Estètiques Accelerades

Estètiques Accelerades Victor Pérez-Pallarès Setó

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Mireia Feliu, Lua Coderch

Abstract català:

Aquesta investigació es desenvolupa en forma d’assaig estètic. El projecte gira entorn quatre fenòmens específics que es donen a internet: el Clickbait, el Nightcore, els r/ShittyMobileGameAds i els Speedruns. Cadascuna d’aquestes manifestacions és, al seu torn, convertida en una estètica, per mitjà de l’anàlisi i la traducció dels seus trets distintius. En primer lloc es determina, doncs, les raons i les emocions estilístiques de cadascun, considerant, el punt de partida d’aquesta constel·lació que tots quatre comparteixen: la presència en la superfície digital i la condició veloç sobre la qual es construeixen.

A partir d’aquest procés d’anàlisi, s’emprèn una deriva per cada una de les estètiques que aquests moviments despleguen de manera involuntària, i es navega per diferents qüestions temàtiques, elaborant, així, un fil discursiu íntegre sobre l’aspecte, el funcionament i la configuració del consum.

Finalment, i en paral·lel a l’estudi, sorgeixen un conjunt d’aproximacions formals que recolzen l’escriptura i donen cos a la investigació. Aquestes peces, que incorporen les característiques determinants de cada fenomen, permeten arribar a una comprensió i una reflexió sobre aquestes estètiques des d’una perspectiva que excedeix un apropament merament teòric i que les fa transitar entre la dimensió digital i l’analògica.

Abstract espanyol:

Esta investigación se desarrolla en forma de ensayo estético. El proyecto gira en torno cuatro fenómenos específicos que se dan en internet: el clickbait, el Nightcore, los r/ShittyMobileGameAds y los Speedruns. Cada una de estas manifestaciones es, a su vez, convertida en una estética, mediante el análisis y la traducción de sus rasgos distintivos. En primer lugar se determina, pues, las razones y las emociones estilísticas de cada uno, considerando, el punto de partida de esta constelación que los cuatro comparten: la presencia en la superficie digital y la condición veloz sobre la que se construyen.

A partir de este proceso de análisis, se entabla una deriva por cada una de las estéticas que estos movimientos desenrollan de manera involuntaria, y se navega por diferentes cuestiones temáticas, elaborando así un hilo discursivo íntegro sobre el aspecto, el funcionamiento y la configuración del consumo.

Finalmente, y en paralelo al estudio, surgen un conjunto de aproximaciones formales que apoyan la escritura y dan cuerpo a la investigación. Estas piezas, que incorporan las características determinantes de cada fenómeno, permiten llegar a una comprensión y reflexión sobre estas estéticas desde una perspectiva que excede al acercamiento meramente teórico y que las hace transitar entre la dimensión digital y la analógica.

Abstract anglés:

This research is carried out in the form of an aesthetic essay. The project revolves around four specific phenomena that occur on the Internet: Clickbait, Nightcore, r/ShittyMobileGameAds and Speedruns. Each of these manifestations is turned into an aesthetic through the analysis and translation of its distinctive features. First, the reasons and stylistic emotions of each one are determined, considering the starting point of this constellation that all four share: the presence on the digital surface and the fast condition on which they are built.

From this process of analysis, a drift is undertaken for each of the aesthetics that these movements involuntarily deploy and navigates different thematic issues, thus elaborating a discursive thread on the aspect, the operation, and the configuration of consumption.

Finally, and in a parallel way on the study, a set of formal approaches emerge while support writing and embodied research. These pieces, which incorporate the determining characteristics of each phenomenon, allow us to reach an understanding and reflection on these aesthetics from a perspective that goes beyond a purely theoretical approach and move them between the digital and the analog dimension.

Peces incloses:

Peces editorials, Producte, Audiovisual, Maquetes i prototips, Peces sonores, Objectes varis

Memòria del projecte (PDF. max 60MB)

Download Perez-Pallares-Seto_EstetiquesAccelerades_1.pdf

https://baued-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/victor_perez_pallares_student_bau_cat/EQuhTP10CoFIuT-sR5NVL1IBoWvL1kgaefXQQYb0h4rx6w?e=KU71h6

Informació complementaria del projecte

Les resta de peces del recorregut indagatiu sòn al prototip

Video del projecte

Video 2 del projecte

Informació complementaria del projecte

Les resta de peces del recorregut indagatiu sòn al prototip