen, to encourage the reuse of residue generated by posidonia, with the purpose of creating a useful material. All in a space where to manage components and tools, in addition to using the imagination and creativity of each one. A place of learning, where awareness of the seriousness of the disappearance of posidonia. With the idea of reusing the dry posidonia suggests a space near the coast, since it would facilitate the collection of leaves and, on the other hand, the user can enjoy the beaches and have a place to relax, eat and drink. Based on these premises, it is proposed to create a leisure space where, not only is a bar-restaurant, but she also has a complementary workshop area, where the user can work, manipulate and create parts from the posidonia. Each year are deposited tons of posidonia in the coasts and the Government removed them to landfills in which never will be any use. The proposal aims to give a new concept to the posidonia Word, focusing it, not only, as oceanic plant but also eco-friendly material. To help the user understand all possibilities that can give the posidonia, at the same time enjoy a space of leisure, next to the sea

Abstract català

Posidònia and Lab és un projecte que pretén donar resposta a una problemàtica real, l'acumulació de la posidònia oceànica en les costes del Mediterrani. L'objectiu principal és conscienciar a la població sobre la importància de la Posidònia i l'acumulació de les fulles seques d'aquesta, en el present, però, sobretot, per a les generacions futures. S'ha pensat a implicar a l'usuari de les platges i al ciutadà local, per incentivar la reutilització del residu que genera la posidònia, amb el propòsit de crear un material útil. Tot això en un espai on puguin manejar els diferents components i eines, a més d'utilitzar la imaginació i creativitat de cadascun. Un lloc d'aprenentatge, on prendre consciència sobre la gravetat de la desaparició de la posidònia. Amb la idea de reutilitzar la posidònia seca se suggereix un espai prop de la costa, ja que, facilitaria la recol·lecció de les fulles i, d'altra banda, l'usuari pugui gaudir de les platges i tenir un lloc on relaxar-se, menjar i beure. Partint d'aquestes premisses, es proposa crear un espai lúdic on, no solament, sigui un bar-restaurant, sinó que, a més, hi hagi una zona de taller complementària, on l'usuari pugui treballar, manipular i crear peces a partir de la posidònia. Cada any es dipositen tones de posidònia en les costes i el govern els retira cap a abocadors en els quals mai se'ls donarà cap utilització. La proposta pretén donar un nou concepte a la paraula posidònia, enfocar-la, no solament, com a planta oceànica sinó també com a material ecològic. Ajudar a l'usuari a comprendre totes les possibilitats que pot donar la posidònia, alhora de gaudir d'un espai d'oci, al costat del mar.

Abstract español

Posidonia and Lab es un proyecto que pretende dar respuesta a una problemática real, la acumulación de la posidonia oceánica en las costas del Mediterráneo. El objetivo principal es concienciar a la población sobre la importancia de la Posidonia y la acumulación de las hojas secas de esta, en el presente, pero, sobre todo, para las generaciones futuras. Se ha pensado en implicar al usuario de las playas y al ciudadano local, para incentivar la reutilización del residuo que genera la posidonia, con el propósito de crear un material útil. Todo ello en un espacio donde puedan manejar los distintos componentes y herramientas, además de utilizar la imaginación y creatividad de cada uno. Un lugar de aprendizaje, donde tomar conciencia sobre la gravedad de la desaparición de la posidonia. Con la idea de reutilizar la posidonia seca se sugiere un espacio cerca de la costa, puesto que, facilitaría la recolección de las hojas y, por otra parte, el usuario pueda disfrutar de las playas y tener un lugar donde relajarse, comer y beber. Partiendo de estas premisas, se propone crear un espacio lúdico donde, no solo, sea un bar-restaurante, sino que, además, haya una zona de taller complementaria, donde el usuario pueda trabajar, manipular y crear piezas a partir de la posidonia. Cada año se depositan toneladas de posidonia en las costas y el gobierno los retira hacia vertederos en los cuales nunca se les dará ninguna utilización. La propuesta pretende dar un nuevo concepto a la palabra posidonia, enfocarla, no solo, como planta oceánica sino también como material ecológico. Ayudar al usuario a comprender todas las posibilidades que puede dar la posidonia, a la vez de disfrutar de un espacio de ocio, al lado del mar.