REMOTE

REMOTE David Mallén Villalba

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Mònica Mestanza

Abstract català:

Remote és una experiència immersiva digital, que utilitza la realitat virtual com a tecnologia per a traslladar-nos a un univers paral·lel, una realitat fictícia desconeguda. Aquesta realitat està formada per una diversitat de mons creats per a ser contemplats i explorats, perdent-nos lentament en la seva infinitat, sense cap camí ni direcció correcta que prendre.

Aquests mons són habitats per tipografies expressives, ens que busquen contemplar la seva bellesa a través de les formes, sense necessitat de ser intel·ligibles, abstraient-les del seu significat. Cadascun dels mons té la seva pròpia tipografia que guarda relació visual amb l'entorn on es troba, generant un vincle entre forma i espai. L'aspecte formal dels mons barreja l'hiperrealisme, a partir de textures i models 3D detallats i l'oníric i imaginari, ja que s'alteren diferents paràmetres de l'entorn que no tenen cabuda en el món real, recreant així un ambient surrealista.

El projecte té diversos objectius. D'una banda, aconseguir que l'usuari se senti dins d'un entorn desconegut, que li inquieti i inciti a explorar-lo i contemplar-lo. Per l'altra, crear un espai en el qual la tipografia sigui la protagonista, cobrant presència física, mantenint una interrelació entre el paisatge que habita i el seu aspecte formal. Finalment, més enllà de l'experiència contemplativa, busco suscitar la reflexió introspectiva de l'usuari sobre la infinitat de possibilitats que existeixen en mons paral·lels, l'existència dels quals desconeixem. Plantejo aquest projecte com un llenç en blanc en el qual barrejo diferents disciplines que sempre m'han interessat com la tipografia, la tecnologia, l'arquitectura i els videojocs.

Per a expandir els diferents horitzons del projecte, he formalitzat diverses peces: una experiència en realitat virtual, diferents portals que hibriden el món físic amb el digital, dues estàtues, un tràiler i aquest propi editorial. L'experiència en realitat virtual és l'essència d'aquest projecte, perquè és el punt de partida de la qual neixen les altres peces.

Per a realitzar aquest projecte he utilitzat diversos programes de disseny 3D: Cinema 4D, per a crear i modelar els objectes que formen part de cadascun dels entorns; Adobe Medium, per a esculpir les tipografies en realitat virtual; i Unreal Engine 5, per a crear l'experiència virtual, englobant la texturització, el paisatgisme, la il·luminació, el so, la interacció amb l'usuari i l'optimització de l'entorn.

Com a suport, també he usat el programa Spark AR i la plataforma Artivive per a implementar la realitat augmentada en les peces realitzades. Per a dissenyar la web que difon aquest projecte he utilitzat Figma en la creació del prototip i After Effects en la seva animació. D'altra banda, la tècnica d'impressió en 3D és la que m'ha servit per a materialitzar físicament dues de les tipografies dels mons virtuals.

Abstract espanyol:

REMOTE es una experiencia inmersiva digital, que utiliza la realidad virtual como tecnología para trasladarnos a un universo paralelo, una realidad ficticia desconocida. Esa realidad está formada por una diversidad de mundos creados para ser contemplados y explorados, perdiéndonos lentamente en su infinidad, sin ningún camino ni dirección correcta que tomar. 

Estos mundos son habitados por tipografías expresivas, entes que buscan contemplar su belleza a través de las formas, sin necesidad de ser inteligibles, abstrayéndolas de su significado. Cada uno de los mundos tiene su propia tipografía que guarda relación visual con el entorno dónde se encuentra, generando un vínculo entre forma y espacio. El aspecto formal de los mundos mezcla el hiperrealismo, a partir de texturas y modelos 3D detallados y lo onírico e imaginario, ya que se alteran diferentes parámetros del entorno que no tienen cabida en el mundo real, recreando así un ambiente surrealista.

