PAP.  Eina d'aprenentatge interactiva per als pares.

PAP. Eina d'aprenentatge interactiva per als pares. Anna Ferrer Puig

Juny 2017

Tutor

Cecília Górriz

Abstract anglés

The society is living a constant change, everything evolves and changes, and we must adapt to every moment. The same goes for education, a vital part of our lives that is not only focused during childhood, but that comes with us until adulthood. The moment in which one is more aware of this change in education is, possibly, when one becomes a father or mother. All the parents want the best for his children, but often his behaviours are not the most beneficial or the best examples for the boys. Like many things in life, being a parent is also something that we have to learn. For this reason, the project “PAP. Per els pares” wants to contribute a didàctic help for those parents who want to disco- ver how they are educating their children, and to let them know what can they do to improve it and to give them what they need, and prepare them for the life that expects them. The parents learn today becouse the children can be happier tomorrow. This project poses how an on-line interactive tool, where organises the content for thematic and for fringe of age, in function of the competitions that can expect of the children in each period. In that case, the speech has centred in the thematic of the parental overprotection, in children with included ages between 4 and 6 years. The tool proposes different everyday situations with the intention that the user think about how would act in each moment, putting himself in the shoes of the character and seeing step by step the conse- quences that their decisions might involve. In the process they propose small councils and reflections that have been approved by professionals in the field of the Psychology and the Pedagogy.

Abstract català

La societat viu un canvi constant, tot evoluciona i canvia, i cal adaptar-se a cada moment. El mateix passa amb l’educació, una part vital de la nostra vida que no es centra només en la infància, sinó que ens acompanya fins l’edat adulta. El moment en que un és més conscient d’aquest canvi en l’educació és, possiblement, quan un esdevé pare o mare. Tots els pares volen el millor pels seus fills, però sovint els seus comportaments no són els més beneficiosos o els millors exemples pels nens. Com moltes coses a la vida, ser pare també requereix d’un procés d’aprenentatge. Per aquest motiu, el projecte “PAP. Per als pares” vol aportar una ajuda didàctica per a tots aquells pares que vulguin descobrir de quina manera estan educant als seus fills, i com podrien millorar-ho per poder donar als infants el que necessiten, i preparar-los per la vida que els espera. Els pares aprenen avui perquè els fills puguin ser més feliços demà. Aquest projecte es planteja com una eina interactiva on-line, on s’organitza el contingut per temàtiques i per franges d’edat, en funció de les competències que es poden esperar dels infants en cada període. En aquest cas, el discurs s’ha centrat en la temàtica de la sobreprotecció paternal, en fills amb edats compreses entre els 4 i els 6 anys. L’eina proposa diferents escenes quotidianes amb la intenció que l’usuari reflexioni sobre com actuaria en cada moment, posant-se a la pell del personatge i veient pas a pas les reaccions que comporten les seves decisions. En el procés es proposen petits consells i reflexions que han estat aprovats per professionals en l’àmbit de la Psicologia i la Pedagogia.

Abstract español

La sociedad vive un constante cambio, todo evoluciona i cambia, y es necesario adaptarse a cada momento.Lo mismo pasa con la educación, una parte vital de nuestra vida que no se centra única- mente en la infancia sino que nos acompaña hasta la edad adulta. En el momento en que uno es mas consciente de este cambio en la educació es, posiblemente, cuando uno es padre o madre. Todos los padres quieren lo mejor para sus hijos, pero a veces sus comportamientos no llegan a ser del todo beneficiosos o los mejores ejemplos para los niños. Como muchas cosas en la vida, ser padre también requiere un proceso de aprendizaje. Por ese motivo, el proyecto “PAP. Per els pares” quiere aportar una ayuda didáctica a todos aquellos padres que quieran descubrir de que manera educan a sus hijos, y como podrían mejorar para poder dar a los niños lo que necesitan, y prepararlos para la vida que les espera. Los padres aprenden hoy para que los hijos puedan ser mas felices mañana. Este proyecto se plantea como un herramienta on-line, donde se organiza el contenido por temáticas y franjas de edad, en función de las competencias que se pueden esperar de los niños en cada etapa. En este caso, el discurso se ha centrado en la temática de la sobreprotección paternal, en hijos con edades de entre los 4 y los 6 años. La herramienta propone diferentes escenas cotidianas con la intención de que el usuario reflexione sobre como actuaria en cada momento, poniendose en la piel del personaje y viendo paso a paso las reacciones que comportan sus decisiones. En el proceso se proponen pequeños consejos y reflexiones que han estado aprobados por profe- sionales del sector de la psicología i pedagogía.