Intimidad

Intimidad Andrea Pardellas Maneiro

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2017

Tutor

Pau Vidal

Abstract anglés

Currently, the terms "influencer" or "blogguer" are heard more strongly among our closest circles. Even the little ones of the house already find in social networks their most respected idols. Fátima Cantó is one of them. With more than 100,000 followers on Instagram, it can be said that Fatima is one of the "influencers" of the moment. But, far from reality, Fatima is only the medium between the spectators and the true "instagramers"; His sons: Alonso and Gonzalo. Exposure, or perhaps overexposure, called oversharing, an issue that deepens the project, can have disastrous consequences for both parents and children. Fatima in her nets usually explains how her life works, from her daily routine, her trips or an afternoon at the beach with the family. From all the information he has sent to the network I have been able to delve into his life and investigate a new term; The "sharenting", which refers to the exposure of children's lives in social networks. Parents can decide on their exposure, but children do not have that power, and when they are aware of this exhibition their fingerprint will be unbreakable and indelible, so I wanted to act in favor of the protection of the child and their privacy. The objective of the project is to publicize the consequences of overexposure on social networks for children, especially when they are not yet aware of what is happening, as in the case of Alonso and Gonzalo. Through the figure of Fatima seeks to question the new use that is given to housing, this being a show set meant to show the family life, starting from a cosmology of pieces, is intended to generate a reflection on different issues related to This exhibition. This project intends to go further, generating a future scenario where the intimacy and exposure are regulated, so that the little ones do not suffer the consequences of this exhibition and daily show.

Abstract català

Actualment els termes "influencer" o "blogguer" són escoltats amb més força entre els nostres cercles més propers. Fins i tot els més petits de la casa ja troben a les xarxes socials als seus ídols més respectats. Fàtima Cantó és una d'ells. Amb més de 100.000 seguidors a Instagram, es pot dir que Fàtima és una de les "influencers" del moment. Però, res més lluny de la realitat, Fátima és tan sols, el medi entre els espectadors i els veritables "instagramers"; seus fills: Alonso i Gonzalo. L'exposició, o potser sobreexposició, anomenada oversharing, qüestió que aprofundeixo en el projecte, pot portar conseqüències desastroses tant als pares, com als nens. Fàtima en les seves xarxes acostuma a explicar com funciona la seva vida, des de la seva rutina diària, els seus viatges o una tarda a la platja amb la família. A partir de tota la informació que s'ha llançat a la xarxa he pogut aprofundir sobre la seva vida i investigar sobre un nou terme; el "sharenting", el qual es refereix a l'exposició de la vida dels fills en les xarxes socials. Els pares poden decidir sobre la seva exposició, però els nens no tenen aquest poder, i quan siguin conscients d'aquesta exhibició la seva empremta digital serà inabastable i inesborrable, pel que he volgut actuar en favor a la protecció del menor i de la seva intimitat. L'objectiu del projecte és el de donar a conèixer les conseqüències de la sobreexposició a les xarxes socials per als més petits, sobretot quan aquests, encara no són conscients del que passa, com en el cas d'Alonso i Gonzalo. A través de la figura de Fàtima es pretén qüestionar el nou ús que es dóna a l'habitatge, d'aquesta manera un plató espectacle pensat per mostrar la vida familiar, partint d'una cosmologia de peces, es pretén generar una reflexió sobre diferents temes relacionats amb aquesta exposició. Aquest projecte pretén anar més enllà, generant un escenari futur on la intimitat i l'exposició estiguin regulades, perquè els més petits no pateixin les conseqüències d'aquesta exhibició i espectacle diari.

Abstract español

Actualmente los términos “influencer” o “blogguer” son escuchados con más fuerza entre nuestros círculos más cercanos. Incluso los más pequeños de la casa ya encuentran en las redes sociales a sus ídolos más respetados. Fátima Cantó es una de ellos. Con más de 100.000 seguidores en Instagram, se puede decir que Fátima es una de las “influencers” del momento. Pero, nada más lejos de la realidad, Fátima es tan solo, el medio entre los espectadores y los verdaderos “instagramers”; sus hijos: Alonso y Gonzalo. La exposición, o quizás sobreexposición, denominada oversharing, cuestión que profundizo en el proyecto, puede traer consecuencias desastrosas tanto a los padres, como a los niños. Fátima en sus redes acostumbra a explicar cómo funciona su vida, desde su rutina diaria, sus viajes o una tarde en la playa con la familia. A partir de toda la información que ha lanzado a la red he podido profundizar acerca de su vida e investigar sobre un nuevo término; el “sharenting”, el cual se refiere a la exposición de la vida de los hijos en las redes sociales. Los padres pueden decidir sobre su exposición, pero los niños no tienen ese poder, y cuando sean conscientes de esta exhibición su huella digital será inabarcable e imborrable, por lo que he querido actuar en favor a la protección del menor y de su intimidad. El objetivo del proyecto es el de dar a conocer las consecuencias de la sobreexposición en las redes sociales para los más pequeños, sobre todo cuando estos, aún no son conscientes de lo que sucede, como en el caso de Alonso y Gonzalo. A través de la figura de Fátima se pretende cuestionar el nuevo uso que se da a la vivienda, siendo este un plató espectáculo pensado para mostrar la vida familiar, partiendo de una cosmología de piezas, se pretende generar una reflexión acerca de diferentes temas relacionados con esta exposición. Este proyecto pretende ir más allá, generando un escenario futuro donde la intimidad y la exposición estén reguladas, para que los más pequeños no sufran las consecuencias de esta exhibición y espectáculo diario.