El museo en plural

El museo en plural Alejandra Nonell

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2017

Tutor

Josep M Marimon

Abstract anglés

Museums in plural emerge from the necessity of showing a cultural reality more complex every day. Art museums have evolved more in the last 20 years than in all its existence, finding themselves today in a complex situation of balance. The process of transformation they are submitted to has driven then to a re-evaluation of its principal functions. This situation creates a turbulent museum environment, the change is generating ethnic and professional concerns that must be attended. This way being a perfect base context to listen to the diversity of opinions that are being produced and show them. The objective of this project is to expose these problematic concerns and the diversity of opinions to understand the complexity of the situations that museums live now-a-days. The way the different testimonies have been collected it’s been through a plural documentary. Its narrative structure has a net of connections structure. This allows themes and opinions to be connected to each other and have the same relevance, same with the participants. Creating a plural content and an open dialog. This project doesn’t try to find the concrete solution to the asked questions, but the mean to ask the question and debate about them. Proposing a reflexion about the decisions that are being made daily in museums and that should be presented. This way, the strength of this documentary won’t be found in the conclusions. The relevance lays on the plurality of expression, every opinion brings a new valid point of view which enriches the web of content and knowledge on the exposed topic. This way the essential values of culture that we believe in are highlighted, nourishing the perception we have of it, through respect and freedom of speech.

Abstract català

El museu en plural sorgeix de la necessitat de mostrar una realitat cultural cada cop més complexa. Els museus d’art han evolucionat més en els últims 20 anys que en tota la seva existència, trobant-se avui en dia en una situació de complicat equilibri. El procés de transformació al que estan sotmesos els ha portat a una revaluació de les seves funcions principals. Aquesta situació crea un espai museològic turbulent, el canvi està generant inquietuds ètiques i professionals que han de ser ateses. Sent un context base perfecte per escoltar la diversitat d’opinions que es produeixen i mostrar-les. L’objectiu d’aquest treball és exposar aquestes inquietuds, problemàtiques i diversitat d’opinions per entendre la complexitat de les situacions que viuen els museus d’art en l’actualitat. La manera amb la qual s’han recollit els diferents testimonis ha sigut a través d’un documental plural. En el qual l’estructura narrativa te forma de xarxa de connexions. Això permet que els temes i opinions estiguin connectats i tinguin la mateixa rellevància, igual que els participants. Creant un contingut plural i obert al diàleg. Aquest projecte no intenta trobar solucions concretes a les preguntes realitzades, sinó que és el mitjà pel qual poder realitzar-les i debatir-les. Plantejant una reflexió sobre les decisions que es prenen diàriament en els museus i haurien de ser posades damunt la taula. Així doncs, la força d’aquest documental no es troba en les conclusions. La importància resideix en la pluralitat d’expressió, cada opinió aporta una mirada totalment vàlida que enriqueix la xarxa de contingut i coneixement sobre el tema exposat. D’aquesta manera es realcen els que creiem valors essencials de la cultura, nodrint la percepció que tenim d’ella, mitjançant el respecte i la llibertat d’expressió.

Abstract español

El museo en plural surge de la necesidad de mostrar una realidad cultural cada vez más compleja. Los museos de arte han evolucionado más en los últimos 20 años que en toda su existencia, encontrándose hoy en día en una situación de complicado equilibrio. El proceso de transformación al que están sometidos los ha llevado a una reevaluación de sus funciones principales. Esta situación crea un espacio museológico turbulento, el cambio está generando inquietudes éticas y profesionales que deben ser atendidas. Siendo un contexto base perfecto para escuchar la diversidad de opiniones que se producen y mostrarlas. El objetivo de este trabajo es exponer estas inquietudes, problemáticas y diversidad de opiniones para entender la complejidad de las situaciones que viven los museos de arte en la actualidad. La forma en la que se han recogido los diferentes testimonios a sido a través de un documental plural. En el que la estructura narrativa tiene forma de red de conexiones. Esto permite que los temas y opiniones estén conectados entre si y tengan la misma relevancia, igual que los participantes. Creando un contenido plural y abierto al diálogo. Este proyecto no intenta encontrar soluciones concretas a las preguntas realizadas, sino que es el medio por el cual poder hacerlas y debatirlas. Planteando una reflexión sobre las decisiones que se toman diariamente en los museos y deberían ser puestas sobre la mesa. Así pues, la fuerza de este documental no la encontramos en las conclusiones. La importancia reside en la pluralidad de expresión, cada opinión aporta una mirada totalmente válida que enriquece la red de contenido y conocimiento sobre el tema expuesto. De esta forma se realzan los que creemos valores esenciales de la cultura, nutriendo la percepción que tenemos de ella, mediante el respeto y la libertad de expresión.