Miratges

Miratges Maria Llopis Montserrat, Assumpta Vinaixa Herrera

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2017

Tutor

Pau Vidal, Mariona Genís

Abstract anglés

Miratges is a project that starts from the natural environment, specifically beneath a grove of trees known as Aube. They are located in the town of Mora d'Ebre (Tarragona), very close to the riverside, as they usually predominate in the course of the river Ebro. Our motivation was to base our work on this place, as it was a wonderful scenery. Moreover, the local council recently bought the plot as an urban strategy to locate all new green areas at the riverside surroundings, which are not completelyarranged. Working on this exercise became a great opportunity to trigger a different conception of the space and strengthen the sensorial experience. Carrying out the project in this environment was not an easy task because of its richness and astounding views. We understood that human intervention was not necessary at all, and it would be nature the agent who influenced human behavior. Therefore, the procedure of the project worked towards this direction, relying in our own theoretical research. We made an approach from the scientific point of view, regarding all kind of physical parameters, ranging from those undetermined (the nothingness / invisibility) to the more specific (the whole / visible). Given this theoretical framework, the most important concepts were extracted and applied in a more symbolic way back to nature. Furthermore, we tried to link all the facts that surrounded us (climatic parameters, light, reflections, shadows, etc.) with designed elements, allowing humans and nature to truly connect, speaking the same language. Finally, an alternative version of the project moved to an urban environment following the same precept, representing a complementary perspective of the same action.

Abstract català

Miratges és un projecte que s'inicia des de l'entorn natural, específicament sota un bosc d'arbres coneguts com Aubes. Estan situats a la localitat de Móra d'Ebre (Tarragona), molt a prop de la riba del riu, ja que normalment predominen en el transcurs del riu Ebre. La nostra motivació era basar el nostre treball en aquest lloc, pel fet que comptàvem amb un paisatge meravellós. D'altra banda, l'Ajuntament de la població recentment, va comprar aquesta parcel·la com una estratègia urbana per localitzar totes les noves zones verdes en l'entorn de la ribera del riu, que encara estan en procés de remodelació. Treballant en aquest exercici es va convertir en una gran oportunitat per desencadenar una concepció diferent de l'espai i enfortir l'experiència sensorial. Dur a terme el projecte en aquest entorn no va ser una tasca fàcil a causa de la seva riquesa i vistes sorprenents. Hem entès que la intervenció humana no era necessària en absolut, i seria la naturalesa la que influiria en el comportament humà. Per tant, el procediment del projecte va treballar en aquesta direcció, confiant en la nostra pròpia investigació teòrica. Vam fer un enfocament des del punt de vista científic, en relació amb tot tipus de paràmetres físics, que van des dels indeterminats (el res / invisibilitat) al més específic (el tot /visible). Tenint en compte aquest marc teòric, els conceptes més importants van ser extrets i aplicats d'una manera més simbòlica envers la natura. D'altra banda, hem tractat de vincular tots els fets que ens envoltaven (aspectes climàtics, llum, reflexos, ombres, etc.) amb l'element dissenyat, permetent que els éssers humans i la natura puguin connectar, parlant el mateix idioma. Finalment, una versió alternativa del projecte es va traslladar a un entorn urbà seguint el mateix precepte, el que representa una perspectiva complementària de la mateixa acció.

Abstract español

Miratges, es un proyecto que se inicia desde el entorno natural, específicamente bajo un bosque de árboles conocidos como Aubes. Están situados en la localidad de Móra d'Ebre (Tarragona), muy cerca de la orilla del río, puesto que normalmente predominan en el transcurso del río Ebro. Nuestra motivación era basar nuestro trabajo en este lugar, por el hecho que contábamos con un paisaje maravilloso. Por otro lado, el Ayuntamiento de la población recientemente compró esta parcela como una estrategia urbana para localizar todas las nuevas zonas verdes en el entorno de la ribera del río, que todavía están en proceso de remodelación. Trabajando en este ejercicio se convirtió en una gran oportunidad para desencadenar una concepción diferente del espacio y fortalecer la experiencia sensorial. Llevar a cabo el proyecto en este entorno no fue una tarea fácil debido a su riqueza y vistas sorprendentes. Hemos entendido que la intervención humana no era necesaria en absoluto, y que sería la naturaleza la que influiría en el comportamiento humano. Por lo tanto, el procedimiento del proyecto fue en esta dirección, confiando en nuestra propia investigación teórica. Hicimos un enfoque desde el punto de vista científico, en relación con todo tipo de parámetros físicos, que van desde los indeterminados (la nada/invisible) al más específico (el todo/- visible). Teniendo en cuenta este marco teórico, los conceptos más importantes fueron extraídos y aplicados de una manera más simbólica hacia la naturaleza. Por otro lado, hemos tratado de vincular todos los conceptos que nos rodeaban (aspectos climáticos, luz, reflejos, sombras, etc.) con el elemento diseñado, permitiendo que los seres humanos y la naturaleza puedan conectar, hablando así, el mismo idioma. Finalmente, una versión alternativa del proyecto se trasladó a un entorno urbano siguiendo el mismo precepto, el que representa una perspectiva complementaria de la misma acción.

Comentari