Una visual-novel para  enseñar la cultura Celta. La Batalla de Mag Tuired

Una visual-novel para enseñar la cultura Celta. La Batalla de Mag Tuired Carlos Macías Cano, Jorge Mezcua Pérez

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2017

Tutor

Cecília Górriz

Abstract anglés

This project treats to create bridges between education and video games. One of the branches of the industry of the digital games is his application to the education, in this project analyse the positive and negative points of this concrete use of the video games. The intention of this research is to produce a learning experience that comports an educational activity. The idea of this project arises of the fusion of two hobby, the video games and the ancient history. Therefore, we have focused this educational capacity in the diffusion of a culture of the iron age, the Celtic. We consider that it is a forgotten civilisation and to the shadow of others more next how the ancient Roman; for this reason we want to use it as a focus. In the fan of genders of video games find the Visual-novel, this type differentiates of the other to be more narrative and contemplative, for these qualities take this gender of video games as a platform of building. The research has been carried out for two paths, one way has compiled a volume of information on the ancient Celtic culture, by the work of experts in the matter; that has served to give a concrete shape to the artistic production, avoiding that the result was an anachronistic or false content. On the other hand, we have generated an opinion on the current relation between video games and education, through the analysis of thesis in which analyses how influences the use of these video games to the classrooms, leaving as a result the beneficial characteristics of this symbiosis and also his negative points; this has served us to determine which qualities have to exploit. The result of this project is the production of the first chapter (of a series of three) in visual-novel, free way downloadable, that guarantees a fun game experience that besides comports the transmission of the celtic culture.

Abstract català

Aquest projecte tracta de crear ponts entre educació i videojocs. Una de les branques de la indústria dels jocs digitals és la seva aplicació a l'educació, en aquest projecte analitzem els punts positius i negatius d'aquest ús concret dels videojocs. La intenció d'aquesta recerca és produir una experiència lúdica que comporti una activitat educativa. La idea d'aquest projecte sorgeix de la fusió de dues aficions, els videojocs i la història antiga. Per això hem focalitzat aquesta capacitat educativa en la difusió d'una cultura de l'edat de ferro, la dels els Celtes. Considerem que és una civilització oblidada i a l'ombra d'altres més properes com la romana antiga; per aquesta raó la volem fer servir com a focus. Dins del ventall de gèneres de videojocs trobem els Visual-novel, aquest tipus en concret es diferencia dels altres per ser més narratiu i contemplatiu, per aquestes qualitats prenem aquest gènere de videojoc com a plataforma de construcció. La recerca s'ha dut a terme per dos camins, d'una banda s'ha recopilat un volum d'informació sobre la cultura cèltica antiga, de mà d'experts en la matèria; que ha servit per donar una forma concreta a la producció artística, evitant que el resultat sigui un contingut anacrònic o fals. D'altra banda, hem generat una opinió sobre l'actual relació entre videojocs i educació, a través de l'anàlisi de tesi en les quals s'analitza com influeix l'ús d'aquests videojocs a les aules, deixant com a resultat les característiques beneficioses d'aquesta simbiosi i també els seus punts negatius; això ens ha servit per determinar què qualitats hem d'explotar. El resultat d'aquest projecte és la producció del primer capítol (d'una sèrie de tres) en format visual-novel, descargable de manera gratuïta, que garanteix una divertida experiència de joc que a més comporta la transmissió de la cultura cèltica antiga.

Abstract español

Este proyecto trata de crear puentes entre educación y videojuegos. Una de las ramas de la industria de los juegos digitales es su aplicación en la educación, en este proyecto analizamos los puntos positivos y negativos de este uso concreto de los videojuegos. La intención de esta investigación es producir una experiencia lúdica que conlleve una actividad educativa. La idea de este proyecto surge de la fusión de dos aficiones, los videojuegos y la historia antigua. Por ello hemos concentrado esta capacidad educativa en la difusión de una cultura de la edad de hierro, la de los los Celtas. Consideramos que es un civilización olvidada y a la sombra de otras más cercanas como la romana antigua; por esta razón la queremos usar como foco. Dentro del abanico de géneros de videojuegos encontramos los Visual-novel, este tipo en concreto se diferencia de los demás por ser más narrativo y contemplativo, por estas cualidades tomamos este género de videojuego como plataforma de construcción. La investigación se ha llevado a cabo en dos direcciones, por un lado se ha recopilado un volumen de información sobre la cultura celta antigua, de mano de expertos en la materia; que ha servido para dar una forma concreta a la producción artística, evitando que el resultado sea un contenido anacrónico o falso. Por otro lado, hemos generado una opinión sobre la actual relación entre videojuegos y educación, a través del análisis de tesis en las que se analiza cómo influye el uso de estos videojuegos en las aulas, dejando como resultado las características beneficiosas de esta simbiosi y también sus puntos negativos; esto nos ha servido para determinar qué cualidades debemos explotar. El resultado de este proyecto es la producción del primer capítulo (de una serie de tres) en formato visual-novel, descargable de manera gratuita, que garantiza una divertida experiencia de juego que además conlleva la transmisión de la cultura celta antigua.