PostLibris

PostLibris Albert Ripoll Olarte

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

David Torrents

Abstract català:

PostLibris pretén ser una revisió del format clàssic del llibre. A través d’una sèrie d’experiments i propostes es vol situar al llindar de la pròpia definició de llibre, per tal de copsar-ne l’essència i entreveure allò que li és imprescindible. Parteix de l’observació i la revisió dels llibres vistes com a peça funcional i bella. Són molts segles d’un procés evolutiu fins arribar a l’objecte tal i com el comprenem actualment. Des dels seus inicis molt primaris a la Mesopotàmia fins l’actualitat, el format llibre experimenta diverses formes d’usos i materials i enquadernats. Però, i si s’hagués seguit un altre camí en aquest procés evolutiu?  Posem per cas que el papir s’hagués mantingut fins ara, amb petites modificacions. Com seria un papir  contemporani? O una combinació de tauleta d’argila amb còdex? Una de les primeres preguntes que sorgeixen en aquesta investigació seria preguntar-nos què és un llibre. Seguint la definició acadèmica, es proposa allunyar-se cada cop més delselements que formen la percepció d’aquest, mantenint la seva essència però fent dubtar de la seva definició. A l’observar aquest nou imaginari de peces diverses, fem partícips els lectors de noves maneres de manipulació (no hi ha manera correcta), nous sistemes narratius,  d’usos i formats... etc. PostLibris investiga noves maneres de formalització del llibre, proposant estructures més evolucionades del llibre tradicional. Per exemple lectures no lineals o la participació activa del lector en la construcció del llibre, creant noves formes. En línies generals s’obre una investigació en relació a la manipulació del llibre, creant nous sistemes. A partir d’aquestes idees caldrà una nova definició del llibre, doncs s’hauran ampliat la seva estructura i usos tradicionals.

Abstract espanyol:

PostLibris pretende ser una revisión del formato clásico del libro.  A través de una serie de experimentos y propuestas se quiere situar en el límite de la propia definición de libro, para captar su esencia y vislumbrar lo que le es imprescindible. Parte de la observación y la revisión de los libros vistas como pieza funcional y bella. Son muchos siglos de un proceso evolutivo hasta llegar al objeto tal como lo comprendemos actualmente. Desde sus inicios muy primarios en la Mesopotamia hasta la actualidad, el formato libro experimenta diversas formas de usos y materiales y encuadernados. Pero, ¿y si se hubiera seguido otro camino en este proceso evolutivo? Supongamos que el papiro se hubiera mantenido hasta ahora, con pequeñas modificaciones. ¿Como sería un papiro contemporáneo? O una combinación de tablilla de arcilla con códice? Una de las primeras preguntas que surgen en esta investigación sería preguntarnos qué es un libro. Siguiendo la definición académica,  se propone alejarse cada vez más de los elementos que forman la percepción del mismo, manteniendo su esencia pero haciendo dudar de su definición. Al observar este nuevo imaginario de piezas diversas, hacemos partícipes a los lectores de nuevas maneras de manipulación (no hay manera correcta), nuevos sistemas narrativos, de usos y formatos, etc. PostLibris investiga nuevas maneras de formalización del libro, proponiendo estructuras más evolucionadas del libro tradicional. Por ejemplo lecturas no lineales o la participación activa del lector en la construcción del libro, creando nuevas formas.  En líneas generales se abre una investigación en relación a la manipulación del libro, creando nuevos sistemas. A partir de estas ideas habrá una nueva definición del libro, pues se habrán ampliado su estructura y usos tradicionales.

Abstract anglés:

PostLibris is intended to be a review of the classic format of the book. Through a series of experiments and proposals, we want to place ourselves on the threshold of our own definition of a book, in order to grasp its essence and glimpse what is essential to it. PostLibrisIt is based on the observation and revision of books seen as functional and beautiful pieces. The book, as we understand it today, is the result of an evolutionary process throughout the centuries. From its very early beginnings in Mesopotamia to the present day, the book format has undergone various forms of use materials and bindings. But what if another path had been followed in this evolutionary process? Imagine that the papyrus had been preserved until now, with minor modifications. What would a contemporary papyrus look like? Or a combination of a clay tablet with codex? One of the first questions that arise in this research is to ask ourselves what is a book. Following its academic definition, it is proposed to move further and further away from the elements that make up our perception of a book, maintaining its essence but questioning its definition. By observing this new imaginary of diverse pieces, we engage readers in new ways of manipulating books (there is no right way), new narrative systems, uses and formats ... etc. PostLibris investigates new ways of shaping a book, and proposes more evolved structures of the traditional book. Some of the proposed examples are: non-linear readings, the creation of new forms. In general, an investigation regarding the manipulation of the book, through the creation of new systems. Based on these ideas, a new definition of the book will be needed, as its traditional structure and uses are expanded.

Memòria del projecte (PDF. max 60MB)

Download Ripoll_Albert_MEMORIA_2.pdf
PostLibris PostLibris PostLibris PostLibris PostLibris PostLibris PostLibris PostLibris PostLibris PostLibris PostLibris