65dB Experience. Una experiencia sobre la pérdida de audición y la brecha comunicativa.

65dB Experience. Una experiencia sobre la pérdida de audición y la brecha comunicativa. Laura Peiró

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2017

Tutor

Cecília Górriz

Abstract anglés

People communicate and express through oral language, and for this purpose, use two of the faculties and most important senses that human beings possess: speech and hearing. But, what happens, when one of them fails? It is equally effective communication? Currently, 5% of world's population suffers from some type of hearing loss, and this will lead, in the long run, a change in the way we communicate. The youth of today exposed his ear to noise levels above that can withstand, causing an acceleration in the deterioration of your auditory sense. And the worst thing is that they are not aware of the consequences that may result in them in the future, not only at communicative level but at the social level, since lack of hearing can lead to cognitive and social problems, causing a total isolation with their environment. This project aims to inform, to reflect and to raise awareness of sensory capabilities that possesses every human being and how important that are our communication skills to understand and relate to our environment. 65dB Experience is an interactive escape room: a group experience on social communication, through which participants experience hearing loss firsthand. In the development of the game will a series of challenges that must be resolved in less than 30 minutes, putting to test their skills and communicative resources be raised. My proposal is an experiment that invites reflection on the importance of the auditory sense in our life and warns of the need to take care of it. Also wanted to point out that, while the ear is a primordial element in the cognitive and social development of the human being, we are able to find other methods of communication and expression.

Abstract català

Les persones ens comuniquem i expressem a través del llenguatge oral i per això, utilitzem dos de les facultats i sentits més importants que posseeix l’esser humà: la parla i l’audició. Però, ¿que passa, quan un de aquest dos falla? ¿Es igual d’efectiva la comunicació? En l’actualitat, un 5% de la població mundial pateix algun tipus de pèrdua auditiva i això provocarà, a la llarga, un canvi en la forma de comunicar-nos. Els joves d’avui dia, exposen la seva oïda a nivells de soroll superiors als que pot suportar, provocant una acceleració en el deteriorament del sentit auditiu. I el pitjor es que no som conscients de les conseqüències que això pot provocar-lis en un futur, no només a nivell comunicatiu sinó a nivell social, ja que la carència d’audició pot desembocar en problemes cognitius i socials, provocant un aïllament total amb el seu entorn. Amb aquest projecte es pretén informar, reflexionar y conscienciar sobre les capacitats sensorials que posseeix tot esser humà i la importància de les nostres habilitats comunicatives per entendre’ns i relacionar-nos amb l’entorn. 65dB Experience es un room escape interactiu: una experiència grupal sobre la comunicació social, a traves de la qual els participants experimenten la pèrdua auditiva en primera persona. En el desenvolupament del joc se’ls plantejarà una sèrie de reptes que hauran de resoldre en menys de 30 minuts, posant a proba les seves habilitats y recursos comunicatius. La meva proposta es un experiment que convida a la reflexió sobre la importància del sentit auditiu a les nostres vides i adverteix sobre la necessitat de cuidar-lo. A més, s’ha volgut destacar que, encara i que l’oïda sigui un element primordial per el desenvolupament cognitiu y social del esser humà, estem capacitats per trobar altres mètodes de comunicació i expressió davant adversitats.

Abstract español

Las personas nos comunicamos y expresamos a través del lenguaje oral y para ello, usamos dos de las facultades y sentidos más importantes que posee el ser humano: el habla y la audición. Pero, ¿qué pasa, cuando uno de los dos falla? ¿Es igual de efectiva la comunicación? En la actualidad, un 5% de población mundial sufre algún tipo de pérdida auditiva y esto provocará, a la larga, un cambio en la forma de comunicarnos. Los jóvenes de hoy en día exponen su oído a niveles de ruído superiores a los que puede soportar, provocando una aceleración en el deterioro de su sentido auditivo. Y lo peor es que no son conscientes de las consecuencias que esto puede provocarles en un futuro, no sólo a nivel comunicativo sino a nivel social, ya que la carencia de audición puede desembocar en problemas cognitivos y sociales, provocando un aislamiento total con su entorno. Con este proyecto se pretende informar, reflexionar y concienciar sobre las capacidades sensoriales que posee todo ser humano y lo importantes que son nuestras habilidades comunicativas para entendernos y relacionarnos con nuestro entorno. 65dB Experience es un room escape interactivo: una experiencia grupal sobre la comunicación social, a través de la cual los participantes experimentan la pérdida auditiva en primera persona. En el desarrollo del juego se les plantearán una serie de retos que deberán resolver en menos de 30 minutos, poniendo a prueba sus habilidades y recursos comunicativos. Mi propuesta es un experimento que invita a la reflexión acerca de la importancia del sentido auditivo en nuestra vida y advierte sobre la necesidad de cuidarlo. Además, se ha querido destacar que, a pesar de que el oído es un elemento primordial para el desarrollo cognitivo y social del ser humano, estamos capacitados para encontrar otros métodos de comunicación y expresión.