Quinze Tovalloles

Quinze Tovalloles Rita Sortino

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

David Ortiz

Abstract català:

El dos de gener de 2021 va arribar a casa un cadell, la Taca. La dedicació que comporta cuidar-la i educar-la m'ha portat a adoptar una sèrie de dinàmiques diàries, especialment condicionades pel passeig, que han derivat en una organització del meu dia a dia molt més precisa i programada. Aquesta nova realitat m'ha dut a fer-me més conscient sobre el transcurs dels dies i qüestionar-me què entenc realment per quotidianitat. Tots en tenim una, però curiosament acostumem a fer-ne una definició aproximada, i sovint associada a connotacions negatives com la banalitat o la rutina.

Segons Bruce Bégout allò quotidià es dóna en la dualitat entre la ritualització del costum diari i el factor d'aleatorietat i novetat que l'altera. Les petites variacions que intervenen en les repeticions de cada dia m'han portat al principi de la permutació, una noció matemàtica que defineix les possibles variacions de l'ordre dels elements d'un conjunt.

Aquest projecte el que pretén és, precisament, capturar els petits canvis que defineixen la quotidianitat, i per a fer-ho desplega una metodologia de registre fotogràfic del rastre que es desprèn de les operacions del dia a dia com cuinar o passejar. Durant aquest temps la meva activitat i la de la Taca s'ha recollit adoptant la forma de tres sèries fotogràfiques que recullen el rastre de tres maneres diferents en tres foto llibres. La Taca, d'altra banda, qui ha sigut el detonant d'aquesta investigació i el seu principal condicionant, opera com una interferència tant metodològica com estètica al llarg del projecte.

Abstract espanyol:

El dos de enero de 2021 llegó a casa un cachorro, Taca.
La dedicación que lleva cuidarla y educarla me ha llevado a adoptar una serie de dinámicas diarias, especialmente condicionadas por el paseo, que han derivado en una organización de mi día a día mucho más precisa y programada. Esta nueva realidad me ha llevado a hacerme más consciente sobre el transcurso de los días y cuestionarme qué entiendo realmente por cotidianidad. Todos tenemos una, pero curiosamente acostumbramos a hacer una definición aproximada, y a menudo asociada a connotaciones negativas como la banalidad o la rutina.

Según Bruce Bégout aquello cotidiano se da en la dualidad entre la ritualitzación de la costumbre diaria y el factor de aleatoriedad y novedad que lo altera. Las pequeñas variaciones que intervienen en las repeticiones de cada día me han llevado al principio de la permutación, una noción matemática que define las posibles variaciones del orden de los elementos de un conjunto.

Este proyecto lo que pretende es, precisamente, capturar los pequeños cambios que definen la cotidianidad, y para hacerlo despliega una metodología de registro fotográfico del rastro que se desprende de las operaciones del día a día como cocinar o pasear. Durante este tiempo mi actividad y la de Taca se ha recogido adoptando la forma de tres series fotográficas que recogen el rastro de tres maneras diferentes en tres foto libros. Taca, por otro lado, quien ha sido lo detonante de esta investigación y su principal condicionante, opera como una interferencia tanto metodológica como estética a lo largo del proyecto.

Abstract anglés:

On the second of January of 2021, Taca arrived home. The dedication that caring for her and educating her entails, has led me to adopt a series of daily dynamics, especially conditioned by the walk, which have resulted in a much more precise and programmed organization of my day to day life. This new reality has led me to become more conscious about the passing of the days and to question myself about what I really understand as daily life. We all have one, but curiously we tend to make an approximate definition of it, and often associated with negative connotations such as banality or routine. 

According to Bruce Bégout, the everyday is given in the duality between the ritualization of the daily custom and the factor of randomness and novelty that alters it. The small variations that intervene in the repetitions of each day have led me to the principle of permutation, a mathematical notion that defines the possible variations in the order of the elements of a set.

This project aims precisely to capture the small changes that define everyday life, and to do so it deploys a methodology of photographic recording of the trace that emerges from daily operations such as cooking or walking. During this time my activity and that of Taca has been collected in the form of three photographic series that collect the trace in three different ways in three photobooks. Taca, on the other hand, who has been the detonator of this research and its main conditioner, operates as a methodological and aesthetic interference throughout the project.

Peces incloses:

Peces editorials

Memòria del projecte (PDF. max 60MB)

Download Guillen_Memoria_tfg.pdf