Unhuman

Unhuman Yuliya Kondrat

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

David Ortiz

Abstract català:

Cada dia observem un nou succés tràgic a les notícies que pot generar-nos un gran impacte i ferir la nostra sensibilitat. Viure en un estat de constant alerta provoca un costumisme i normalització de la dita emoció i dels successos arreu del món. Les persones cada cop ens tornem més insensibilitzades als fets que ens envolten, atesa la gran quantitat d’informació que rebem diàriament. En quin moment comencem a desfer-nos de les nostres arrels més naturals? Ja no diferenciem allò que és normal del que no i ens veiem sumits de vegades en un nihilisme moral que ens protegeix de l’anàlisi de les nostres accions i l’autocrítica. Fugim d’emocions reals, de compromisos i responsabilitats, com a individus refugiats en la indiferència i l’apatia, instal·lats en una mena de neutralitat aliena al dolor que ens envolta. No ens hem d’amagar en una falsa bombolla de comoditat, sinó al contrari, permetre sentir-nos incòmodes, jutjar-nos i qüestionar-nos nosaltres mateixos.

Sota aquest context, què passaria si existís un objecte que ens permetés empatitzar i sentir allò que han viscut altres persones (o altres éssers vius)? Seríem més conscients de les nostres accions? Estaríem oberts a canviar o això provocaria un altre tipus de problemàtiques?

Aquest projecte proposa un reality check amb el nostre entorn. Promoure un consum responsable de la informació, utilitzar el sentit comú i no permetre tancar-nos en la ignorància davant de la gran quantitat de notícies que estem sotmesos.

Abstract espanyol:

Cada día observamos un nuevo suceso trágico en las noticias que puede generarnos un gran impacto y herir nuestra sensibilidad. Vivir en un estado de constante alerta provoca un costumbrismo y normalización de dicha emoción y de los sucesos alrededor del mundo. Las personas cada vez nos volvemos más insensibilizadas a los hechos que nos rodean, dada la gran cantidad de información que recibimos diariamente. ¿En qué momento empezamos a despojarnos de nuestras raíces más naturales? Ya no diferenciamos lo que es normal de lo que no y nos vemos sumidos en ocasiones en un nihilismo moral que nos protege del análisis de nuestras acciones y la autocrítica. Huimos de emociones reales, de compromisos y responsabilidades, como individuos refugiados en la indiferencia y la apatía, instalados en una especie de neutralidad ajena al dolor que nos rodea. No debemos ocultarnos en una falsa burbuja de comodidad, sino al contrario, permitir sentirnos incómodos, juzgarnos y cuestionarnos a nosotros mismos.

Bajo este contexto, ¿qué sucedería si existiera un objeto que nos permitiera empatizar y sentir lo que han vivido otras personas (u otros seres vivos)? ¿Seríamos más conscientes de nuestras acciones? ¿Estaríamos abiertos a cambiar o eso provocaría otro tipo de problemáticas?

Este proyecto propone un reality check con nuestro entorno. Promover un consumo responsable de la información, utilizar el sentido común y no permitir encerrarnos en la ignorancia ante la gran cantidad de noticias que estamos sometidos.

Abstract anglès

Every day we see a new tragic event in the news that can have a great impact on us and hurt our sensibilities. Living in a state of constant alert causes custom and normalization of that emotion and the events around the world. People are becoming more and more desensitized to the facts that surround us, given the large amount of information we receive daily. At what point do we begin to strip ourselves of our most natural roots? We no longer differentiate between what is normal and what is not, and we are sometimes submerged in a moral nihilism that protects us from the analysis of our actions and self-criticism. We flee from real emotions, from commitments and responsibilities, as individuals sheltered in indifference and apathy, installed in a kind of neutrality oblivious to the pain that surrounds us. We must not hide in a false bubble of comfort, but on the contrary, allow ourselves to feel uncomfortable, judge and question ourselves.

In this context, what would happen if there were an object that allowed us to empathize and feel what other people (or other living beings) have experienced? Would we be more aware of our actions? Would we be open to change or would that cause other types of problems?

This project proposes a reality check with our environment. Promote responsible consumption of information, use common sense and not allow ourselves to lock in ignorance in front of the large amount of news that we are subjected to.

Memòria del projecte

Download Memoria_2.pdf

Més documentació (opcional)

Download LIBRO.pdf

Video del projecte

Unhuman Unhuman Unhuman Unhuman