PLAN:TAS

PLAN:TAS Lola Bertran Picart

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Mònica Mestanza

Abstract català:

PLAN:TAS és el pla de la Terra, l’Aigua i el Sol per a generar vida.   

La natura està indiscutiblement arrelada a la nostra existència, forma part de nosaltres i nosaltres formem part d’ella. Ens sustenta, ens acull i dona resposta a les nostres necessitats vitals. Plan:tas té com a objectiu promoure el coneixement ancestral de les plantes medicinals, i alhora, d’assumir la responsabilitat de sanació a través de l’autoescolta. Inicialment aquesta voluntat de reconnectar amb la natura i amb nosaltres mateixos estava dirigida a les persones que així ho sentissin, però finalment també ha esdevingut un aprenentatge molt profund a nivell personal.   

A partir de l’estudi sobre les principals patologies i malalties de la societat actual espanyola es va fer un triatge de les plantes més adients segons les seves propietats i tenint en compte que fossin cultivables a qualsevol llar per fer un ús domèstic. S’ha dissenyat una publicació basada en les plantes seleccionades amb les indicacions i informacions necessàries per a plantar-les, tenir cura d’elles, collir-les, i tractar-les per utilitzar-les adequadament. La publicació forma part d’una constel·lació d’objectes que es complementen entre sí i es poden fer servir conjuntament o per separat. S’ha dissenyat un sistema gràfic molt visual, dinàmic i funcional per a trencar amb la densitat i monotonia de la majoria de publicacions sobre les plantes i el seu ús.  

Paral·lelament s’han estat cultivant les plantes protagonistes del llibre, i algunes més, de manera que s’ha experimentat en primera persona el que comporta tenir cura de més de vint-i-cinc plantes amb diferents necessitats així com analitzat i registrat el procés d’evolució de cada una, des de la llavor. 

Finalment, aquest treball, és una crida a què cada un es qüestioni si fer el més ràpid o fàcil, és fer el millor per al seu cos o si és hora de participar i experimentar el propi procés de sanació utilitzant el que ens brinda la terra, consciencia, vida i solucions.

Abstract espanyol:

PLAN:TAS es el plan de la Tierra, el Agua y el Sol para generar vida.

La naturaleza está indiscutiblemente arraigada a nuestra existencia, forma parte de nosotros y nosotros formamos parte de ella. Nos sustenta, nos acoge y da respuesta a nuestras necesidades vitales. Plan:tas tiene como objetivo promover el conocimiento ancestral de las plantas medicinales, y al mismo tiempo, asumir la responsabilidad de sanación a través de la autoescucha. Inicialmente esta voluntad de reconectar con la naturaleza y con nosotros mismos estaba dirigida a las personas que así lo sintieran, pero finalmente también se ha convertido un aprendizaje muy profundo a nivel personal.

A partir del estudio sobre las principales patologías y enfermedades de la sociedad actual española se hizo una selección de las plantas más adecuadas según sus propiedades y teniendo en cuenta que fueran cultivables en cualquier hogar para hacer un uso doméstico. Se ha diseñado una publicación basada en las plantas seleccionadas con las indicaciones e informaciones necesarias para plantarlas, cuidar de ellas, cosecharlas, y tratarlas para utilizarlas adecuadamente. La publicación forma parte de una constelación de objetos que se complementan entre sí y pueden utilizarse conjuntamente o por separado. Se ha diseñado un sistema gráfico muy visual, dinámico y funcional para romper con la densidad y monotonía de la mayoría de publicaciones sobre las plantas y su uso.

Paralelamente se han estado cultivando las plantas protagonistas del libro, y algunas más, por lo que se ha experimentado en primera persona lo que conlleva el cuidado de más de veinticinco plantas con diferentes necesidades así como analizado y registrado el proceso de evolución de cada una, desde la semilla.

Finalmente, este trabajo, es un llamamiento a que cada uno se cuestione si hacer lo más rápido o fácil, es hacer lo mejor para su cuerpo o si es hora de participar y experimentar el propio proceso de sanación utilizando lo que nos brinda la tierra, conciencia, vida y soluciones.

Abstract anglés:

PLAN:TAS is the plan of the Earth, the Water and the Sun to generate life.

Nature is unquestionably rooted in our existence, it is part of us and we are part of it. It sustains us, welcomes us and responds to our vital needs. Plan:tas aims to promote the ancestral knowledge of medicinal plants, and at the same time, to assume the responsibility of healing through self-listening. Initially this desire to reconnect with nature and with ourselves was aimed at people who felt that way, but eventually it has also become a very deep learning on a personal level.

From the study on the main pathologies and diseases of the current Spanish society, the most suitable plants were sorted according to their properties and taking into account that they could be grown in any home for domestic use. A publication based on the selected plants has been designed with the necessary indications and information to plant them, care for them, harvest them, and treat them to use them properly. The publication is part of a constellation of objects that complement each other and can be used together or separately. A highly visual, dynamic and functional graphic system has been designed to break with the density and monotony of most publications on plants and their use.

At the same time, the main plants of the book and some more have been cultivated. So it has been experienced first hand what it means to take care of more than twenty-five plants with different needs as well as analyzed and recorded the process of evolution of each, from the seed.

Finally, this work brings us to a question: is it the best way to do the fastest or easiest fo tour body? or it is time to participate and experience the healing process using what the earth gives us. , awareness, life and solutions.

Peces incloses:

Objectes varis

Memòria del projecte (PDF. max 60MB)

Download memOria_PLAN.TAS_LolaBertranPicart.pdf

Més documentació (opcional)

Download llibre.pdf
PLAN:TAS