Pop Up Kitchen

Pop Up Kitchen Noelia Saavedra

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2017

Tutor

Mariona Genís

Abstract anglés

Pop Up Kitchen is a project that looks for to solve a real problem: the integration of the immigrant woman in risk of a social emergency. It investigates the current state of the immigrant woman, as well as the history of the life of the women in regard to space. It looks for a point of inflection between the private space and the public space of the woman. It finds a point of connection with all the cultures and historical moments of the woman, space historically and culturally “allocated” to the woman; the cooking. For this reason, the project has the aim to convert the cooking in a tool of social integration for the woman. It looks for then, a way to open the cooking to the public space, breaking like this with the current social limitations, that have done the cooking a space closed and a lot often, isolated from the rest of spaces. Designing a mobile cooking, the more efficient and polyvalent possible looks for creating an ephemeral way, some spaces of social interaction. The same object of design adapts to the different needs of the users, can be a cooking, a table for 6 commensals or a stop of the market, go in of others. In that case, the object designed, will be an object of communication between cultures; therefore, it will be a flat “object”, without cultural implications. Each person that use him will dress the object of design, with his essence, that is to say, his utensils, his clothes, etc. With the cooking and the canteen, creates a place loaded with all the aspects that arise surroundings of the food, a place where board social relations. With the stop of the market also gives a tool to open to the woman to the labor market. It manufactures a to scale real prototype, and thanks to the help of three women of different cultures, interact with each stage, with the different clothes and objects that compose the object of design.

Abstract català

Pop Up Kitchen és un projecte que busca solucionar un problema real: la integració de la dona immigrant en risc d’emergència social. S’investiga l’estat actual de la dona immigrant, així com la història de la vida de les dones en relació amb l’espai. Es busca un punt d’inflexió entre l’espai privat i l’espai públic de la dona. Es troba un punt de connexió amb totes les cultures i moments històrics de la dona, un espai històricament i culturalment “destinat” a la dona; la cuina. Per aquest motiu, el projecte té l’objectiu de convertir la cuina en una eina d’integració social per la dona. Es busca doncs, una manera d’obrir la cuina a l’espai públic, trencant així amb les limitacions socials actuals, que han fet de la cuina un espai tancat i molt sovint, incomunicat de la resta d’espais. Dissenyant una cuina mòbil, el més eficient i polivalent possible, es busca crear de manera efímera, uns espais d’interacció social. El mateix objecte de disseny s’adapta a les diferents necessitats dels usuaris, pot ser una cuina, una taula per 6 comensals o una parada de mercat, entre d’altres. En aquest cas, l’objecte dissenyat, serà un objecte de comunicació entre cultures; per tant, serà un objecte “pla”, sense implicacions culturals. Cada persona que l’utilitzi, vestirà l’objecte de disseny, amb la seva essència, és a dir, els seus estris, les seves teles, etc. Amb la cuina i el menjador, es crea un lloc carregat amb tots els aspectes que sorgeixen entorn del menjar, un lloc on s’entaulen relacions socials. Amb la parada de mercat també es dóna una eina per obrir a la dona al mercat laboral. Es fabrica un prototip a escala real, i gràcies a l’ajuda de tres dones de diferents cultures, s’interactua amb cada escenari, amb les diferents teles i objectes que componen l’objecte de disseny.

Abstract español

Pop Up Kitchen es un proyecto que busca solucionar un problema real: la integración de la mujer inmigrante en riesgo de emergencia social. Se investiga el estado actual de la mujer inmigrante, así como la historia de la vida de las mujeres en relación con el espacio. Se busca un punto de inflexión entre el espacio privado y el espacio público de la mujer. Se encuentra un punto de conexión con todas las culturas y momentos históricos de la mujer, un espacio históricamente y culturalmente “destinado” a la mujer; la cocina. Por este motivo, el proyecto tiene el objetivo de convertir la cocina en una herramienta de integración social por la mujer. Se busca pues, una manera de abrir la cocina en el espacio público, rompiendo así con las limitaciones sociales actuales, que han hecho de la cocina un espacio cerrado y muy a menudo, incomunicado del resto de espacios. Diseñando una cocina móvil, lo más eficiente y polivalente posible, se busca crear de manera efímera, unos espacios de interacción social. El mismo objeto de diseño se adapta a las diferentes necesidades de los usuarios, puede ser una cocina, una mesa para 6 comensales o una parada de mercado, entre otros. En este caso, el objeto diseñado, será un objeto de comunicación entre culturas; por lo tanto, será un objeto “plano”, sin implicaciones culturales. Cada persona que lo utilice, vestirá el objeto, con su esencia, es decir, sus enseres, sus telas, etc. Con la cocina y el comedor, se crea un lugar cargado con todos los aspectos que surgen en torno a la comida, un lugar donde se entablan relaciones sociales. Con la parada de mercado también se da una herramienta para abrir a la mujer al mercado laboral. Se fabrica un prototipo a escala real, y gracias a la ayuda de tres mujeres de diferentes culturas, se interactúa con cada escenario, con las diferentes telas y objetos que componen el objeto de diseño.

Comentari