Context.

Context. Marc Blanch Ferrer

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2017

Tutor

Cecília Górriz

Abstract anglés

In the last twenty years there has been a revolution in the communication. The mass media is no longer the only one in setting the pace of the current affairs, the audience has stopped being a passive listener to become also a content generator. The consolidation of ICT (Information and Communication Technologies) has given voice and visibility to citizens, so that with a tweet, a comment or a like we can publicly give our opinion. The volume of information has exponentially increased, creating enormous amounts of data. This saturation of information, also known as infoxication, does not allow us to fully and clearly understand the news, definitions or other general information that surrounds us. It is deeply complex to discern between so much data, and so, to get a solid and critical opinion. Besides, the citizen is now also required to be more up-to-date for fighting in this post-truth era. My project proposal is to eliminate the need of having to navigate through so many websites, trying to connect the information that is spread all over the network. "Context." Is a tool that collects, organizes and contextualizes information related to an event and/or person, while providing the user with a global vision over the subject. Through its development phase, the current tools for organising information, such as news aggregators, have been analysed. Later on, having the users’ feedback, I am taking it one step further. The designed object ended up being a tablet app and a web version, where the user can access the latest news and meet the chronology and context from each one of them, being able to choose the desired sources. All this information is presented in the same screen, which is reorganized according to the data that appears at any moment, so it is shown in the clearest way possible.

Abstract català

Els darrers vint anys ha tingut lloc una revolució en l’àmbit de la comunicació. Els mitjans de comunicació de masses ja no són els únics que marquen el ritme de l’actualitat, mentre que els espectadors han deixat de ser oients passius per convertir-se també en generadors de continguts. La consolidació de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) ha donat veu i visibilitat als ciutadans, fent que amb un tweet, un comentari o un like puguem donar a conèixer públicament la nostra opinió. El volum d’informació s’ha multiplicat exponencialment fins a crear una quantitat de dades mai vistes anteriorment. Aquesta sobresaturació informativa, també coneguda com a infoxicació, no ens permet entendre amb prou claredat la informació que ens envolta. Resulta molt difícil discernir entre aquesta quantitat de dades, i per tant, tenir una opinió ferma i crítica. Tot això en un context on el ciutadà cada dia requereix estar més informat per combatre una era de postveritat. El meu projecte proposa eliminar la necessitat d’haver de navegar entre infinitat de pàgines web per intentar connectar la informació que hi ha repartida arreu de la xarxa. “Context.” és una eina que recull, organitza i contextualitza la informació relacionada amb un esdeveniment i/o persona de l’actualitat, per tal que l’usuari pugui adquirir una visió global en aquell mateix moment. En el seu desenvolupament, s’han analitzat les actuals eines que proposen organitzar la informació, com són els agregadors de notícies, i conjuntament amb els usuaris s’ha intentat anar un pas més enllà. L’objecte de disseny ha acabat sent una aplicació per tablet i versió web, on l’usuari pot acce- dir a les últimes notícies i conèixer la cronologia i el context de cadascuna d’aquestes, escollint les fonts que ell desitgi. Tota aquesta informació es presenta en una mateixa pantalla que es reorganitza en funció de les dades que apareixen en cada moment, per ser mostrades de la manera més clara possible.

Abstract español

Los últimos veinte años ha tenido lugar una revolución en el ámbito de la comunicación. Los medios de comunicación de masas ya no son los únicos que marcan el ritmo de la actualidad, al mismo tiempo que los espectadores han dejado de ser oyentes pasivos para convertirse también en generadores de contenidos. La consolidación de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) ha dado voz y visibilidad a los ciudadanos, de modo que con un tweet, un comentario o un like podamos dar a conocer nuestra opinión públicamente. El volumen de información se ha multiplicado exponencialmente hasta crear una cantidad de datos jamás vista anteriormente. Esta sobresaturación informativa, también conocida como infoxicación, no nos permite comprender con suficiente claridad la información que nos rodea. Resulta muy complejo discernir entre esta cantidad de datos, por lo tanto, tener una opinión solida y crítica. Todo esto en un contexto donde el ciudadano cada día requiere estar más informado para combatir una era de postverdad. Mi proyecto propone eliminar la necesidad de tener que navegar entre infinidad de paginas web para intentar conectar la información que hay repartida por la red. “Context.” es una herramienta que recoge, organiza y contextualiza la información relaciona- da con un suceso i/o persona de la actualidad, para que el usuario pueda adquirir una visión global en ese mismo momento. En su fase de desarrollo se han analizado las actuales herramientas que proponen organizar la información, como son los agregadores de noticias, y conjuntamente con los usuarios se ha intentado ir un paso más allá. El objeto de diseño ha terminado siendo una aplicación para tablet, y también versión web, donde el usuario puede acceder a las ultimas noticias y conocer la cronología y el contexto de cada una de estas, escogiendo las fuente que el desee. Toda esta información se presenta en una misma pantalla que se reorganiza en función de los datos que aparecen en cada momento, para ser mostrados de la manera más clara posible.