Länk

Länk Eric Jover

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2017

Tutor

Pau Vidal

Abstract anglés

Länk is a project based on new production methods, which take into account concepts such as proximity, sustainability and collaboration. Where the goal is to connect the municipality of Badia del Vallès and Sabadell IKEA. The project aims to provide benefits to various groups involved to improve the daily life of people. Badia del Vallès is a town with many social problems, immigration has a great rate and unemployment worrying. Arguably, it is isolated economically because its location is good and is close to major towns such as Sabadell, Barbera and Cerdanyola. In addition, IKEA is an international company that moves a brutal economic figures, but concepts such as local manufacturing, reuse, .. not form part of their business model. However, there are increasingly more voices inside looking for these new changes made to improve the impact of the nearby villages. When we consider the future always arises from technology and neglects human relations, participatory processes, etc. This is why it Länk wants to join these terms and carry out a project that takes into account new forms of digital manufacturing collectively and that their activity is the most sustainable. So the search for materials, processes, shapes, joints, have a great importance.

Abstract català

LÄNK és un projecte que es basa en les noves formes de producció, que tenen en compte conceptes com proximitat, sostenibilitat i col·laboració. On l'objectiu és connectar el municipi de Badia del Vallès i IKEA Sabadell. El projecte pretén donar beneficis als diferents col·lectius implicats, per millorar el dia a dia de les persones. Badia del Vallès és un municipi amb molts problemes socials, té un gran índex d'immigració i una taxa d'atur preocupant. Es podria dir que està aïllada econòmicament, perquè la seva ubicació és bona i està al costat de grans municipis com Sabadell, Barbera o Cerdanyola. Per altra banda, IKEA és una empresa internacional que mou unes xifres econòmiques bestials, però que conceptes com fabricació de proximitat, reutilització,.. No formen part del seu model de negoci. Tot i així, cada cop hi ha més veus en el seu interior que busquen aquests nous canvis que facin millora el seu impacte amb les poblacions pròximes. Quan ens plantegem un futur, sempre es planteja des de la tecnologia i es deixa de banda les relacions humanes, els processos participatius, etc. És per això, que Länk vol unir aquests termes i dur a terme un projecte que tingui en compte les noves formes de fabricació digital de forma col·lectiva i que la seva activitat sigui el màxim de sostenible. Per això la recerca de materials, processos, formes, unions, tenen un gran importància.

Abstract español

Länk es un proyecto que se basa en las nuevas formas de producción, que tienen en cuenta conceptos como proximidad, sostenibilidad y colaboración. Donde el objetivo es conectar el municipio de Badia del Vallès y IKEA Sabadell. El proyecto pretende dar beneficios a los diferentes colectivos implicados, para mejorar el día a día de las personas. Badia del Vallès es un municipio con muchos problemas sociales, tiene un gran índice de inmigración y una tasa de desempleo preocupante. Se podría decir que está aislada económicamente, porque su ubicación es buena y está al lado de grandes municipios como Sabadell, Barbera o Cerdanyola. Por otro lado, IKEA es una empresa internacional que mueve unas cifras económicas gigantes, pero que conceptos como fabricación de proximidad, reutilización, .. No forman parte de su modelo de negocio. Sin embargo, cada vez hay más voces en su interior que buscan estos nuevos cambios que hagan mejora su impacto con las poblaciones próximas. Cuando nos planteamos un futuro, siempre se plantea desde la tecnología y se deja de lado las relaciones humanas, los procesos participativos, etc. Es por ello, que Länk quiere unir estos términos y llevar a cabo un proyecto que tenga en cuenta las nuevas formas de fabricación digital de forma colectiva y que su actividad sea lo más sostenible. Por eso la búsqueda de materiales, procesos, formas, uniones, tienen un gran importancia.