Roots: raíces y muerte

Roots: raíces y muerte Ray/Fátima Sánchez

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

David Ortiz

Abstract català:

La mort és un tema que regeix les decisions que prenem a la vida, radicalment. No podem imaginar-nos un món on no existeixi la mort; fins i tot la nostra percepció del temps, més valuós que els diners, canviaria per sempre si perdéssim aquesta idea que algun dia se'ns acabarà. Però suposem per un moment que totes les recerques que s'han dut a terme al llarg de l'existència humana sobre la immortalitat donessin els seus fruits, i aconseguíssim constituir la vida eterna mitjançant la creació per exemple de cossos biomecànics, calcs artificials dels nostres propis cossos. Les possibilitats de personalització serien infinites, i la idea d'ésser humà podria mutar en una altra cosa. La meva proposta de futur va per aquest rumb; un futur radicalment transhumanista, enfrontat amb la moral humana més primitiva: la de l'ànima. Roots fa un viatge al passat com un romàntic, explorant allò que ens va portar a ser els qui som i recordant aquella memòria humana que es va perdre sota el desgast dels segles; i no sols al passat, especulant sobre el futur es planteja un destí basat en corrents filosòfics i antropològics actuals, i fortament influenciat per les grans obres de futurologia de la cultura popular del nostre temps. El passat i el futur es desdibuixen així, s'alimenten l'un a l'altre i la idea de línia temporal és reemplaçada per la idea del retorn, de la circumferència. La novel·la està escrita sota la guia d'una recerca històrica, però també amb la forta influència de la imaginació humana. Convido al lector a posicionar-se, sense tancar amb això la ment, en un dels dos bàndols que es presenten en el llibre. "Roots", el significat del qual és “arrels” en anglès, fa referència a “les arrels de l'ésser humà”, l’ “origen” i sentit del nostre ésser. Les respostes són diverses i poden abordar-se des de multitud de disciplines, però al final els éssers humans sempre tenim un buit interior que ens demostra que, en realitat, les respostes donades no acaben de satisfer-nos del tot.

Abstract espanyol:

La muerte es un tema que rige las decisiones que tomamos en la vida, radicalmente. No podemos imaginarnos un mundo donde no exista la muerte; incluso nuestra percepción del tiempo, más valioso que el dinero, cambiaría para siempre si perdiéramos esta idea de que algún día se nos va a terminar. Pero supongamos por un momento que todas las investigaciones que se han llevado a cabo a lo largo de la existencia humana sobre la inmortalidad dieran sus frutos, y lográsemos constituir la vida eterna mediante la creación por ejemplo de cuerpos biomecánicos, calcos artificiales de nuestros propios cuerpos. Las posibilidades de personalización serían infinitas, y la idea de ser humano podría mutar en otra cosa. Mi propuesta de futuro va por este derrotero; un futuro radicalmente transhumanista, enfrentado con la moral humana más primitiva: la del alma. Roots hace un viaje al pasado a la manera de un romántico, explorando aquello que nos llevó a ser quienes somos y recordando aquella memoria humana que se perdió bajo el desgaste de los siglos; y no sólo al pasado, especulando sobre el futuro se plantea un destino basado en corrientes filosóficas y antropológicas actuales, y fuertemente influenciado por las grandes obras de futurología de la cultura popular de nuestro tiempo. El pasado y el futuro se desdibujan así, se alimentan el uno al otro y la idea de línea temporal es reemplazada por la idea del retorno, de la circunferencia. La novela está escrita bajo la guía de una investigación histórica, pero también con la fuerte influencia de la imaginación humana. Invito al lector a posicionarse, sin cerrar con ello la mente, en uno de los dos bandos que se presentan en el libro. "Roots", cuyo significado es “raíces” en inglés, hace referencia a “las raíces del ser humano”, el “origen” y sentido de nuestro ser. Las respuestas son diversas y pueden abordarse desde multitud de disciplinas, pero al final los seres humanos siempre tenemos un vacío interior que nos demuestra que, en realidad, las respuestas dadas no terminan de satisfacernos del todo.

Abstract anglés:

Death is a theme that governs the decisions we make in life, radically. We cannot imagine a world where death does not exist; even our perception of time, more valuable than money, would change forever if we were to lose this idea that one day it will end. But suppose for a moment that all the research that has been carried out throughout human existence on immortality were to bear fruit, and we were to succeed in creating eternal life through the creation of, for example, biomechanical bodies, artificial tracings of our own bodies. The possibilities of personalization would be infinite, and the idea of being human could mutate into something else. My proposal for the future is along these lines; a radically transhumanist future, confronted with the most primitive human morality: that of the soul. Roots makes a trip to the past in the manner of a romantic, exploring what led us to be who we are and remembering that human memory that was lost under the wear and tear of the centuries; and not only to the past, speculating about the future a destiny based on current philosophical and anthropological currents, and strongly influenced by the great works of futurology of the popular culture of our time is proposed. The past and the future are thus blurred, they feed each other and the idea of timeline is replaced by the idea of return, of circumference. The novel is written under the guidance of historical research, but also with the strong influence of human imagination. I invite the reader to position himself, without closing his mind, on one of the two sides presented in the book. "Roots" refers to "the roots of the human being", the "origin" and meaning of our being. The answers are diverse and can be approached from a multitude of disciplines, but in the end human beings always have an inner emptiness that shows us that, in reality, the answers given do not fully satisfy us.

Peces incloses:

Peces editorials

Memòria del projecte (PDF. max 60MB)

Download Memoria_1.pdf

Més documentació (opcional)

Download Roots.pdf

Informació complementaria del projecte

Cuadernillos impresos por 9.disseny, en Bogatell (metro).

Encuadernado artesanal por Naikare, en Pl. Tetuan.

@ Historia 100% escrita por mí.

Informació complementaria del projecte

Cuadernillos impresos por 9.disseny, en Bogatell (metro).

Encuadernado artesanal por Naikare, en Pl. Tetuan.

@ Historia 100% escrita por mí.

Roots: raíces y muerte Roots: raíces y muerte Roots: raíces y muerte Roots: raíces y muerte Roots: raíces y muerte Roots: raíces y muerte Roots: raíces y muerte Roots: raíces y muerte Roots: raíces y muerte Roots: raíces y muerte Roots: raíces y muerte Roots: raíces y muerte Roots: raíces y muerte Roots: raíces y muerte