De una distopía, el diorama del autómata artesanx en el paisaje

De una distopía, el diorama del autómata artesanx en el paisaje Saray Ledesma Onetti

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2017

Tutor

Pau Vidal, Mariona Genís

Abstract anglés

This is a project that tries to exemplify the nonlinearity of creation projects, through the object archaeologies generated during the designing processes, and tries to claim their position as well as a purpose, by means of the installation and the presentation of objects constellation. In order to develop this process, we propose the diorama formalization as start for staging a conceptual and methodological response. As an intrinsic needed, we have to represent a social panorama , and trying to define that tangible environment that surrounds us, we must represent a dystopia, which is opposed by the recreation of a utopian horizon as a critical response. With the intention of using a coherent methodology with that utopian discourse, we go through a decision-making process that proposes to tackle the same problem from different design perspectives: the proposal of solutions, the critical representation trying to generate debate and the presentation of the result of proposing ourselves as the subject of an experimentation. This generates three diorama scales, several interconnected pieces in three correlative scenes. Which ends up succumbing in a shanty, where lives and creates a craftsman, in a multipurpose classroom of a university institution that teaches design. A craftsman that creates in opposition to an academic and schooling education of the creativity, through proposals of creation based on the own experience of the processes, the re-interpretation of daily materials and the supremacy of the corporal and appic memory. All this knowing that, subjecting it to temporality, in the ephemeral characteristic features of this project, keep its thoughts and its pedagogy, which is the true thing always wanted by the craftsman.

Abstract català

Aquest és un projecte que intenta exemplificar la no linealitat dels projectes de creació, a través d'un recorregut per les arqueologies d'objectes que es generen durant els processos de disseny, i reclamar el lloc d'aquests Processos com a finalitat en tant que objectes de disseny mitjançant la instal·lació i la presentació d'aquesta constel·lació d'objectes. Per desenvolupar aquest procés, proposem la formalització mitjançant el diorama com a punt de partida per escenificar una resposta conceptual i metodològica. Como a necessitat intrínseca del diorama, requerim un panorama social a representar, i a l'intentar definir l'entorn tangible que ens envolta, caiem en la representació d'una distòpia, a la que ens oposem per mitjà de la recreació d'un horitzó utòpic com a resposta crítica. Amb la premissa de fer servir sempre una metodologia coherent amb aquest discurs utòpic, passem per un procés de presa de decisions que, sense voler, ens proposa abordar una mateixa problemàtica des de diferents perspectives de disseny: la proposta de solucions, la representació crítica per generar debat i la presentació dels resultats de proposar-nos com subjecte d'experimentació. El que genera, de la mateixa manera, tres escales de diorama, diverses peces interconnectades en tres escenes correlatives. La qual cosa acaba per sucumbir en una barraca, on habita unx artesxx, dins una aula polivalent d'una institució universitària que forma en disseny. Unx artesaxx que crea en contraposició a una formació acadèmica i escolaritzada de la creativitat, mitjançant propostes de creació basades en l'experiència pròpia dels processos, la reinterpretació de materials quotidians i la supremacia de la memòria corporal i hàptica. Tot sabent que, a l'estar sotmès a la temporalitat, en la cosa efímera que caracteritza aquest projecte, resideix la reflexió i la seva pedagogia, que és lo vertaderament cercat per l'artesà en les seves creacions.

Abstract español

Éste es un proyecto que trata de ejemplificar la no linealidad de los proyectos de creación, a través de un recorrido por las arqueologías objetuales que se generan durante los procesos de diseño, y reclamar el lugar de estos procesos como finalidad en tanto que objeto de diseño, mediante la instalación y la presentación de dicha constelación de objetos. Para desarrollar este proceso, proponemos la formalización mediante el diorama como punto de partida para escenografiar una respuesta conceptual y metodológica. Como necesidad intrínseca del diorama, precisamos de un panorama social a representar, y al intentar definir el entorno tangible que nos rodea, caemos en la representación de una distopía, a la que nos oponemos por medio de la recreación de un horizonte utópico como respuesta crítica. Con la premisa de usar siempre una metodología coherente a éste discurso utópico, pasamos por un proceso de toma de decisiones que, sin pretenderlo, nos propone abordar una misma problemática desde diferentes perspectivas de diseño: la propuesta de soluciones, la representación crítica para generar debate y la presentación del resultado de proponernos como sujeto de experimentación. Lo que genera, a su vez, tres escalas de diorama, varias piezas interconectadas en tres escenas correlativas. Lo cual acaba por sucumbir en una chabola, donde habita y crea unx artesanx, en un aula polivalente de una institución universitaria que forma en diseño. Unx artesanx que crea en contraposición a una formación académica y escolarizada de la creatividad, mediante propuestas de creación basadas en la experiencia propia de los procesos, la reinterpretación de materiales cotidianos y la supremacía de la memoria corporal y háptica. Todo esto sabiendo que, al someterlo a la temporalidad, en lo efímero que caracteriza este proyecto, reside la reflexión y su pedagogía, que es lo verdaderamente buscado por el artesano en sus creaciones.

Etiquetes

artesano | chabola | diorama