Qué sientes cuando no sientes nada. De lo físico a lo digital.

Qué sientes cuando no sientes nada. De lo físico a lo digital. Irene Plana

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2017

Tutor

Cecília Górriz

Abstract anglés

The human being, and especially the woman, have always been marked by some guidelines known as the canon of beauty. But how important is it to these standards? Year after year we see how the percentage of people with an eating disorder increases. Despite seeing this growth increasingly uncontrolled, society does nothing to avoid them. On the contrary, the number of influences increases, thus creating easy access to unreal and deceptive content. In this research we can see how the beauty canon has evolved and how it expands. In addition, we will investigate what eating disorders are and what the possible treatments are. To finish, we will know the book "Qué sientes cuando no sientes nada" and we will know why it is of great importance for this project. After studying the field of beauty, we will delve into how to promote a reading in the audiovisual field. To do this, we will analyze audiovisual resources and define Which is better for the representation of emotions. Once the research is done, we will make small audiovisual pieces that will show us what a person feels with an eating disorder. These pieces will come from the novel mentioned above and from the collaboration with the authors of each fragment. With the pieces obtained, we will create an interactive environment where the result will be shown and, in addition, the book "Qué sientes cuando no sientes nada" and its objectives will be disseminated. The project is based on the emotional interpretation of people who have suffered or have a disorder of eating behavior, so the result is the result of collaboration with real testimonies and mine own.

Abstract català

L'ésser humà, i sobretot la dona, sempre han estat marcats per unes pautes conegudes com el cànon de bellesa. Però, quin és el grau d'importància que se li dóna a aquestes normes? Any rere any veiem com augmenta el percentatge de persones amb un trastorn de la conducta alimentària. Tot i veure aquest creixement cada vegada més descontrolat, la societat no fa res per evitar-los. Al contrari, el nombre d'influències augmenta, creant així un fàcil accés a contingut irreal i enganyós. En aquesta investigació podrem observar com ha evolucionat el cànon de bellesa i de quina manera s'expandeix. A més, investigarem sobre què són els trastorns de la conducta alimentària i quins són els possibles tractaments. Per acabar, coneixerem el llibre "Què sents quan no sents res" i sabrem per què té una gran importància per a aquest projecte. Després d'estudiar el camp de la bellesa, ens endinsarem en com potenciar una lectura en l'àmbit audiovisual. Per a això, analitzarem els recursos audiovisuals i definirem quin és millor per a la representació d'emocions. Un cop realitzada la investigació, realitzarem petites peces audiovisuals que ens mostraran què sent una persona que pateix un trastorn de la conducta alimentària. Aquestes peces sortiran de la novel·la esmentada anteriorment i de la col·laboració amb els autors de cada fragment. Amb les peces obtingudes, crearem un entorn interactiu on es mostrarà el resultat i, a més, es difondrà el llibre "Què sents quan no sents res" i els seus objectius. El projecte es basa en la interpretació emocional de les persones que han patit o pateixen un trastorn de la conducta alimentària, així que el resultat és fruit de la col·laboració amb testimonis reals i del meu propi.

Abstract español

El ser humano, y sobretodo la mujer, siempre han estado marcados por unas pautas conocidas como el canon de belleza. Pero, ¿cuál es el grado de importancia que se le da a esas normas? Año tras año vemos como aumenta el porcentaje de personas con un trastorno de la conducta alimentaria. A pesar de ver ese crecimiento cada vez más descontrolado, la sociedad no hace nada para evitarlos. Al contrario, el número de influencias aumenta, creando así un fácil acceso a contenido irreal y engañoso. En esta investigación podremos observar cómo ha evolucionado el canon de belleza y de qué manera se expande. Además, investigaremos sobre qué son los trastornos de la conducta alimentaria y cuáles son los posibles tratamientos. Para acabar, conoceremos el libro "Qué sientes cuando no sientes nada" y sabremos por qué tiene una gran importancia para este proyecto. Después de estudiar el campo de la belleza, nos adentraremos en cómo potenciar una lectura en el ámbito audiovisual. Para ello, analizaremos los recursos audiovisuales y definiremos cuál es mejor para la representación de emociones. Una vez realizada la investigación, realizaremos pequeñas piezas audiovisuales que nos mostraran qué siente una persona que padece un trastorno de la conducta alimentaria. Estas piezas saldrán de la novela mencionada anteriormente y de la colaboración con los autores de cada fragmento. Con las piezas obtenidas, crearemos un entorno interactivo donde se mostrará el resultado y, además, se difundirá el libro "Qué sientes cuando no sientes nada" y sus objetivos. El proyecto se basa en la interpretación emocional de las personas que han padecido o padecen un trastorno de la conducta alimentaria, así que el resultado es fruto de la colaboración con testimonios reales y del mio propio.

Comentari