REVELANDO

REVELANDO Andrea Conesa Villar

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Marina Salazar

Abstract català:

La violència contra la dona en les relacions de parella és un problema social de primera magnitud. Malgrat l’aparença d’igualtat legislativa i social entre sexes, encara existeixen diferències que són imperceptibles per a molts, pel fet que s’han normalitzat i naturalitzat dins d’aquestes. En la majoria de relacions es mostren senyals que perpetuen els mites de l’amor romàntic i generen violència masclista. Les referències culturals poden ser molt influents i potenciar els estereotips de gènere, la cosificació i el masclisme. Però l’amor es tracta d’una construcció social que, per tant, es pot desconstruir i transformar. A les nostres mans està trencar amb aquests ideals i així frenar aquesta present subordinació de la dona enfront de l’home que tant reforça la violència de gènere. Cal visibilitzar aquells missatges masclistes que passen desapercebuts entre tot allò que consumim culturalment per poder transformar la nostra manera de percebre’ls i generar així una transformació social que reivindiqui la igualtat de gènere. 

Abstract espanyol:

La violencia contra la mujer en las relaciones de pareja es un problema social de primera magnitud. A pesar de la apariencia de igualdad legislativa y social entre sexos, aún existen diferencias que son imperceptibles para muchos, por el hecho de que se han normalizado y naturalizado dentro de estas. En la mayoría de relaciones se muestran señales que perpetúan los mitos del amor romántico y generan violencia machista. Las referencias culturales pueden ser muy influyentes y potenciar los estereotipos de género, la cosificación y el machismo. Pero el amor se trata de una construcción social que, por tanto, se puede deconstruir y transformar. En nuestras manos está romper con estos ideales y así frenar esta presente subordinación de la mujer frente al hombre que tanto refuerza la violencia de género. Hace falta visibilizar aquellos mensajes machistas que pasan desapercibidos entre todo  aquello que consumimos culturalmente para poder transformar nuestra manera de percibirlos y generar así una transformación social que reivindique la equidad de género.  

Abstract anglés:

Violence against women in intimate relationships is a social problem of the first magnitude. Despite the appearance of legislative and social equality between the sexes, there are still differences that, for many, are imperceptible due to the fact that they have been normalized and naturalized within them. In most relationships, there are signs that perpetuate myths of romantic love and generate sexist violence. Cultural references can be very influential and enhance gender stereotypes, objectification and sexism. But love is a social construction that, therefore, can be deconstructed and transformed. It is in our hands to break with these ideals and thus stop this present subordination of women to men that reinforces gender violence so much. We must show those sexist messages that go unnoticed among everything that we culturally consume in order to be able to transform the way we perceive them and also generate a social transformation for a gender equality.

Peces incloses:

Peces d'imatge corporativa, Pes de comunicació

Memòria del projecte (PDF. max 60MB)

Download MEMORIA_REVELANDO.pdf