Viatge al Món de baix: trobar l'Animal de poder

Viatge al Món de baix: trobar l'Animal de poder Júlia Herranz Cuquerella

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Cecília Górriz

Abstract català:

“Viatge al Món de baix” sorgeix de dues inquietuds: la de mostrar la pràctica ancestral del xamanisme, i la de voler unir allò tecnològic amb allò espiritual.

Aquest projecte vol donar l’oportunitat a
l’espectador de poder apropar-se i conèixer les pràctiques xamàniques i el coneixement ancestral,  basat en percepcions subjectives.

En el context occidental i científic en el qual
vivim, es parla poc d’aquest sentir i/o percebre, que és quelcom molt més habitual del que a simple vista sembla.

Sovint es prejutja tot aquell coneixement que per ara, no és demostrable per la ciència. La investigació ens ha portat a entendre que per trencar amb aquests prejudicis s’ha de poder experienciar i conèixer allò que s’està prejutjant, per tal de prendre consciència. Això impacta directament amb el xamanisme, que és, a la fi, una pràctica vivencial. Si trenquéssim aquests prejudicis vers el xamanisme i/o altres pràctiques ancestrals, potser estariem més connectats uns amb els altres, i sobretot amb nosaltres mateixos.

 

Amb la intenció d’apropar el xamanisme a tothom, es va decidir dur a terme una recerca pràctica, basada en convidar a vuit persones de manera individual -la majoria escèptiques, de diverses edats, i que mai abans havien fet cap pràctica xamànica-. Van vivenciar una de les primeres pràctiques que es realitzen en el xamanisme transcultural: viatjar al “Món de baix” per tal de trobar l’Animal de poder. Aquest és una ajuda espiritual que pren la forma d’un animal d’alguna manera significativa per a la persona.

 

Es van enregistrar les seves experiències i observar la seva visió anterior i posterior a la pràctica per a poder plasmar-ho en aquest projecte.

“Viatge al Món de baix” és la síntesi de les seves experiències, que pren forma d’instal·lació audiovisual interactiva -formada per un tambor mecanitzat i d’un vídeo 360º de realitat virtual-.  on es plasma de forma objectiva l’imaginari visual basat en el recull de percepcions de les experiències d’aquestes vuit persones.

 

coneixement ancestral - xamanisme - prejudicis - empatia - divulgació - instal·lació interactiva - vídeo 360 - realitat virtual - artefacte sonor

Abstract espanyol:

“Viaje al Mundo de abajo” surge de dos inquietudes: la de mostrar la práctica ancestral del chamanismo y la de querer unir lo tecnológico con lo espiritual.

Este proyecto quiere dar la oportunidad al espectador de poder acercarse y conocer las prácticas chamánicas y el conocimiento ancestral, basado en percepciones subjetivas.

En el contexto occidental y científico en el cual vivimos, se habla poco de este sentir y/o percibir, que es algo mucho más habitual de lo que a simple vista pueda parecer.

A menudo se prejuzga todo aquel conocimiento que, por ahora, no es demostrable a nivel científico. La investigación nos ha llevado a entender que para romper con estos prejuicios se tiene que poder experienciar y conocer aquello que se está prejuzgando, para poder tomar conciencia. Esto impacta directamente con el chamanismo, que es, al fin, una práctica vivencial. Si rompiéramos estos prejuicios hacia el chamanismo y/u otras prácticas ancestrales, quizás estaríamos más conectados los unos con los otros y, sobre todo, con nosotros mismos.

 

Con la intención de acercar el chamanismo a todo el mundo, se decidió llevar a cabo una investigación práctica, basada en invitar a ocho personas de manera individual -la mayoría escépticas, de varias edades, y que nunca antes habían hecho ninguna práctica chamánica-. Vivenciaron una de las primeras prácticas que se realizan en el chamanismo transcultural: viajar al “Mundo de abajo” para encontrar el “Animal de poder”. Éste es una ayuda espiritual que toma la forma de un animal de alguna manera significativa para la persona.

 

Se grabaron sus experiencias para observar su visión anterior y posterior a la práctica con el fin de poder plasmarlo en este proyecto.

“Viaje al Mundo de abajo” es la síntesis de sus experiencias, que toma forma de instalación audiovisual interactiva -formada por un tambor mecanizado y de un video 360° de realidad virtual-. donde se intenta plasmar de forma objetiva el imaginario visual basado en la compilación de percepciones de las experiencias de estas ocho personas.

 

conocimiento ancestral - chamanismo - prejuicios - empatía - divulgación - instalación interactiva - video 360 - realidad virtual - artefacto sonoro

Abstract anglès

“Travel to the World below” arises from two concerns: that of showing the ancestral practice of shamanism, and that of wanting to unite technological with spiritual. This project’s purpose is to give the opportunity to 

The spectator to approach and get to know shamanic practices and ancestral knowledge, based on subjective perceptions.

In the western and scientific context in which 

We live, there’s little debate about this feeling and/or perception, which is something much more common than it seems at first glance.

Often, all knowledge that for now is not demonstrable by science is prejudiced. The investigation has led us to understand that to break with these prejudices you must be able to experience and understand what is being prejudged, in order to gain awareness. This impacts directly on shamanism, which is ultimately a experiential practice. If we were to break these prejudices against shamanism and/or other ancestral practices, we would perhaps be more connected with each other, and above all with ourselves.

 

With the intention of bringing shamanism closer to everyone, it was decided to conduct a practical investigation, based on inviting eight people individually -most of whom were skeptical, of various ages, and who had never before done any shamanic practice-. They experienced one of the first practices performed in transcultural shamanism which was to travel to the “Lower World” in order to find the Animal of power. This is a spiritual aid that takes the form of an animal in some way meaningful to the person.

 

Their experiences were recorded and their previous and post-practice vision were observed so that they could be captured into this project.

“Travel to the World below” is the synthesis of their experiences, which takes the shape of interactive audiovisual installation composed by a mechanized drum and a 360º virtual reality video.  Where the visual imagination is objectively reflected based on the collection of perceptions of the experiences of these eight people.

 

ancestral knowledge - shamanism - prejudices - empathy - dissemination - interactive installation - video 360 - virtual reality - sound artifact

Video del projecte

Video 2 del projecte

Viatge al Món de baix: trobar l'Animal de poder Viatge al Món de baix: trobar l'Animal de poder Viatge al Món de baix: trobar l'Animal de poder Viatge al Món de baix: trobar l'Animal de poder