El proyecto tiene varios objetivos. Por una parte, conseguir que el usuario se sienta dentro de un entorno desconocido, que le inquiete e incite a explorarlo y contemplarlo. Por la otra, crear un espacio en el que la tipografía sea la protagonista, cobrando presencia física, manteniendo una interrelación entre el paisaje que habita y su aspecto formal. Por último, más allá de la experiencia contemplativa, busco suscitar la reflexión introspectiva del usuario acerca de la infinidad de posibilidades que existen en mundos paralelos cuya existencia desconocemos. Planteo este proyecto como un lienzo en blanco en el que mezclo distintas disciplinas que siempre me han interesado como la tipografía, la tecnología, la arquitectura y los videojuegos.

Para expandir los diferentes horizontes del proyecto, he formalizado varias piezas: una experiencia en realidad virtual, distintos portales que hibridan el mundo físico con el digital, dos estatuas, un tráiler y este propio editorial. La experiencia en realidad virtual es la esencia de este proyecto, pues es el punto de partida de la cual nacen las demás piezas.

Para realizar este proyecto he utilizado varios programas de diseño 3D: Cinema 4D, para crear y modelar los objetos que forman parte de cada uno de los entornos; Adobe Medium, para esculpir las tipografías en realidad virtual; y Unreal Engine 5, para crear la experiencia virtual, englobando la texturización, el paisajismo, la iluminación, el sonido, la interacción con el usuario y la optimización del entorno. 

Como soporte, también he usado el programa Spark AR y la plataforma Artivive para implementar la realidad aumentada en las piezas realizadas. Para diseñar la web que difunde este proyecto he utilizado Figma en la creación del prototipo y After Effects en su animación. Por otra parte, la técnica de impresión en 3D es la que me ha servido para materializar físicamente dos de las tipografías de los mundos virtuales.

Abstract anglès

REMOTE is an immersive digital experience that uses virtual reality as a technology to transport us to a parallel universe, an unknown fictional reality. This reality is made up of a diversity of worlds created to be contemplated and explored, slowly losing ourselves in their infinity, without any path or right direction to take. 

These worlds are inhabited by expressive typographies, entities that seek to contemplate their beauty through forms, without the need to be intelligible, abstracting them from their meaning. Each of the worlds has its own typography that is visually related to the environment in which it is located, generating a link between form and space. The formal aspect of the worlds mixes hyperrealism, based on textures and detailed 3D models, and the dreamlike and imaginary, altering different parameters of the environment that have no place in the real world, thus recreating a surreal atmosphere.

The project has several objectives. On the one hand, to make the user feel that's inside an unknown environment, which makes him feel uneasy and encourages them to explore and contemplate it. On the other hand, to create a space in which typography is the protagonist, taking on a physical presence, maintaining an interrelation between the landscape it inhabits and its formal aspect. Finally, beyond the contemplative experience, I seek to provoke the user's introspective reflection on the infinite possibilities that exist in parallel worlds whose existence we are unaware of. My approach on this project is a blank canvas where I mix different disciplines that have always interested me, such as typography, technology, architecture and videogames.

To expand the different horizons of the project, I have formalised several pieces: a virtual reality experience, different portals that mix both physical and digital worlds, two statues, a trailer and this editorial itself. The virtual reality experience is the essence of this project, as it is the starting point from which the other pieces are born.

To carry out this project I have used several 3D design softwares: Cinema 4D, to create and model the objects that form part of each of the environments; Adobe Medium, to sculpt the typographies in virtual reality; and Unreal Engine 5, to create the virtual experience, including texturing, landscaping, lighting, sound, interaction with the user and the optimisation of the environment. 

As support, I also used the Spark AR software and the Artivive platform to implement augmented reality in the pieces created. To design the website that promotes this project, I used Figma to create the prototype and After Effects for its animation. On the other hand, the 3D printing technique is what I used to physically materialise two of the typographies of the virtual worlds.

Video del projecte

REMOTE REMOTE REMOTE REMOTE