Lapse

Lapse Laura Anglès

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

David Ortiz

Abstract català:

Sovint pensem en la mort, en quina etapa ens espera després dels esdeveniments que hem viscut en el que coneixem com la vida. Algunes religions i creences prediquen la seva visió sobre que vindrà després de la mort; altres ni tan sols creuen en el concepte de “mort” com a tal, sinó més aviat en un viatge que fem cap a la següent vida. S’ha considerat impossible determinar la veracitat d’aquestes afirmacions, però ¿realment hi ha casos de gent que hagi deixat la vida com la coneixem, i hagin pogut tornar per descriure’ns que vindrà després?

 

Actualment, existeixen tants testimonis sobre el tema que ens és simplement impossible ignorar que tanta gent asseguri haver viscut quelcom després de la seva mort. És un fenomen que es coneix com a Experiència Propera a la Mort (EPM).

 

Havent dut a terme una investigació enfocada en el tema, s’han pogut distingir certs patrons que es repeteixen al llarg dels anys en els relats de persones d’edats, gèneres i ètnies diferents, amb els que s’ha treballat per a construir una peça audiovisual animada, extraient l’essència del seu contingut i portant-lo a un àmbit més artístic i conceptual.

Abstract espanyol:

A menudo pensamos en la muerte, en qué etapa nos espera después de los acontecimientos que hemos vivido en lo que conocemos como la vida. Algunas religiones y creencias predican su visión sobre qué vendrá después de la muerte; otras ni siquiera creen en el concepto de “muerte” como tal, sino más bien en un viaje que hacemos hacia la siguiente vida. Se ha considerado imposible determinar la veracidad de estas afirmaciones, pero, ¿realmente hay casos de personas que hayan dejado la vida tal y como la conocemos y hayan podido volver para describir qué vendrá después?

 

Actualmente, existen tantos testigos sobre el tema que nos es difícil de ignorar que tanta gente asegure haber vivido algo después de su muerte, un fenómeno que se conoce como Experiencia Cercana a la Muerte (ECM).

 

Habiendo investigado el tema, se han podido distinguir ciertos patrones que se repiten a lo largo de los años en los relatos de personas de edades, géneros y etnias diferentes, con los que se ha trabajado para construir una pieza audiovisual animada, extrayendo la esencia de su contenido y llevándolo a un ámbito más artístico y conceptual.

Abstract anglès

We often think about death, of what stage awaits us after the events we have experienced in what we know as life. Some religions and beliefs preach their vision of what will come after death; others do not even believe in the concept of “death” as such, but rather in a journey that we make towards the next life. Determining the veracity of these claims has been thought impossible - however, have there really been cases of people who have left life as we know it, and have been able to return to describe what will come next?

 

Nowadays, there are so many testimonies on the subject that make it difficult for us to ignore that many people claim to have lived something after their death - a phenomenon known as Near Death Experience (NDE).

 

Having investigated the subject, one can distinguish certain patterns that are repeated over the years in the accounts of people of different ages, genders and ethnicities, which have been utilized to build an animated audiovisual piece, extracting the essence of their content and taking it to a more artistic and conceptual level.

Memòria del projecte

Download LauraAngles_Memoria.pdf

Video del projecte

Lapse Lapse Lapse Lapse Lapse